دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 7-101 

مقاله پژوهشی

بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2019.36283.1878

زهرا کشتگر؛ فاطمه باقرپور؛ حمیده قائمی؛ داود سبحانی راد


بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی‌ شهرستان کاشمر سال 1396

صفحه 72-78

10.22038/jpsr.2019.34932.1853

مصطفی زارع؛ محمدرضا بیهقی؛ علی صفری؛ پرستو تاج زاده؛ رضا زارع؛ تینا طیاطبایی


مقاله مروری

مروری بر شواهد مربوط به آغاز فراگیری زبان در دوران جنینی

صفحه 88-101

10.22038/jpsr.2019.35549.1862

زینب شریفیان؛ تکتم مالکی شاه محمود؛ فاطمه حارث آبادی