مقایسه تاثیر تمرینات کادمن و ریتم حرکتی کتف بر برخی فاکتورهای پاسچرال زنان مبتلا به شانه منجمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، ‏دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران‏

2 ‏ استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ‏ایران

چکیده

هدف:
سندرم شانه منجمد (Frozen Shoulder Syndrome) شرایطی است که موجب درد و محدودیت حرکتی در مفصل گلنوهومرال (Glenohumeral) می ­شود. روش­ های مختلف درمانی از جمله تزریق استروئید (Steroid)، منیپولیشن (Manipulation) تحت بیهوشی و تمرین درمانی برای بهبود علائم این عارضه معرفی شده است. از میان این روش­ ها انواع تمرین ­درمانی به دلیل غیر تهاجمی بودن حائز اهمیت می ­باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر تمرینات کادمن (Codman Exercises) و  ریتم حرکتی کتف بر برخی فاکتورهای پاسچرال (Postural) زنان مبتلا به شانه منجمد بود.
روش بررسی:
در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 30 زن با دامنه سنی 40 تا 60 سال، از میان جامعه آماری مبتلا به شانه منجمد شهرستان ایلام، به صورت هدفمند براساس معیارهای ورود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی، تمرینات کادمن (15 نفر) و تمرینات ریتم حرکتی کتف (15 نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات مربوط به خود را در طول 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 30 تا 40 دقیقه اجرا نمودند. قبل و بعد از مداخله تمرینی میزان سربه ­جلو و شانه به جلو به وسیله عکسبرداری با استفاده از نرم افزار کینوا (Kinovea) و کایفوز به وسیله خط­کش منعطف ارزیابی شد. پس از بررسی نرمال بودن داده­ ها توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف، از روش آماری آنکوا (ANCOVA) و در نظر گرفتن خطای نوع اول 0/05=α، تجزیه و تحلیل داده ‏­ها انجام شد.
یافته ­ها:
نتایج نشان داد اختلاف معنی­داری بین دو برنامه تمرینی کادمن و ریتم حرکتی کتف در متغیرهای سربه­جلو (0/478=p) و کایفوز (0/215=p) وجود ندارد. اما در متغیر شانه­به­جلو نتایج حاکی از معنی­داری تفاوت دوبرنامه تمرینی کادمن و ریتم حرکتی کتف بود (0/001=p).
نتیجه ­گیری:
برنامه تمرینی ریتم حرکتی کتف به دلیل تاثیر مثبت بر تعادل عضلات اطراف اسکاپولا (Scapula) و موقعیت آن، در بهبود وضعیت شانه به جلو زنان مبتلا به شانه منجمد بهتر عمل کرده است. از آنجا که حرکاتی مانند چرخش خارجی و ابداکشن گلنوهومرال، از موقعیت کتف تاثیر می پذیرند، پس تمرینات ریتم حرکتی کتف توانسته است با بهبود وضعیت شانه به جلو و موقعیت کتف، علائم افراد مبتلا را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ng CY, Amin AK, Narborough S, McMullan L, et al. Manupulation under Anesthesia and early physiotherapy facilitate recovery of patient with frozen shoulder syndrome. Scot Med J 2009; 54(1): 29-31.
 2. Flannery O, Mullett H, Colville J. Adhesive shoulder capsulitis: Does the timing of manipulation influence outcome? Acta Orthop Belg 2007; 73(1): 21-25.
 3. Codman EA. Normal motions of the shoulder joint. The Shoulder. Rupture of the Supraspinatus Tendon, Other Lesions in or About the Subacromial Bursa. Boston, MA: Thomas Todd. 1934; 3264.
 4. Struyf F, Meeus M. Current evidence on physical therapy in patients with adhesive capsulitis: what are we missing? Clin Rheumatol 2014; 33(4): 567-573.
 5. Kelley, M. J., McClure, P. W., Leggin, B. G. (2009). Frozen shoulder: Evidence and a proposed model guiding rehabilitation. J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39(2): 135-148.
 6. Cohen C, Ejnisman B. Epidemiology of frozen shoulder. InShoulder stiffness. Springer, Berlin, Heidelberg: 2015: 21-30 
 7. Zreik NH, Malik RA, Charalambous CP. Adhesive capsulitis of the shoulder and diabetes: a meta-analysis of prevalence. Muscles Ligaments Tendons J 2016; 6(1):26-27.
 8. Simpson, J. K., Budge, R. Treatment of frozen shoulder using distension arthrography (hydrodilatation): a case series. Australas Chiropr Osteopathy 2004; 12(1), 25-38.
 9. Allander E. Prevalence, incidence, and remission rates of some common rheumatic diseases or syndromes. Scand J Rheumatol 1974; 3(3): 145-153.
 10. Hertling D, Kessler RM, Shimandle SA. Management of Common Musculoskeletal Disorders, Physical Therapy Principles and Methods. Dimens Crit Care Nurs Nursing: 1990: 261- 279.
 11. Esmaeelnezhad M, Ahmadi A, Maroufi N, Sarrafzadeh J, Fouladi M. Comparison of Scapular Posture between Individuals with and without Forward Head Posture Using a Clinical Test, J Rehab Med 2018; 7(1): 208-215. [Persian]
 12. Kibler, W.B. The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med 1998; 26(2):325-37.
 13. Sahrmann S, Azevedo DC, Van Dillen L. Diagnosis and treatment of movement system impairment syndromes. Braz J Phys Ther. 2017; 21(6): 391-399.
 14. Ludewig P M, Reynolds J E. The association of scapular kinematics and glenohumeral joint pathologies." J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39(2): 90-104.
 15. Savadatti, R.Gaude, G.S. Effect of forward shoulder posture on forced vital capacity - ACo - relational study. Indian J Physiother Occup Ther 2011; 5(2): 119-123.
 16. Wang CH, McClure P, Pratt NE, Nobilini R. Stretching and strengthening exercises: Their effect on tree-dimensional Scapular kinematics. J Phys Med Rehabil 1999; 80(8): 923-929.
 17. Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: The Janda approach. J Orthop Sports Phys Ther. 2011; 41(10): 799-800.
 18. Suárez-Sanabria N, Osorio-Patiño AM. Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los ejercicios de Codman. Ces medicina 2013; 27(2): 205-217.
 19. Sahrmann S. Movement System Impairment Syndromes of the Extremities, Cervical and Thoracic Spines. Elsevier Health Sciences 2010; 4(4): 26-37.
 20. Roshani S, Mahdavinejad R, Ghanizadehesar N. The effect of a NASM-based training protocol on upper cross syndrome in paraplegia spinalcord injury patients. Sjimu 2018; 25(6): 73-85. [Persian]
 21. Rostamizalani F, Ahanjan S, Rowshani S, BagherianDehkordi S, Fallah A. Comparison of the effects of three corrective exercise methods on the quality of life and forward head of men with upper cross syndrome. JPSR 2019; 8(1): 26-36. [Persian]
 22. Rowshani S, Moghaddasi A, Abbasi M, Abdol-Mohammadi A, Ahanjan S. The Effect of 4-weeks Rehabilitation Program on Range of Motion and. SALMAND 2010; 5(3): 7-15. [Persian]
 23. Fayad F, Roby-Brami A, Yazbeck C, Hanneton S, et al. Three-dimensional scapular kinematics and scapulohumeral rhythm in patients with glenohumeral osteoartritis or frozen shoulder. J Biomech 2008; 41: 326-332.
 24. Rundquist PJ, Anderson DD, Guanche CA, Ludewig PM. Shoulder kinematics in subjects with frozen shoulder. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84: 1473-1479.
 25. Celik D. Comparison of the outcomes of two different exercise programs on frozen shoulder. Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44(4): 285-292.
 26. Raine S, Twomey L. Posture of the head, shoulders and thoracic spine in comfortable erect standing. Aust J Physiother 1994; 40(1): 25-32.
 27. Thigpen CA, Padua DA, Michener LA, Guskiewicz K, et al. Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. J Electromyogr Kinesiol 2010; 20(4): 701-709.
 28. Khalil Khodaparast M, GhaniZadeh Hesar N. Effect of corrective exercises on the shoulder and cervical spine position and the performance of boxers. J Rehab Med 2020; 9(2): 210-218. [Persian]
 29. Janda, V., Muscles and cervicogenic pain syndromes. Grant R, editor. Physical therapy of the cervical and thoracic spine. New York: Churchill Livingstone 1988; 9(3): 113-134.
 30. Greenfield B, Catlin PA, Coats PW. Posture in Patients with Shoulder Overuse Injuries and Healthy Individuals, J Orthop Sports Phys Ther 1995; 21(5): 287-295.
 31. Yang JL, Chang CW, Chen SY, Lin JJ. Shoulder kinematic features in the predictin of response to physical therapy in patients with frozen shoulder syndrome. J Biomech 2007; 40(2): 12-23.
 32. Kotteeswaran, K, Rekha K, Anandh V. Effect of Stretching and Strengthening Shoulder Muscles in Protracted Shoulder in Healthy Individuals. Int J Comput Appl; 2012; 2(2): 111-118.
 33. Boruah L, Dutta A, Deka P, Roy J. To study the effect of scapular mobilization versus mobilization with movement to reduce pain and improve glenohumeral range of motion in adhesive capsulitis of shoulder: a comparative study. Int J Physiother. 2015; 1;2(5): 811-818.
 34. Pandey V, Madi S. Clinical Guidelines in the Management of Frozen Shoulder: An Update! Indian J Orthop 2021; 1(3): 1-12.
 35. Chan HB, Pua PY, How CH. Physical therapy in the management of frozen shoulder. Singapore Med J 2017; 58(12): 685-693.