بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
در سال های اخیر، ارزیابی اختلالات صوت از روش های سنتی به رویکردهای جامع تری حرکت کرده که دربرگیرنده کیفیت زندگی می باشد. شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (Singing Voice Handicap Index: SVHI)، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای خود ارزیابی در زمینه اختلالات صوت خوانندگان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی امتیاز شاخص معلولیت صوت در خوانندگان دچار اختلال صوت به کمک نسخه فارسی شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن می باشد.
روش بررسی:
این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این مطالعه، 115 خواننده ( 48 خواننده مبتلا به اختلال صوت و 67 خواننده سالم) به روش نمونه گیری در دسترس شناسایی شده، در مطالعه شرکت نمودند و اطلاعات دموگرافیک آن ها ثبت شد. با تکمیل نسخه فارسی SVHIP و با کمک آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی شامل تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون، امتیاز کل و امتیاز هر یک از زیر مجموعه های شاخص SVHIP (حوزه عملکردی، جسمی و عاطفی)، محاسبه گردید.
یافته ها:
میان امتیاز کل شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن و نیز امتیاز زیر مجموعه های آن، در دو گروه خوانندگان سالم و خوانندگان دچار اختلال صوت تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p). همچنین میان هریک از زیر مجموعه های شاخص SVHIبا یکدیگر در هر گروه از شرکت کنندگان، همبستگی قوی وجود دارد (0/8≥|r|≥0/6).
نتیجه گیری: 
وجود اختلال صوت در خوانندگان بر کیفیت زندگی مرتبط با صوت آن ها تاثیرگذار بوده و منجر به ایجاد احساس معلولیت صوت در آن ها شده که  آسیب بر تمام حوزه های جسمی، عملکردی و عاطفی را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med 1993; 118(8): 622-629.
 2. Gill TM, Feinstein AR. A critical appraisal of the quality of quality of life measurements. JAMA 1994; 272(8): 619-626.
 3. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol 2000; 53(1): 1-12.
 4. Shelly A, Davis E, Waters E, Mackinnon A, et al. The relationship between quality of life and functioning for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50(3): 199-203.
 5. Schindler A, Ottaviani F, Mozzanica F, Bachmann C, et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Voice Handicap Index into Italian. J Voice 2010; 24(6): 708- 14.
 6. Hakkesteegt MM, Brocaar MP, Wieringa MH. The applicability of the dysphonia severity index and the voice handicap index in evaluating effects of voice therapy and phono surgery. J Voice 2010; 24(2): 199-205.
 7. Maertens K, de Jong FI. The voice handicap index as a tool for assessment of the biopsychosocial impact of voice problems. B-ENT 2007; 3(2): 61-6.
 8. Li HY, Xu W, Han DM, Hu R, et al. Self-assessment characteristics of voice handicap index for voice disorders and its influencing factors. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Shi. 2009; 44(2): 109-13.
 9. Behlau M, Alves Dos Santos Lde M, Oliveira G. Cross-cultural adaptation and validation of the voice handicap index into Brazilian Portuguese. J Voice 2011; 25(3): 354-359.
 10. Sataloff RT. Voice Impairment, Disability, Handicap, and Medical-Legal Evaluation. In: Sataloff RT, editor. Professional Voice: The Science and the Art of Clinical Care. 2ª ed. San Diego: Singular; 2005: 1433-1441.
 11. Wingate JM, Brown WS, Shrivastav R, Davenport P, Sapienza CM. Treatment outcomes for professional voice users. J Voice 2007; 21(4): 433-449.
 12. Phyland DJ., Oates J., Greenwood KM. Self-reported voice problems among three groups of professional singers. Journal of Voice 1999; 13: 602-611. 
 13. Cohen SM., Jacobson BH., Garrett CG., Noordzij JP, et al. Creation and validation of the Singing Voice Handicap Index. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2007; 116(6): 402-406.
 14. Ghaemi H, Dehqan A, Mahmoodi-Bakhtiari B, Sobhani-rad D. The Singing Voice Handicap Index (SVHI): Validation and Adaptation Into Persian. J Voice. 2018. in pres.
 15. Rosen CA, Murry T. Voice handicap index in singers. J Voice 2000; 14(3): 370–377.
 16. Paoliello K, Oliveira, G BehlauM.  Singing voice handicap   mapped   by   different   self assessment instruments. CoDAS 2013; 25(5): 12-18.
 17. Murry T, Zschommler A, Prokop J. Voice Handicap in Singers. J Voice 2009; 23(3): 376-379.
 18. Artusi, R. Verderio, P. Marubini, E. Bravais- Spearmen and Pearson Correlation Coefficients: meaning, test of hypothesis and confidence interval. The international journal of biological markers 2002; 17(2): 148-151.
 19. Wingate JM, Brown WS, Shrivastav R, Davenport P, et al. Treatment outcomes for professional voice users. J Voice. 2007; 21(4): 433-449.
 20. Ugulino AC, Oliveira G, Behlau M. Perceived dysphonia by the clinician’s and patient’s viewpoint. J Soc Bras Fonoaudiol 2012; 24(2): 113-118.
 21. LorenzA, KleberB, ButtnerM, et al. Validation of the German version of the Singing voice handicap index. HNO 2013; 61:  699-706.
 22. AbouElsaad T, Baz H, O mayma A, et al. Validation and adaptation of the singing voice handicap index for Egyptian singing voice. J Voice 2017; 31(1): 130-130.
 23. Gunjawate D R, Aithal V U, Guddattu V, et al. Adaptation and validation of the Kannada version of the singing voice handicap index. J Voice 2017; 31: 507e7_507e11.
 24. Baracca G, Cantarella G, Forti S, et al. Validation of the Italian version of the singing voice handicap index. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014; 271(4): 817-823.
 25. García-López I, Núñez-Batalla F, Gavilán Bouzas J, Górriz-Gil C.. Validation of the Spanish version of the voice handicap index for vocal singing (SVHI). Acta Otorrinolaringol Esp 2010; 61(4): 247-254.
 26. Capucho M C, Ruah C, da Silva J M, et al. Validation of the SVHI into Portuguese from Portugal. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 145(25): 200-206.
 27. Lee A R, Sim H S. The Korean version of the singing voice handicap index. Communication Science Disorder 2013; 18(2):194-202.
 28. Denizoglu I, Sahin M, Kazancioglu A, et al. Validation and reliability of Turkish singing voice handicap index. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2016; 26(1): 1–6.