تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در کودکان طبیعی فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گفتاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 مربی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار آمار زیستی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

هدف:
تحلیل نمونه زبانی (LSA: Language Sample Analysis) یکی از بهترین شیوه های ارزیابی زبان و میانگین طول گفته ((MLU: Mean Length of Utterance یکی از پرکاربرد ترین شیوه ها برای تحلیل نمونه زبانی در کودکان است. نمونه گیری از گفتار خودانگیخته به منظور تعیین MLU مستلزم صرف زمان زیادی است و در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد گفته از نمونه گفتار خودانگیخته کودکان فارسی زبان نماینده توانایی آن ها در تکواژشناسی و نحو است. تعیین وجود رابطه بین حجم نمونه زبانی و MLU می‌تواند راهگشای تحقیقات بعدی در زمینه تعیین طول نمونه زبانی مورد اطمینان برای تعیین MLU  در کودکان فارسی زبان باشد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ(Mean Length of Utterance in Morpheme: MLUm)  در کودکان  5- 4 ساله طبیعی فارسی زبان انجام گرفت.
روش بررسی:
30 کودک (15 دختر و 15 پسر) از مهدکودک های شهر بابل انتخاب شدند. نمونه گیری زبانی طی 30 دقیقه بازی آزاد هر کودک با آزمونگر انجام گرفت. چهار مجموعه از نمونه گفتار در طول های مختلف، 50، 150،100 و 200 گفته، پی در پی نسخه برداری شدند. میانگین MLUm در طول های مختلف با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها:
میانگین MLUm در نمونه های دارای 50 (میانگین=4/40) و 150(میانگین=4/71) گفته و نمونه های دارای 50 (میانگین=4/40) و 200 (میانگین=4/79) گفته به صورت معنادار با هم متفاوت بود. تفاوت میانگین MLUm در سایر حجم ها معنادار نبود (0/05 >p).
نتیجه گیری:
در نمونه گفتار خودانگیخته کودکان طبیعی فارسی زبان طول نمونه زبانی بر MLUm موثر بوده و افزایش طول نمونه زبانی به میزان 100 گفته یا بیشتر موجب افزایش MLUm می گردد. این تاثیر در نمونه های زبانی بیش از 100 گفته معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Vahab M, Shahim S, Oryadizanjani M, Jafari S, et al. The relationship of expressive language development and social skills in 4-6-year-old Persian-speaking children. Audiol 2012; 21(4): 28-36.
 2. Akbari M, Sheibani F, Hosseini MS, Jafari S. Relation between Speech sample size and Mean length 5 long utterances with Mother Education J. Speech-Lang. Commun. Disord 2014; 3(2): 40-5.
 3. Condouris K, Meyer E, Tager-Flusberg H. The relationship between standardized measures of language and measures of spontaneous speech in children with autism. Am J Speech Lang Pathol 2003; 12(3): 349-58.
 4. Tarameshlo M, Jalaei S, Rastagarian Zadeh N, Sheikh Najdi A, et al. Review of Speech & Language Assessment Tests. J Mod Rehabil  2010; 4(1): 38-44.
 5. Oryadi Zanjani M, Mahmoodi Bakhtiari B, Vahab M, Jafari S. Efficiency of picture description and storytelling methods in language sampling according to the mean length of utterance index. Audiol 2012; 21(3): 18-23.
 6. Justice LM, Bowles RP, Pence K, Gosse CS. A scalable tool for assessing children's language abilities within a narrative context:The NAP Narrative Assessment Protocol. ECRQ 2010;25(2): 218-34.
 7. Stockman IJ. The promises and pitfalls of language sample analysis as an assessment tool for linguistic minority children. LSHSS 1996; 27: 355-66.
 8. Soleymani Z, Nematzadeh S, Gholami Tehrani L, Rahgozar M. The reliability of language performance measurement in language sample analysis of children aged 5-6 years. Audiol 2014; 23(1): 21-9. [Persian]
 9. Afkhami Ardakani E, Sharifi daramadi P, Alijani F. Comparison of conversation, free play and story generation as types of sampling in persian children. J. Educ. Psychol 2011; 7(20): 51-68.  [Persian]
 10. Blau A. F., Lahey M., Oleksiuk-Veles A. Planning of goals for intervention: language testing or sampling? EC 1984; 51(1): 78-79.
 11. Cowan P. A., Weber J., Hoddinott B. A., Klein J. Mean length of spoken response as a function of stimulus, experimenter and subject. Child Dev 1967; 38(1):191-203.
 12. Shipley K, McAfee J. Assessment in speech-language pathology. 4, editor. USA: Delmar Cengage Learning; 2009.
 13. Gavin W, Giles L. Sample Size Effects on Temporal Reliability of Language Sample Measures of Preschool Children. J Speech Lang Hear Res 1996; 39(6): 1258-1262.
 14. Southwood F., Russell A. F. Comparison of Conversation, Freeplay, and Story Generation as Methods of Language Sample Elicitation. J Speech Lang Hear Res 2004; 47(2): 366-376.
 15. Kazemi Y, Taheri A, Kiyanfar F, Shafie M, et al. Mean length of utterance (MLU) in typically-developing 2; 6-5; 6 year-old Farsi-speaking children in Iran. J Res Rehabil Sci 2012; 8(5): 928-37 [Persian]
 16. Eisenberg SL, Fersko TM, Lundgren C. The use of MLU for identifying language impairment in preschool children: A Review. Am J Speech Lang Pathol 2001; 10(4): 323-42.
 17. Singh S, Kent RD. Singular's illustrated dictionary of speech-language pathology. San Diego, CA: Singular Pub.Group; 2000.
 18. Nicolosi L, Harryman E, Kresheck J. Terminology of Communication Disorders: Speech-Language-Hearing.Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 19. Hoof E. Language Development. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth; 2009.
 20. Jalilevand N, Ebrahimipur M, Purqarib J. Mean length of utterance and grammatical morphemes in speech of two Farsi-speaking children. Audiol 2012; 21(2): 96-108.
 21. Brown R. A first language: the early stages. Cambridge MA: Harvard university press; 1973.
 22. Dethorne LS, Johnson BW, Loeb JW. A closer look at MLU: what does it really measure? Clin Linguist Phon 2005; 19(8): 635-48.
 23. Tommerdahl J, Kilpatrick C. The reliability of morphological analyses in language samples. Lang Testing 2013; 31(1): 3-18.
 24. Casby M. An examination of the relationship of sample size and mean length of utterance for children with developmental language impairment. Child Lang. Teach. Ther 2011; 27(3): 286-9.
 25. Guoa L-Y, Eisenbergb S. Sample Length Affects the Reliability of Language Sample Measures in   3Year-Olds: Evidence from Parent-Elicited Conversational Samples. LSHSS 2015; 46: 141-53.
 26. Rondal JA, DeFays D. Reliability of mean length of utterance as a function of sample size in early language development. J Genet Psychol 1978; 133(2): 305-6.
 27. Daniel W.W. Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. Tehran: Amirkabir, 2011. P. 121-122. [Persian]
 28. Sajedi F, Vameqhi R, Keraskian mojembari A, Habibollahi A, et al. Standardization and validation of the ASQ developmental disorders screening tool in children of Tehran city. Tehran Univ Med J. 2012; 70 (7): 436-446. [Persian]
 29. Nilipour R. Persian Aphasia Test (Pictorial and Written Stimuli). Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 2011. P. 1. [Persian]
 30. Nilipour R, Pour Shahbaz A, Ghoreishi ZS, Yousefi A. Reliability and Validity of Persian Aphasia Battery Test. Salmand Iran J Ageing 2016; 10(4):182-91. [Persian]
 31. Jalilevand N. Development of speech and language in Persian children. Tehran: Danjeh, 2012; 43-44 [Persian]
 32. Jalilevand N, Kamali M, Modarresi Y, Kazemi Y. The Persian developmental sentence scoring as a clinical measure of morphosyntax in children. Med J Islam Repub Iran 2016; 30:435.
 33. Available from:  https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-drop_language.