موضوعات = اعتیاد استنشاقی به بنزین مزمن
گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-62

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمید رضا رحیمی