گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 متخصص طب فیریکی و توانبخشی ، مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 پزشک عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

خلاصه:
پلی نوروپاتی ناشی از استنشاق مزمن بنزین با پلی نوروپاتی به تدریج پیشرونده، متقارن، حسی حرکتی گزارش شده است ما گزارش اعتیاد استنشاقی به بنزین توسط سه برادر 12، 16، 18 ساله ( به ترتیب 5، 8 و 11 سال سابقه اعتیاد داشتند) که با نوروپاتی محیطی مراجعه کرده اند را بررسی کردیم. این وضعیت با تغییرات واضح و وسیع در الکترومیوگرافی و ارتفاع (آمپلی تود) پاسخ های حسی وحرکتی (بسته به شدت درگیری اعصاب) و کاهش نسبتاً مختصر سرعت هدایت عصبی و در محدوده تقریباً نرمال و تاخیر انتهایی (distal latency) مشخص شد، که این تغییرات ارتباط مستقیم با طول مدت اعتیاد به بنزین داشت و تغییرات در قسمت دیستال اندامهای تحتانی شدیدتر از اندامهای فوقانی بود. نوروپاتی به علت وجود اِن- هگزان و تترا اتیل سرب در بنزین نسبت داده شد. تلاش های آموزشی در مورد خطرات ناشی از اعتیاد استنشاقی به بنزین ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات