کلیدواژه‌ها = مدیریت اطلاعات سلامت
ترسیم ‏ نقشه علمی تحولات نوین فناوری اطلاعات سلامت بر اساس مقالات ‏WoS‏: 2017-2010‏

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40

عبداله مهدوی؛ کمال ابراهیمی؛ محمد مهرتک؛ مهرناز مشعوفی


چالش‌ها و قوت‌های اجرای فرایند اعتباربخشی از دیدگاه کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 25-33

ساناز سادات محمودیان؛ فاطمه صفایی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ نعیمه فارسی نگار؛ راحله قاسمی