نویسنده = �������������� ������
مقایسه امواج شنوایی ‏P300‎‏ و مهارت های گفتار و زبان در کودکان با و بدون کم شنوایی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 22-27

10.22038/jpsr.2023.68181.2433

داود سبحانی راد؛ محمد ملکی؛ علی دهشیری؛ حمید طیرانی؛ صادق جعفرزاده