کلیدواژه‌ها = الکترومایوگرافی
مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین و الکترومایوگرافی در کودکان سالم و فلج مغزی طی راه رفتن

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-96

10.22038/jpsr.2021.47269.2093

سجاد انوشیروانی؛ سعیده حشمتی زاده؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد عبداله پور درویشانی؛ لیلی اکبری فرد