نویسنده = حمیدرضا رحیمی
گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله ی عصب رادیال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 74-80

10.22038/jpsr.2014.2357

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمیدرضا رحیمی؛ مصطفی واسعی


گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-62

10.22038/jpsr.2013.506

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمید رضا رحیمی