نویسنده = ������������ ����������������
تاثیر سرعت راه‌رفتن بر هم‌آهنگی بین‌سگمانی در سالمندان با و بدون سابقه زمین‌خوردن

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 18-29

10.22038/jpsr.2018.20210.1523

تبسم قنواتی؛ محمد مهرآور؛ نورالدین کریمی؛ مهیار صلواتی؛ حسین نگهبان سیوکی