مقایسه امواج شنوایی ‏P300‎‏ و مهارت های گفتار و زبان در کودکان با و بدون کم شنوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دکتری زبان شناسی، مرکز شنواگستر، مشهد، ایران

4 استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
کم شنوایی مادرزادی باعث اختلال در رشد زبان و گفتار می گردد. آزمون P300 یک آزمون الکتروفیزیولوژیک شنوایی می باشد که توانایی های توجه و تمایز شنیداری را بررسی می کند. هدف از این پژوهش بررسی امواج P300 و ارتباط آن با مهارت های گفتار و زبان در کودکان دارای کم شنوایی متوسط تا شدید و مقایسه آن با کودکان دارای شنوایی طبیعی می باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی در سال 1401 انجام شد. نتایج آزمون P300 و آزمون های زبان و گفتار (مقیاس Speech Intelligibility Rating (SIR)، Test of Language Development (TOLD) و Wepman) در 21 کودک دارای کم شنوایی حسی عصبی با  21 کودک همسان دارای شنوایی طبیعی مورد مقایسه قرار گرفت. تمامی افراد در دو گروه راست دست بودند. مقایسه بین دو گروه با آزمون تی آزمون (t-test) انجام گردید. برای بررسی رابطه معناداری بین نتایج آزمون های P300 و آزمون های گفتاری از آزمون پیرسون (Pearson) استفاده شد.
یافته ها:
نتایج نهفتگی امواج P300 در بین دو گروه بیمار و طبیعی تفاوت معناداری داشت اما تفاوتی در دامنه امواج P300 مشاهده نشد (0/05>p). همچنین تمامی آزمون های گفتاری بین دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنی دار داشت. بین نهفتگی امواج P300 و آزمون های گفتاری نیز رابطه معنی دار مشاهده شد (0/01=p).
نتیجه گیری:
نتایج بدست آمده نشان دهنده تفاوت پردازش شنوایی مرکزی در کودکان کم شنوا و دارای شنوایی طبیعی است و امواج P300 می تواند در شناسایی مشکلات توجهی و پردازش مرکزی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. World Health Organization. "Deafness and hearing loss. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail/deafness-and-hearing-loss. 2020.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. "Hearing Loss in Children" from Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilties
 3. Hall, J. W. and Swanepoel, D. Objective assessment of hearing. San Diego, CA, Plural publishing 2010.
 4. Madell, J. R., Flexer, C. Pediatric audiology: Diagnosis, technology and educational management. New York, NY, Thieme medical publishers 2008.
 5. Mongkalanantakul N, Lertsukprasert K, Tiensuwan M. A Comparison Study of the Auditory P300 Results of Elderly Patients with Sensorineural Hearing Loss. Journal of Health Science and Medical Research 2019; 37(4): 297-303.
 6. Bakhtiyari J, Dadgar H, Khatoonabadi AR, Ghorbani R. Survey of auditory discrimination skill in 4-6 years old children in Semnan city. Modern Rehabilitation 2012; 6(2): 37-41.
 7. Phillips L, Hassanzadeh S, Kosaner J, Martin J, Deibl M, Anderson I. Comparing auditory perception and speech production outcomes: non-language specific assessment of auditory perception and speech production in children with cochlear implants. Cochlear Implants Int. 2009; 10(2): 92-102.
 8. Allen C, Nikolopoulos TP, Dyar D, O'Donoghue GM. Reliability of a rating scale for measuring speech intelligibility after pediatric cochlear implantation. Otol Neurotol. 2001; 22(5): 631-633.
 9. Allen MC, Nikolopoulos TP, O'Donoghue GM. Speech intelligibility in children after cochlear implantation. Am J Otol 1998; 19(6): 742-746.
 10. Newcomer, P. L., & Hammill, D. P. Test of Language Development-Primary,Third Edition. Austin, TX: PRO-ED, 1997.
 11. Newcomer P, Hammill D. Test of Language Development (TOLD- P: 3). Normalization in Persian: Hassanzade, S. Minayi, A. Tehran: Research institute of exceptional children pub 2002; 1(2): 119-34.
 12. Zarandy MM, Nourizadeh N, Mobedshahi F, Jafarzadeh S. Relationship between electrically evoked compound action potential thresholds and auditory, language, and speech progress after cochlear implant surgery. Iranian journal of otorhinolaryngology 2018; 30(99): 185-188.
 13. Borges, L. R., Sanfins, M. D., Donadon, C., Tomlin, D., & Colella-Santos, M. F. Long-term effect of middle ear disease on temporal processing and P300 in two different populations of children. PloS one 2020; 15(5): e0232839.
 14. Reis AC, Frizzo AC, de Lima Isaac M, Garcia CF, Funayama CA, Iório MC. P300 in individuals with sensorineural hearing loss. Brazilian journal of otorhinolaryngology 2015; 81(2): 126-132.