شناسایی ژن‌های مولد بیوفیلم در سویه‌های کاندیدا آﻟﺒیکنس و ارزیابی نانوذره آهن بر بیان ژن als به روش Real Time-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

هدف:
تقریباً سه ‌چهارم زنان در معرض واژینیت کاندیدیایی هستند. از جمله عوامل بیماری‌زا می ‌توان به قدرت اتصال کاندیدا به بافت میزبان از طریق عواملی مانند مولکول ‌های چسبنده و پروتئین‌ هایی که این اتصال را تسریع می‌کنند اشاره نمود. هدف از انجام مطالعه حاضر؛ بررسی فراوانی ژن‌ های مولد بیوفیلم در سویه‌ های کاندیدا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ جداشده از واژینوز (Vaginosis) و بررسی مقایسه‌ ای بیان ژن als در سویه‌ های تحت تیمار (Treatment) با نانوذره آهن در شرایط آزمایشگاهی به روش Real Time-PCR می ‌باشد.
روش­ بررسی:
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نمونه کاندیدا که از نمونه ‌های واژینوز زنان به ‌دست ‌آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی سویه ‌های کاندیدا آلبیکنس با استفاده از تست‌ های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی استاندارد، استخراج DNA ژنوم با استفاده از کیت شرکت سیناژن انجام گردید. به‌ منظور ردیابی ژن ‌های Als، Hwp1 و Hyr آزمون Multiplex-PCR انجام گردید. همچنین به‌ منظور بررسی اثر نانوذره آهن ‌بر بیان ژن ALS، RNA ­ سویه های حاوی این ژن با استفاده از کیت Cinnapure استخراج گردید و پس از تبدیل به CDNA، آزمون Real-Time PCR انجام شد.
یافته­ ها:
 نتایج آنالیز مولکولی نشان داد که از 60 ایزوله کاندیدا آلبیکنس 34 ایزوله (65/66%) واجد ژن hwp ، 46 ایزوله (76/66 %) واجد ژن Als و 33 ایزوله (55%) واجد ژن Hyr بودند. نتایج مربوط به منحنی ذوب ژن Als در سویه‌ های بالینی کاندیدا آلبیکنس و تیمار شده با نانو ذره آهن نشان داد که Peak اصلی برای این ژن در دمای 85/34 درجه سلسیوس رخ می ‌دهد.
نتیجه ‌گیری:
بیان ژن Als در ایزوله‌ های تحت مطالعه تیمار شده نسبت به ایزوله‌ های تیمار نشده پایین‌تر بدست آمد که نشان دهنده نقش مثبت تیمار نانوذره آهن در کاهش بیان ژنAls  در ایزوله ‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alli J, Okonko I, Odu N, Kolade A, et al. Detection and prevalence of Candida isolates among patients in Ibadan, Southwestern Nigeria. Journal of Microbiology and Biotechnology Research 2017; 1(3): 176-184.
 2. Gaydos CA, Beqaj S, Schwebke JR, Lebed J, TE, et al. Clinical Validation of a Test forthe Diagnosis of Vaginitis. Obstetrics and gynecology 2017; 130(1): 181-189.
 3. Jaeger M, Plantinga TS, Joosten LA, Kullberg B-J, et al. Genetic basis for recurrent vulvo-vaginal candidiasis. Current infectious disease reports 2013; 15(2): 136-142.
 4. Nakajima S, Harrison O, Linehan JL, Belkaid Y. Candida albicans colonization exacerbates skin inflammation in a murine model of psoriasis. Am Assoc Immnol; 2017.
 5. Calderone RA, Fonzi WA. Virulence factors of Candida albicans. Trends in microbiology 2001; 9(7): 327-335.
 6. Pakdel M, Zarrabi M, Asgarani E, Mohamadi P, et al. Identification of als1 and hwp1 Genes in Candida albicans Isolated Vaginal Infection. 2014; G3. [Persian]
 7. Richter SS, Galask RP, Messer SA, Hollis RJ, et al. Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases. Journal of Clinical Microbiology 2005; 43(5): 2155-62.
 8. Lynch M, Sobel J, Fidel Jr P. Role of antifungal drug resistance in the pathogenesis of recurrent vulvovaginal candidiasis. Journal of medical and veterinary mycology 1996; 34(5): 337-9. 
 9. Van de Ven H, Paulussen C, Feijens P, Matheeussen A, Rombaut P, Kayaert P, et al. PLGA nanoparticles and nanosuspensions with amphotericin B: Potent in vitro and in vivo alternatives to Fungizone and AmBisome. Journal of controlled release 2012; 161(3): 795-803.
 10. Qian J, Pan C, Liang C. Antimicrobial activity of Fe‐loaded chitosan nanoparticles. Engineering in Life Sciences. 2017. 
 11. Wangsanut T, Ghosh AK, Metzger PG, Fonzi WA, et al. Grf10 and Bas1 Regulate Transcription of Adenylate and One-Carbon Biosynthesis Genes and Affect Virulence in the Human Fungal Pathogen Candida albicans. mSphere 2017; 2(4): e00161-17. 
 12. Tsang PW, Bandara HM, Fong WP. Purpurin suppresses Candida albicans biofilm formation and hyphal development. PLoS One. 2012 Nov 30; 7(11): e50866 
 13. Hosseini SS, Ghaemi E, Noroozi A, Niknejad F. Zinc Oxide and ALS3 Gene Expression in Candida albicans Strains from Urinary Tract Infections. Nanoparticles Inhibition of Initial Adhesion and ALS1 . Mycopathologia. 2019 Apr;184(2):261-271.
 14. Mahmoudi Rad M, Zafarghandi AS, Amel Zabihi M, Tavallaee M, Mirdamadi Y. Identification of Candida species associated with vulvovaginal candidiasis by multiplex PCR. Infectious diseases in obstetrics and gynecology 2012: 872169. 
 15. Adesiji Y, Ndukwe N, Okanlawon B. Isolation and antifungal sensitivity to Candida isolates in young females. Open Medicine 2011; 6(2): 172-176.
 16. Ayatollahi Mousavi SA, Karami Robati A, Madani M, Hadizadeh S. Prevalence of Systemic fungal Infections in Kerman Teaching Hospitals. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2013; 22(97): 105-112. 
 17. Hurley R, de Louvois J. Candida vaginitis. Postgraduate medical journal.1979; 55(647): 645.
 18. Trama JP, Adelson ME, Raphaelli I, Stemmer SM, et al. Detection of Candida species in vaginal samples in a clinical laboratory setting. Infectious diseases in obstetrics and gynecology 2005; 13(2): 63-7.
 19. Meisami F. A study common causes of bacterial vaginitis in woman referred to Mirza kochak khan hospital, Tehran, 2011. J Med Sci 1992; 3: 51-58.
 20. Holland J, Young M, Lee O, Chen SC. Vulvovaginal carriage of yeasts other than Candida albicans. Sexually transmitted infections 2003; 79(3): 249-50.
 21. Solanki A, Mathur D, Joshi K. Bacterial, fungal and parasitic flora in vaginitis. Journal of the Indian Medical Association 1983; 81(9-10): 151-3.
 22. Foladvand M, Naeimi B, Haghighi M. Identification of candida species isolated of vaginitis in woman referred to specialized hospital Bushehr. J Univ Med Sci & Health Services of Bushehr 2011; 2: 113-108. 
 23. Jamilian M, Mashad A, Sarmadi F, Ghaznavi-Rad A, et al, Ghena. Vulvovaginitis in non-pregnant woman 15-50 referred to Taleghani hospital Arak, 2005. 2006; 2: 1-7.
 24. Mahmoudabadi AZ, Najafyan M, Alidadi M. Clinical study of Candida vaginitis in Ahvaz, Iran and susceptibility of agents to topical antifungal. Pak J Med Sci 2010; 26(3): 607-610.
 25. Sobel JD, Brooker D, Stein GE, Thomason JL, et al. Single oral dose fluconazole compared with conventional clotrimazole topical therapy of Candida vaginitis. American journal of obstetrics and gynecology 1995; 172(4): 1263-1268.
 26. Rahimi H, Roudbar Ms, Kachouei R, Roudbari M. Expression of Candida albicans als 2 and als 9 genes isolated from women with vaginal candidiasis by RT-PCR. 2013.
 27. Inci M, Atalay MA, Özer B, Evirgen Ö, et al. Investigations of ALS1 and HWP1 genes in clinical isolates of Candida albicans. Turkish Journal of Medical Sciences 2013; 43(1): 125-130.
 28. Nailis H, Vandenbroucke R, Tilleman K, Deforce D, et al. Monitoring ALS1 and ALS3 gene expression during in vitro Candida albicans biofilm formation under continuous flow conditions. Mycopathologia 2009; 167(1): 9.
 29. Nas T, Kalkanci A, Fidan I, Hizel K, et al. Expression of ALS1, HWP1 and SAP4 genes in Candida albicans strains isolated from women with vaginitis. Folia Microbiol (Praha) 2008; 53(2): 179-183.
 30. Ghani S, Rafiee B, Sadeghi D, Ahsani M. Biosynthesis of Iron Nano-Particles by Bacillus Megaterium and Its Anti-Bacterial Properties. Journal of Babol University of Medical Sciences 2017; 19(7): 13-19.