نویسنده = سجاد روشنی
مقایسه تاثیر تمرینات کادمن و ریتم حرکتی کتف بر برخی فاکتورهای پاسچرال زنان مبتلا به شانه منجمد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-28

10.22038/jpsr.2022.58034.2260

زهرا سوخته زاری؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مهری محمدی دانقرالو؛ سجاد روشنی


مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و سر به جلو در مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 26-36

10.22038/jpsr.2019.27480.1717

فاروق رستمی ذلانی؛ شهرام آهنجان؛ سجاد روشنی؛ سجاد باقریان دهکردی؛ علیرضا فلاح