بررسی ویژگی های روان سنجی آزمایه تصویری بیان افعال در کودکان کم شنوای شدید فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد گفتاردمانی . بیمارستان مرکز طبی کودکان قطب علمی کشور. تهران

2 دکترای گفتاردرمانی، استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف:
مقوله فعل از دیرباز یکی از پیچیده ­ترین بخش پژوهش ­های مربوط به دستور زبان در زبان فارسی به شمار  می رود از طرفی کاهش شنوایی اثرات متفاوتی برمیزان گفتار افراد و عملکردهای آنان دارد. بررسی روایی محتوایی و ثبات درونی آزمایه تصویری بیان افعال فارسی در کودکان 4 الی 5 ساله کم شنوای شدید هدف پژوهش حاضر  می ­باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی، ابتدا فهرستی از افعال روزمره و پر بسامد زبان فارسی انتخاب شد و فهرست انتخابی به همراه تصاویر آن در پانل کارشناسی متشکل از اساتید گفتاردرمانی دانشگاه از نظر مناسب بودن تصاویر و افعال انتخابی از نظر پر بسامد بودن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور روایی محتوایی آزمایه، مورد قضاوت 14 نفر از آسیب ­شناسان ­گفتار و زبان قرارگرفت و روایی با استفاده از روش  Lawshe مورد سنجش قرار گرفت. سپس 17 کودک پنج و شش ساله کم شنوای شدید (9 دختر و 8 پسر)  که با معیارهای ورود و خروج پژوهش مطابقت داشتند، شناسایی شدند. پس از انتخاب نمونه­ ها و اجرای آزمون، ثبات درونی آزمایه تصویری بیان افعال کودکان کم­ شنوا 5 الی 6 ساله با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته­ ها:
با بررسی پاسخ­ های 14 نفر از گفتاردرمانگرها مشخص شد که  در کل 86/8% از افعال آزمایه از روایی محتوایی بالاتر از 51%  برخوردار هستند به همین منظور 5 فعل از 38 فعل آزمایه حذف گردید و ارزش ثبات درونی 69/69% از گویه ­های آزمایه در بازه ارزشی 0/3 تا 0/7 قرار می­ گیرند.
نتیجه­ گیری:
آزمایه بیان افعال تصویری در کودکان کم شنوای فارسی زبان از روایی محتوایی و ثبات درونی نسبتاً مناسبی برای ارزیابی بیان افعال کودکان کم شنوا برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Rezai S. Discuss the verb in Arabic and Persian grammar (verbs and verbs al-nothing, absolutely verb, transitive and intransitive, known and unknown, of verb). [Thesis]. Esfahan:  Esfahan University 2011.
 2. Raqibdust S, Mehrabi M. Including processing and mental representation of the verb in Persian.  Journal of Language Research of Alzahra university. 2014;1(2):2-24. [persian]
 3. Shafiei R. Compare stuttering and non-stuttering in children's speech verb match 4 to 5 years in Tehran [Thesis]. Tehran: University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare; 1998
 4. Keramati H. The growth of children from 18 months to 5 years old in language verb vocabulary building.[Thesis]. Tehran:  Faculty of Letters and Human Sciences; 2012.
 5. Afaqi Y, Mehri A, Soleymani Z, Jalaei Z, et al. Standardization of the comprehension passive sentence in children with normal hearing 3 to 8 years and 8 years compared with children with severe hearing loss in Central Tehran. Journal of Modern Rehabilitation 2013;7(4):1-7. [persian]
 6. Quigley S, Montanelli D, Wilbur R. Some aspects of the verb system in the language of deaf students. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 1976; 19(3): 536-50.
 7. Behnam z. Comparison of the use of certain grammatical elements in spoken and written severe hearing-impaired students and hearing students of secondary schools in Hamadan Zansh [Thesis].Tehran: University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare; 2002.
 8. Nurizadeh M. Review the use of compound verbs in Persian speaking children [Thesis]. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2012.
 9. Ghaemi H, Vafaian A, Chahkandi A, Rad DS. Comparative study of comprehension skills and the use of passive verb cochlear implants in deaf children with normal children. Journal title: Allied Health and Rehabilitation Sciences, Mashhad 2013; 2(2): 13-9. [persian]
 10. Golpour L, Nilipour R, Rushan B. Comparative Analysis of some syntactic structures deep severe speech impaired children with normal children 5-4 years old are teaching Farsi.journal of (Audiology) auditory and Vesitibular research 2006; 15(2): 23-9. [Persian]
 11. Soltaninejad N, Ghorbani A, Salehi M, Fakhrrahimi S. Development of picture verb test for 36-54 month-old normal Persian-speaking children and determination of its validity and reliability. Audiology Tehran University of Medical Sciences 2012; 21(3): 70-6. [Persian]
 12. Mehri A, GHaemi H. Persian verb-naming test preparation image for aphasic patients and determine its validity. Journal of Modern Rehabilitation 2009; 3(1): 6-10. [Persian]
 13. Ayre C, Scally AJ. Critical values for Lawshe’s content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development 2014; 47(1): 79-86.
 14. Hasanpoor N, Jalilevand N, Masumi E, Ghorbani A, et al. Development of a Picture Receptive Vocabulary Test and Evaluation of Its Validity & Reliability for Normal 36-71 Months Persian Children. Journal of Paramedical Sciences& Rehabilitation 2015; 4(3): 34-43. [Persian]
 15. Daryabari M, Ebrahimi N, Akbari M, Baqeri et al. Developing experssive pictorial test for verb inflections for 3-5 years old normal persian(Farsi)-speaking children and determine its validity and reliability.  [Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences: 2014.
 16. German D. Test of word finding: (TWF-2).2nd ed.PRO-ED,inc,8700 shoal Blvd, Austin, TX78758-6897. published; 2000.