اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

5 استادیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران
روش بررسی:
بوسیله یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت در سال 1392 با استفاده از روشنمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دانش آموزان کلاس اول ابتدایی 7 شهر ایران به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت نامه از والدین دانش آموز، معاینات اندازه گیری دید اصلاح نشده و اصلاح شده، رفرکشن سیکلوپلژیک و غیر سیکلوپلژیک و کاور تست برای تمام دانش آموزان توسط اپتومتریست صورت گرفت. معیار دانش آموز دارای مشکل بینایی نقطه برش دید اصلاح نشده مساوی یا بدتر از 20/32 در نظر گرفته شد و بر این اساس اعتبار دید اصلاح نشده اندازه گیری شده در برنامه غربالگری که در شناسنامه سلامت هر دانش آموز ثبت شده است محاسبه گردید.
یافته ها:
از 4157 نفری که برای این مطالعه انتخاب شدند حدت بینایی اصلاح نشده برای 3645 نفر از شرکت کنندگان (3675 نفر) صورت گرفت. حساسیت و ویژگی حدت بینایی اصلاح نشده در برنامه ملی غربالگری 35/3% (41/7-  29/2 CI %95)  و93/9% (94/7- 93/04 95% CI) بود. کمترین حساسیت در دزفول 19/6% و بیشترین آن در اردبیل 83/3% مشاهده شد. ارزش اخباری این معاینات در کل ایران 28/8% (34/3% - 23/6% 95% CI)بود. بهترین نقطه برش، دید اصلاح نشده مساوی و بدتر از 20/25 در برنامه غربالگری می باشد.
نتیجه گیری:
اعتبار معاینات بینایی غربالگری که در زمان ورود دانش آموزان کلاس اول ابتدایی به مدرسه صورت می گیرد، بسیار پایین است و بدلیل اینکه خیلی از خانواده ها به نتیجه این معاینات اعتماد دارند و فرزندشان را دیگر تحت پیگیری قرار نمی دهند، باید با استفاده از آموزش افراد معاینه گر یا استفاده از روشهای تخصصی تر اعتبار این معاینات مخصوصا حساسیت آنها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات