بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و کارشناس ارشد بینایی سنجی

6 کارشناس ارشد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف:
تعیین دید عمق و هتروفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی از بین153 نفر دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد 42 نفر بطور تصادفی برای این پژوهش انتخاب گردیدند. معاینات چشمی شامل تعیین عیب انکسار به روش ابجکتیو و سابجکتیو و بررسی هتروفوریا  با استفاده از کاور تست و پریزم و اندازه گیری دید عمق با استفاده از تست TNO در فاصله 40 سانتی متری بود. سپس نتایج و داده ها با استفاده از نرم افزار spss  ورژن 11/5  مورد آنالیز قرار گرفت. افراد با امبلیوپی و کاتارکت و سایر بیماریهای چشمی از مطالعه خارج شدند.
یافته ها:
میانگین دید عمق دانشجویان  766/129± 14/147(ثانیه بر قوس) بود. از این تعداد 14 نفر 33/3درصد به صورت تک چشمی و 28 نفر 66/7 درصد به صورت دو چشمی با میکروسکوپ کار می کردند. بین میانگین دید عمق و هتروفوریا و همچنین سایر موارد شامل، نحوه کار با میکروسکوپ،، نقطه نزدیک تقارب وجنسیت اختلاف معنی داری مشاهده نشد ( 0/05<p).
بحث و نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین دید عمق با هتروفوریا یا سایر فاکتورها وجود ندارد ولی به علت کار زیاد با میکروسکوپ اکثر دانشجویان علوم آزمایشگاهی دارای اختلالات دید دوچشمی ازجمله اگزوتروپی گهگاهی می باشند که این مسئله اهمیت پژوهش بیشتر در زمینه ی اختلالات دید دوچشمی درمیان دانشجویان علوم آزمایشگاهی را نشان      می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات