نویسنده = �������������� ������������������
تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.60015.2296

منصور صاحب الزمانی؛ مریم شریفی؛ عبدالحمید دانشجو