بررسی فاکتورهای بینایی پس از عمل مجدد فتورفرکتیو کراتکتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده علوم تونبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، چشم پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
از عوارض جراحی های انکساری می­توان به عیب­ انکساری باقیمانده پس از عمل شامل اصلاح کمتر (Undercorrection) و برگشت (Regression) اشاره کرد که بر اساس مطالعات از جمله شایع ترین عوارض پس از اعمال جراحی انکساری می ­باشد به صورتی که بیمار را متمایل به "عمل مجدد" عیب انکساری باقیمانده می­ کند. هدف از این مطالعه تعیین نتایج انکساری و بینایی در بیماران با عمل مجدد کراتکتومی فتو رفرکتیو است.
روش بررسی:
در این مطالعه سری بیماران (Case series study)، همه بیمارانی که از فروردین 1391 تا خرداد 1393 در بیمارستان چشم پزشکی فارابی توسط یک جراح مشخص تحت عمل مجدد کراتکتومی فتورفرکتیو با استفاده از دستگاه217 Z  Technolas با پروتکل APT قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد بیمارانی که تحت عمل مجدد قرار گرفته بودند 34 چشم (20 بیمار) بود. از این 20 بیمار، 14 بیمار به صورت دو چشمی و 6 بیمار به صورت تک چشمی تحت عمل مجدد قرار گرفته بودند. تعداد 30 چشم (16 بیمار) مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط سنی بیماران مود مطالعه 5/9±34/5 سال بود. پارامترهای مورد بررسی شامل عیب انکساری و حدت بینایی بود. پس از جمع ­آوری داده­ ها برای بررسی نتایج از نرم ­افزارSPSS 20  استفاده گردید. ابتدا بررسی نرمال بودن داده­ ها توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. سپس از آزمون T زوجی و ویلکاکسون برای مقایسه داده­ های قبل و پس از عمل مجدد کراتکتومی فتورفرکتیو استفاده گردید.
یافته­ ها:
در بررسی نتایج انکساری مقدار عیب انکساری اسفر و آستیگماتیسم قبل از عمل مجدد به ترتیب 0/67 ± 0/80 دیوپتر و 0/36 ± 0/70 دیوپتر بود که پس از عمل مجدد به ترتیب  به 0/69 ± 0/16 دیوپتر و 0/61 ± 0/49 دیوپتر کاهش پیدا کرد. در بررسی نتایج بینایی، حدت بینایی دور اصلاح نشده (Uncorrected Visual Acuity; UCVA) و حدت بینایی دور با بهترین اصلاح (Best Corrected Visual Acuity; BCVA) براساس Log MAR به ترتیب قبل از عمل 0/25104± 0/28367 و 0/06064 ± 0/01667  بود که پس از عمل به 0/241148 ± 0/08167 و 0/237149 ± 0/04467 تغییر یافت.
نتیجه­ گیری:
عمل مجدد فتورفرکتیو کراتکتومی (Photorefractive Keratectomy; PRK) به عنون یک روش درمانی موثر، مفید و اثربخش می­ باشد و باعث بهبود قابل توجه نتایج انکساری و بهبود حدت بینای دور بدون اصلاح و با بهترین اصلاح می شود.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Kohnen T, Bühren J, Kasper T, Terzi E. Quality of vision after refractive surgery. InCataract and Refractive Surgery 2005: 303-314. Springer Berlin Heidelberg.
 2. Rozsı́val P, Feuermannová A. Retreatment after photorefractive keratectomy for low myopia 1, 2. Ophthalmology 1998; 105(7): 1189-93.
 3. Lazaro C, Castillo A, Hernandez-Matamoros JL, Iradier MT, et al. Laser in situ keratomileusis enhancement after photorefractive keratectomy. Ophthalmology 2001; 108(8):1423-9.
 4. Gartry DS, Larkin DF, Hill AR, Ficker LA, Steele AD. Retreatment for significant regression after excimer laser photorefractive keratectomy: A prospective, randomized, masked trial. Ophthalmology 1998; 105(1): 131-41.
 5. Vajpayee RB, McCarty CA, Aldred GF, Taylor HR, Excimer Laser Group. Undercorrection after excimer laser refractive surgery. American journal of ophthalmology 1996; 122(6): 801-7.
 6. Alió JL, Artola A, Attia WH, Salem TF, et al. Laser in situ keratomileusis for treatment of residual myopia after photorefractive keratectomy. American journal of ophthalmology 2001; 132(2): 196-203.
 7. Haw WW, Manche EE. Excimer laser retreatment of residual myopia following photoastigmatic refractive keratectomy for compound myopic astigmatism. Journal of Cataract & Refractive Surgery 2000; 26(5): 660-7.
 8. Ashtari AR, Razmjoo H, Rismanchian A, Tavakoli M, et al. Photorefractive Keratectomy (PRK) as a Retreatment of Residual Myopia after Previous Laser in Situ Keratomileusis (LASIK). Journal of Isfahan Medical School 2009; 27(99).
 9. Mohammadi SF, Nabovati P, Mirzajani A, Ashrafi E, et al. Risk factors of regression and undercorrection in photorefractive keratectomy: a case-control study. International journal of ophthalmology 2015; 8(5): 933.
 10. Pietilä J, Mäkinen P, Uusitalo H. Repeated photorefractive keratectomy for undercorrection and regression. Journal of Refractive Surgery 2002; 18(2): 155-61.
 11. Chaudhary P, Chaudhary KP. Effects of Conventional Laser Assisted In-Situ Keratomileusis (Lasik) on Spherical Aberrations and Contrast Sensitivity in the Myopic Eyes. International Journal of science and research 2016; 5(2): 1007-1012.
 12. Darlene A. Dartt, Peter Bex, Patricia D'Amore, Reza Dana, et al. Mcloon, Refractive surgery and Inlay, Ocular Periphery and Disorders; 2011: 202.
 13. Carones F, Vigo L, Carones AV, Brancato R. Evaluation of photorefractive keratectomy retreatments after regressed myopic laser in situ keratomileusis. Ophthalmology 2001; 108(10): 1732-7.
 14. Alió JL, Artola A, Attia WH, Salem TF, et al. Laser in situ keratomileusis for treatment of residual myopia after photorefractive keratectomy. American journal of ophthalmology 2001; 132(2): 196-203.
 15. Moilanen JA, Neira-Zalentein W, Tuisku IS, Tervo TM, et al. Photorefractive keratectomy retreatment after LASIK. Journal of Refractive Surgery 2008; 24(7): 710-2.