بررسی چالش های پژوهش درسازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راه کار برای آن 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بیمه سلامت، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی ، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
پژوهش کنشی عقلانی و فرایندی خردمندانه و منظم است که به بازنگری، نقد و پالایش و یا تولید و خلق اندیشه منجر می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی چالش های انجام پژوهش و ارایه راه کار مناسب جهت تسهیل فرایند پژوهش در کارکنان بیمه سلامت ایران بوده است.
روش بررسی:
پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بر روی 834 نفر از کارشناسان شاغل در ادارات کل بیمه سلامت کشور در سال 1395 با استفاده از پرسشنامه خود ایفا انجام گرفت که در نهایت 646 پرسشنامه به صورت کامل تکمیل گردید. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان بیمه سلامت و نیز متخصصین مدیریت نظام سلامت سنجیده شد. جهت تعیین پایایی نیز تعداد 50 پرسشنامه در اختیار کارشناسان بیمه سلامت استان خراسان رضوی  طی دو مرحله قرار گرفت.
یافته ها:
314 نفر (%50) از پرسش شوندگان زن و 313 نفر (%50) مرد بودند. 276 نفر (34/5 %)  از پرسش شوندگان سابقه شرکت در کارگاه روش تحقیق را داشته اند. میزان آشنایی با عوامل زمینه ای و مقدمات تحقیق در بین افراد شرکت کننده در پژوهش (445 %) برآورد گردید.از مهم ترین موانع تحقیق نیز می توان به عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای 47/9% اشاره نمود و مهم ترین راهکار حمایت از تحقیق در سازمان بیمه سلامت کشور از دیدگاه کارکنان آن اختصاص بودجه کافی جهت تحقیقات و ایجاد فرصت کافی جهت ارایه ایده های تحقیقاتی (%74) می باشد.
نتیجه گیری: 
توان علمی محدود کارشناسان، مشکلات موجود در ساختار  و مدیریت سازمان، عدم تناسب کار و مسئولیت افراد، منابع کتابخانه ای محدود و ارتباطات ناکافی با موسسات علمی – پزوهشی از جمله چالش های انجام پژوهش در سازمان بیمه سلامت ایران می باشد لذا تقویت زیر ساخت های داخلی و تقویت ارتباطات برون سازمانی، ایجاد بستر مناسب برای تحقیق در سازمان و توسعه تعاملات سازمانی، گامی موثر در بهبود فرایند پژوهش در این سازمان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Amerioun A, Teymourzadeh  E, Alijanzadeh M, Hakimzadeh S, Hosseini Shokouh S. Research Needs Assessment and Priority Setting for Health Economics: A Mixed method Study in Iran. Journal of Military Medicine 2014; 16(1): 23-8.
 2. Hadavi M, Asadpour M, Razaeian M. Research Barriers from the Perspective of Academic Members   and Strategies for   Confronting   with These Barriers in Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran. Journal of Health System Research 2012; 9(3): 269 -76.
 3. Hodavand S. Country Research Challenges and its Impact on the Elimination of Immigration. Tadbir. 2005; 216: 44.
 4. Pariad R. Study of the structural barriers of research among faculty members of human sciences departments of Isfahan and western countries. Proceedings of Higher Education and Sustainable Development .2005; 2: 258-33.
 5. SAbori A. Iranian Research Report in 2005. Rahyaft 2007; 37: 48.
 6. Owlia P, Eftekhari MB, Forouzan AS, Bahreini F, et al. Health research priority setting in Iran: Introduction to a bottom up approach. J Res Med Sci 2011; 16(5): 691-8.
 7. Ghanei M, Eftekhari MB, Peykari N, Djalalinia Sh, et al. Health research system evaluation in IR of Iran. Arch Iran Med 2012; 15(7): 394-9.
 8. Safi A. The importance and place of research in education, future challenges, challenges and policies. Educational Research 2013; 8(3): 15-24.
 9. Ghorchian, Naderogholi, Pathology and Research Damage of the Country), Encyclopedia of Higher Education, by Nadergoli Ghourchian et al., Volume 1, Tehran: Encyclopedia of Farsi 2004; 8- 4.
 10. Ghorchian N. Pathology and Research Damage of the Country. Encyclopedia of Higher Education 2015; 5(3): 12-20.
 11. Hodavandi S. Research and research in the field of dad and don'ts. Electronic Industries Monthly. 2013; 10 (35-45).
 12. Iran Health Insurance Organization. Introduction of Iran Health Insurance Organization. http://www. bimehsalamat.ir/sso/2017.
 13. Khojasteh A, Momtazmanesh N, Entezari A, Einollahi B. Integration of medical education and healthcare service. Iranian J Publ Health 2009; 38(1): 29-31.
 14. Vahdati M, Mazloomy S, Salimi T, Eghbal A. A survey on educational research barriers in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2014. jmed  2014; 9(2): 23-40.
 15. Ferdosi M, Dehnavi R, Faraji F, Yarmohamadian MH, Vatankhah S. Utilization of Research Results at Office of Deputy Minister for Management and Resources Development in the Past Five Years and Identification of Obstacle. Health Information Management 2009; 6(2): 152-61.
 16. Chikwe, Christian K, Reuben C, Nwachukwu K, . Challenges of Research and Human Capital Development inNigeria. Journal of Education and Practice. 2015; 6)28); 44-47.
 17. Hansen HP1, Tjørnhøj-Thomsen T. Meeting the Challenges of Intervention Research in Health Science: An Argument for a Multimethod Research Approach. Patient 2016; 9(3): 193-200. doi: 10.1007/s40271-015-0153-9.
 18. Vakili A, Mehr Alizadeh S, Pour Hoseyni SM. View of academics of Faculty of Medicine of Semnan University of Medical Sciences towards student research The Journal of Medical Education and Development Yazd 2011; 6(1): 11-6.
 19. Anbari Z, Jadidi RA. Comparing of Barriers to Research Activities among Students of Arak University of Medical Sciences, and Appropriate Strategies for Student Research Management. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13(5): 399- 412.
 20. Mirzaei Alavijeh M, Mazloomy Mahmodabad S, Hosseini P, Abbasi Shuvazi M, F. R. A Survey of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Students' Opinions about Research Barriers during University Training. Journal of Medical Education Development Zanjan. 2012; 6(10): 63-70.
 21. Ledley, F. D.; Lovejoy. F. H. Factors influencing the interest, career paths, and research activities of resent graduates from an academic pediatric residency program.Pediatrics 2013; 92(3): 436-441.
 22. Hicks, C. B. A., “Study of nurses’ attitude towards research:a factor analytic approach”, Journal of Advance Nursing 2009; 23: 376-379.
 23. Kajermo K., Nordström, G., Krusebrant; A., Björvell, H. Barriers to and facilitators of research utilization-as perceived by a group of registered nurses in Sweden. Journal of Advanced Nursing, Blackwell Publishing 2008; 27(4): 798-807.
 24. Kuuppelomaki, M.’; Tuomi, J.,  “Finish nurses’ View on their Research Activities”, Clinical Nursing 2013;12: 589-600.
 25. Ien, F, F., “Faculty research behavior and career incentive:The case of Taiwan”, International Journal of Educational. Development, SSCI listed journals 2007: 4-17.
 26. Samouei R, Tayebani T, Moslehi M. Research Needs of Faculty Members in Isfahan University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2013; 9(7): 951-7.
 27. Enayati T, Zameni F, Ghorbani T. A study of Research Barriers from the Viewpoint of Teachers in Behshahr. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration  2013; 3(4): 189-205.
 28. Dimitrios Zikos, Marianna Diomidous, John Mantas. Challenges in the Successful Research Management of a Collaborative EU Project. Acta Inform Med 2012; 1: 15-7.
 29. Majumder, M. A. A.,  “Issues and priorities of medical education research in Asia”, Annals Academy of Medicine 2014, 33( 2): 257-263.
 30. Ranjbar M, Vahidshahi K, Mahmoudi M. Viewpoints of the attendings and medical students about the Students' evaluation of the attendings, Mazandaran . J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 16 (56): 126-135.
 31. Brown J. H. Facilitating research utilization, across-sector review of research evidence. International Journal of Public Sector Management 2007; 17(6): 520-534.