کلیدواژه‌ها = زمین خوردن
راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان: مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108

10.22038/jpsr.2018.20644.1528

تبسم قنواتی؛ شیرین رحیم زاده؛ شبنم پوررضا


آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 74-82

10.22038/jpsr.2015.4610

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی