بررسی پاسخ های برانگیخته بینایی در بخش ‌های مختلف در افراد نرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
Visual Evoked Potentialیک روش ابجکتیو برای بررسی عملکرد بینایی می­باشد.هدف از این مطالعه، ارزیابی پاسخ­ های برانگیخته بینایی در همی فیلدهای مختلف بینایی در افراد نرمال می­ باشد.
روش بررسی:
این مطالعه بر روی 80 چشم افراد نرمال با دامنه سنی (38-18) سال انجام شد. تمامی شرکت کنندگان تحت معاینات بینایی شامل بررسی عیوب انکساری و حدت بینایی قرار گرفتند. پاسخ های Pattern reversal VEP شامل دامنه و زمان تاخیر P100 موج VEP در بخش­ های مختلف بینایی ثبت شد. برای مقایسه پاسخ های ثبت شده در همی فیلدهای مختلف، دامنه و زمان تاخیر موج VEP، از آزمون آنالیز واریانس با داده­ های تکراری با نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.
یافته­ ها:
میانگین بیشترین و کمترین مقدار دامنه P100 موج VEP به ترتیب در ناحیه گیجگاهی (Temporal) و تحتانی رتین می­باشد. همچنین کمترین مقدار زمان تاخیر در ناحیه فوقانی و بیشترین مقدار آن در ناحیه Nasal رتین می­باشد. با توجه به نتایج داده­ ها، تفاوت معناداری بین بخش ­های مختلف بینایی از نظر دامنه و زمان تاخیر وجود داشت.
نتیجه­ گیری:
این پژوهش به طور نسبی جزییات توزیع VEP لوکال را در بخش های میدان بینایی نشان داد و با توجه به معنادار بودن تفاوت دامنه و زمان تاخیر موج VEP در بخش ­های مختلف بینایی، بیشترین حساسیت بینایی (کمترین زمان تاخیر و بیشترین دامنه) در قسمت  فوقانی و گیجگاهی رتین می ­باشد که  به ترتیب دارای کمترین زمان تاخیر و بیشترین دامنه را دارا می ­باشند. ناحیه فوقانی و گیجگاهی رتین به نظر می­ رسد دارای پاسخ بهتری در آزمون PVEP باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Heckenlively, J.R. and G.B. Arden, Principles and practice of clinical electrophysiology of vision 2006: 47-49.
 2. Levin LA, Nilsson SF, Ver Hoeve J, Wu S, Kaufman PL, Alm A. Adler's Physiology of the Eye. Elsevier Health Sciences 2003; Edit (10): 323- 330.
 3. Curcio, Christine A., and Kimberly A. Allen , et al. Topography of ganglion cells in human retina. J. Comp. Neurol  1990; (300): 5-25.     
 4. Hood, Donald C., Vivienne C. Greenstein, et al. "Visual field defects and multifocal visual evoked potentials." Archives of Ophthalmology 2002; 120 (12): 1672-1681.
 5. Asakawa K, Shoji N, Ishikawa H, Shimizu ,et al. New approach  for  the  glaucoma  detection  with   pupil perimetry. Clinical ophthalmology (Auckland, NZ) 2010; 4: 617-623.
 6. Sample PA, Bosworth CF, Blumenthal EZ, Girkin C,et al. Visual function–specific perimetry for indirect comparison of different ganglion cell populations in glaucoma. ophthalmology & visual science 2000; 41(7): 1783-1790.
 7. Graham, Stuart L., Alexander Klistorner, John R, et al. "Objective perimetry in glaucoma: recent advances with multifocal stimuli. Survey of ophthalmology. 1999 ; 43: 199-209.
 8. Klistorner, A. and S.L. Graham, Objective perimetry in glaucoma. Ophthalmology 2000. 107(12): 2283-2299.
 9.  Jampel HD, Singh K, Lin SC, Chen TC,et al.. Assessment of visual function in glaucoma: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2011; 118(5): 986-1002.
 10. Goldberg, I., S.L. Graham, and A.I. Klistorner, Multifocal objective perimetry in the detection of glaucomatous field loss. American Journal of Ophthalmology 2002; 133(1): 29-39.
 11. Alexander Klistorner, Staurt L Graham. Objective perimetry in glaucoma. American Academy Of Ophtalmology 2000; 107(12); 2283-2299.
 12. Hood, D.C. and V.C. Greenstein, Multifocal VEP and ganglion cell damage: applications and limitations for the study of glaucoma. Progress in retinal and eye research 2003; 22(2): 201-251.
 13. Klistorner AI, Graham SL, Grigg J, Balachandran C. Objective perimetry using the multifocal visual evoked potential in central visual pathway lesions. British journal of ophthalmology 2005; 89(6): 739-44.
 14. Brigell M, Bach M, Barber C, Moskowitz A, et al. Guidelines for calibration of stimulus and recording parameters used in clinical electrophysiology of vision. Documenta ophthalmologica 2003; 107(2): 185-93.
 15. Kothari R, Singh S, Singh R, Shukla A, et al. Influence of visual angle on pattern reversal visual evoked potentials. Oman journal of ophthalmology. 2014; 7(3): 120-5.
 16. Yu, M.-Z. and B. Brown, Variation of topographic visually evoked potentials across the visual field. Ophthalmic and Physiological Optics 1997; 17(1): 25-31.
 17. Odom JV, Bach M, Brigell M, Holder G, McCulloch D, Tormene A, et al. ISCEV standard for clinical visual evoked potentials (update 2009 ). Documenta Ophthalmologica. 2010;120 (1): 9-111.
 18. Croner, L.J. and E. Kaplan, Receptive fields of P and M ganglion cells across the primate retina. Vision research 1995; 35(1): 7-24.
 19. Silveira, L. and V. Perry, The topography of magnocellular projecting ganglion cells (M-ganglion cells) in the primate retina. Neuroscience, 1991; 40(1): 217-237.
 20. DeYoe EA, Carman GJ, Bandettini P, Glickman S,et al. Mapping striate and extrastriate visual areas in human cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences 1996; 93(6): 2382-6.
 21. Horton, J.C. and W.F. Hoyt, The representation of the visual field in human striate cortex. Archives of ophthalmology 1991; 109(6): 816-824.
 22. Holliday, A. M. and Micheal, W. F. Pattern evoked responses in man associated with the vertical and horizontal meridians of the visual field. J. Physiol 1970; 208(2): 499-513.
 23. Skrandies, W., Brain mapping of visual evoked activity-topographical and functional components. Acta Neurologica Taiwanica 2005; 14(4): 164-168.
 24. Kanamori A, Naka M, Nagai-Kusuhara A, Yamada Y,et al. Regional relationship between retinal nerve fiber layer thickness and corresponding visual field sensitivity in glaucomatous eyes. Archives of ophthalmology 2008; 126(11): 1500-6.