کلیدواژه‌ها = بیماری های مسیر شنیداری
تاثیر وزوز گوش بر پردازش گفتار: شواهد و نظریات

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 108-119

10.22038/jpsr.2020.45873.2066

حمیده ارباب سرجو؛ ابراهیم پیراسته؛ عقیل آبسالان؛ فرزاد حمزه پور