موضوعات = هتروفوریا
مدلسازی خطی و غیرخطی ماهیچه‌های چشم در بیماری استرابیسم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-63

حامد عامری؛ علی استکی؛ احمد عامری


بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-21

عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان؛ علی عمادزاده؛ ناهید مسیح پور؛ مهرنوش قتبری گله داری؛ فرشته تاج دینی؛ منیره محجوب؛ حسین حسینی یزدی