نویسنده = حمید سوری
آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 74-82

10.22038/jpsr.2015.4610

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2014.3326

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری