نویسنده = ������������������ ��������
هدینگ فوتبال: مروری بر مستندات موجود در زمینه شیوع، مکانیسم ها و نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با ‏آسیب سر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 108-124

10.22038/jpsr.2022.57796.2254

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی