بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی اروپایی - ۵ بعد - سه سطح(EQ-5D-3L) در بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به اهمیت روزافزون ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک عامل مهم در تعیین پیامدهای درمانی، روا و پایا کردن ابزاری که این مقوله را اندازه گیری می کند، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی EQ-5D-3L در بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو انجام شد.
روش بررسی:
بعد از کسب اجازه و دریافت نسخه فارسی پرسشنامه EQ-5D-3L از گروه Euro Quality of life، جهت بررسی روایی، این پرسشنامه به همراه پرسشنامه های SF-36 و KOOS توسط ۱۴۳ نفر از بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو (۹۲ نفر قبل از جراحی و ۵۱نفر بعد از جراحی) تکمیل شد. روایی سازه از طریق آزمون فرضیه های از پیش تعیین شده و روایی افتراقی به شیوه گروه های شناخته شده تست شد. جهت بررسی پایایی آزمون–بازآزمون ۶۵ نفر از این بیماران که بعد از یک هفته تغییری در وضعیت شان گزارش نکردند مجددا پرسشنامه EQ-5D-3L را تکمیل کردند.
یافته ها: 
طبق یافته های پژوهش، نمره کل پرسشنامه EQ-5D-3L با نمره کل ابزار عمومی معتبر SF-36 ( 0/445=ρ) و ابعاد پرسشنامه EQ-5D-3L با ابعاد مرتبط از پرسشنامه های SF-36  (۴۵/۰- ۳۷/۰=ρ) وKOOS(0/45 – 0/30=ρ) ارتباط متوسطی داشت. نمره EQ-5DIndex قابلیت افتراق بیماران را از نظر شدت بیماری بر اساسEQ-5DVAS (0/001˂p) داشت. ضریب همبستگی درون رده ای برای EQ-5DIndex و EQ-5DVAS به ترتیب 0/753 و 0/896 به دست آمد.
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه EQ-5D-3L از روایی و پایایی لازم برای اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Bullinger M. Measuring health related quality of life.  Adamantiades-Behçet’s Disease: Springer; 2004: 113-22.
 2. Coons SJ, Rao S, Keininger DL, Hays RD. A comparative review of generic quality-of-life instruments. Pharmacoeconomics 2000; 17(1): 13-35.
 3. Hurst N, Jobanputra P, Hunter M, Lambert M, et al. Validity of EuroQOL—A generic health status instrument in patients with reumatoid arthritis economic and health outcomes research group. Rheumatology  1994; 33(7): 655-62.
 4. Haywood K,Garratt A, Dziedzic K, Dawes P. Generic measures of health‐related quality of life in ankylosing spondylitis: reliability, validity and responsiveness. Rheumatology 2002; 41(12): 1380-7.
 5. Brazier J, Harper R, Munro J, Walters S, et al. Generic and condition-specific outcome measures for people with osteoarthritis of the knee. Rheumatology 1999; 38(9): 870-7.
 6. Ebrahimzadeh MH, Makhmalbaf H, Golhasani-Keshtan F, et al. The International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Short Form: a validity and reliability study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2015;23(11):3163-7.
 7. http://www.euroqol.org/eq-5d-products/eq-5d3l. html.
 8. Haywood KL, Garratt AM, Lall R, Smith JF, et al. EuroQol EQ-5D and condition-specific measures of health outcome in women with urinary incontinence: reliability, validity and responsiveness. Quality of Life Research 2008;17(3):475-83.
 9. König H-H, Ulshöfer A, Gregor M, von Tirpitz C, et al. Validation of the EuroQol questionnaire in patients with inflammatory bowel disease. European journal of gastroenterology & hepatology 2002; 14(11): 1205-15.
 10. Lang H-C, Chuang L, Shun S-C, Hsieh C-L, et al. Validation of EQ-5D in patients with cervical cancer in Taiwan. Supportive care in cancer 2010; 18(10): 1279-86.
 11. Pinto ÉB, Maso I, Vilela RNR, Santos LC, et al. Validation of the EuroQol quality of life questionnaire on stroke victims. Arquivos de Neuro-psiquiatria 2011; 69(2B): 320-3.
 12. Prieto L, Sacristan J, Hormaechea J, Casado A, et al. Psychometric validation of a generic health-related quality of life measure (EQ-5D) in a sample of schizophrenic patients. Current Medical Research and Opinion 2004; 20(6): 827-35.
 13. Schweikert B, Hahmann H, Leidl R. Validation of the EuroQol questionnaire in cardiac rehabilitation. Heart 2006; 92(1): 62-7.
 14. Tripathy S, Hansda U, Seth N, Rath S, et al. Validation of the euroqol five-dimensions-three-level quality of life instrument in a classical Indian language (Odia) and its use to assess quality of life and health status of cancer patients in Eastern India. Indian journal of palliative care 2015; 21(3): 282.
 15. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady D, et al. Designing clinical research : an epidemiologic approach. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. Appendix 6C: page 79.
 16. Salavati M, Mazaheri M, Negahban H, Sohani S, et al. Validation of a Persian-version of Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Iranians with knee injuries. Osteoarthritis and Cartilage 2008; 16(10): 1178-82.
 17. Stark RG, Reitmeir P, Leidl R, König HH. Validity, reliability, and responsiveness of the EQ‐5D in inflammatory bowel disease in Germany. Inflammatory bowel diseases 2010; 16(1): 42-51.
 18. Luo N, Chew L-H, Fong K-Y, Koh D-R, et al. Validity and reliability of the EQ-5D self-report questionnaire in Chinese-speaking patients with rheumatic diseases in Singapore. annals-academyofmedicineSingapore 2003; 32(5): 685-90.
 19. Brooks R, Group E. EuroQol: the current state of play. Health policy 1996; 37(1): 53-72.
 20. http://www.euroqol.org/eq-5d-products/eq-5d-3l/ self- complete-version-on-paper.html.
 21. Ware JE, Gandek B. Overview of the SF-36 health survey and the international quality of life assessment (IQOLA) project. Journal of clinical epidemiology 1998; 51(11): 903-12.
 22. Roos EM, Roos HP, Lohmander LS, Ekdahl C, et al. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)—development of a self-administered outcome measure. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 1998; 28(2) :88-96.
 23. Paxton EW, Fithian DC. Outcome instruments for patellofemoral arthroplasty. Clinical orthopaedics and related research 2005; 436: 66-70.
 24. Hawker G, Melfi C, Paul J, Green R, et al. Comparison of a generic (SF-36) and a disease specific (WOMAC) instrument in the measurement of outcomes after knee replacement surgery. Journal of Rheumatology 1995; 22(6): 1193-6.
 25. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research 2005; 14(3): 875-82.
 26. Juniper EF, Guyatt GH, Jaeschke R. How to develop and validate a new health-related quality of life instrument. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials 1996; 2: 49-56.
 27. Wu J, Han Y, Zhao F-L, Zhou J, et al. Validation and comparison of EuroQoL-5 dimension (EQ-5D) and Short Form-6 dimension (SF-6D) among stable angina patients. Health and quality of life outcomes 2014; 12(1): 1.
 28. Fayers, Peter M, and David Machin. "Multi‐Item Scales."  Quality of life: assessment, analysis and interpretation 2000: 72-90.
 29. Hurst N, Kind P, Ruta D, Hunter M, et al. Measuring health-related quality of life in rheumatoid arthritis: validity, responsiveness and reliability of EuroQol (EQ-5D). Rheumatology 1997; 36(5): 551-9.
 30. Fransen M, Edmonds J. Reliability and validity of the EuroQol in patients with osteoarthritis of the knee. Rheumatology 1999; 38(9): 807-13.
 31. Kim M-H, Cho Y-S, Uhm W-S, Kim S, et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Korean version of the EQ-5D in patients with rheumatic diseases. Quality of life research 2005; 14(5): 1401-6.
 32. Chang T-J, Tarn Y-H, Hsieh C-L, Liou W-S, et al. Taiwanese version of the EQ-5D: validation in a representative sample of the Taiwanese population. Journal of the Formosan Medical Association 2007; 106(12): 1023-31.
 33. Brazier J, Jones N, Kind P. Testing the validity of the Euroqol and comparing it with the SF-36 health survey questionnaire. Quality of Life Research 1993; 2(3): 169-80.
 34. Pattanaphesaj J, Thavorncharoensap M. Measurement properties of the EQ-5D-5L compared to EQ-5D-3L in the Thai diabetes patients. Health and quality of life outcomes 2015; 13(1): 14.
 35. Badia X, Schiaffino A, Alonso J, Herdman M. Using the EuroQol 5-D in the Catalan general population: feasibility and construct validity. Quality of life research 1998; 7(4): 311-22.