اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

هدف:
در رابطه با ماهیت اختلال نارساخوانی، عقیده بر نقص پیشرفت سلول ‏های مغز در نواحی بینایی و شنوایی می ‏باشد. شواهد قابل توجهی، منشأ عصب‏ شناسی نارساخوانی را تأیید کرده ‏اند، از جمله مداخلات نوین  بر روی گروه کودکان مبتلا به نارساخوانی استفاده از رویکردهایی همچون صدادرمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن انجام شد.
روش بررسی:  
این تحقیق از نوع مطالعات شبه ‏تجربی است که برای اجرای آن ابتدا به شیوه نمونه‏گیری در دسترس تعداد 14 نفر از دانش‏آموزانی که در مراجعه به کلینیک ‌های مشاوره و توانبخشی شهر تهران، تشخیص نارساخوانی برای آنان ثبت شده بود، در جریان پژوهش قرارگرفته و به صورت نمونه‏گیری در دسترس و مساوی در دو گروه آزمایش (صدادرمانی به روش Tomatis) و کنترل (فاقد مداخله) قرار گرفتند. مرحله بعد آزمون ‏های رنگ-واژه استروپ، تقویت حافظه فعال اِن بَک (N Back)، آزمون دسته ‌بندی کارت‌ های ویسکانسین (Wisconsin)و آزمون برج لندن (Tower of London) بر روی آزمودنی ‏های  اجرا گذاشته شد. سپس گروه آزمایش در 30 جلسه درمانی به صورت هفته‌ ای3 بار که حدود 2 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله قرار گرفتند، در پایان جلسه 30ام و همچنین 1/5 ماه پس از آن، مجدداً آزمودنی‏ ها با آزمون ‏های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند و نمرات به دست آمده به ترتیب به عنوان نمرات پس‏آزمون و پیگیری در نظر گرفته شد. در نهایت داده‏ های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری ‏های تکراری نوع دو با نرم‏افزار SPSS-22 با مرز استنتاج آماری 0/05p<، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‏ ها:
نتایج نشان دادند که صدادرمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی، انعطاف‏ پذیری شناختی، استدلال انتزاعی، تغییر آمایه، عملکرد شناختی، توانایی برنامه ‏ریزی و سازمان ‏دهی) دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن تاثیرگذار است (0/005p<).
نتیجه ‏گیری:
بر طبق یافته‏ ها با توجه به سودمندی صدادرمانی بر بهبود عملکرد دانش‏آموزان نارساخوان و نظر به کوتاه ‏مدت بودن این مداخلات و جذاب بودن آن برای کودکان، به نظر می‌ رسد به کارگیری این روش بر اختلالات یادگیری و اختلالات دیگری که ناشی از نقص در کارکردهای اجرایی است می ‏تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Shaywitz SE, Shaywitz BA. Dyslexia specific reading disability. Biological psychiatry 2005; 57(11): 1301-1309.
 2. Peterson RL, Pennington BF. Developmental dyslexia. The Lancet 2012; 379(9830): 1997-2007.
 3. Gori S, Facoetti A. Perceptual learning as a possible new approach for remediation and prevention of developmental dyslexia. Vision research 2014; 99: 78-87.
 4. Gilger JW, Kaplan BJ. Atypical brain development: a conceptual framework for understanding developmental learning disabilities. Dev Neuropsychol 2001; 20(2): 465-481.
 5. Finn ES, Shen X, Holahan JM, Scheinost D, Lacadie C, et al. Disruption of functional networks in dyslexia: a whole-brain, data-driven analysis of connectivity. Biological psychiatry 2014; 76(5): 397-404.
 6. Moll K, Göbel SM, Gooch D, Landerl K, Snowling MJ. Cognitive Risk Factors for Specific Learning Disorder: Processing Speed, Temporal Processing, and Working Memory. J Learn Disabil 2016; 49(3): 272-81.
 7. Moll K, Kunze S, Neuhoff N, Bruder J, Schulte-Körne G. Specific learning disorder: prevalence and gender differences. PLoS one 2014; 9(7): e103537.
 8. Semrud-Clikeman M. Neuropsychological aspects for evaluating learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2005; 38(6): 563-568.
 9. Denckla MB. Biological correlates of learning and attention: what is relevant to learning disability and attention-deficit hyperactivity disorder?. Journal Developmental and Behavioral pediatrics 2007; 17(2): 114-119.
 10. Kesler SR, Lacayo NJ, Jo B. A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury. Brain Inj 2011; 25(1): 101-112.
 11. Dejean V. Tomatis, autism, and sensory integration. New York: Spectrum Center; 2006
 12. Abedi Kouhpaee M. The Effect of Tomatis on Reducing Children's Syndrome with Autism Disorder. Master's thesis, Faculty of Educational Psychology, Islamic Azad University, Tehran Central Branch; 2011; 45-47 [Persian]
 13. Omrani-gorgory A. Musical Effect on the Brain. Tehran: Publishing Edition; 2007. [Persian]
 14. Spaggiari G, Luppi LG, Spaggiari P. Validity of the Tomatis method on over 400 clinical cases of patients with psychological and psychiatric problems (in Holand); International Tomatis Congress in Neuchatel, Switzerland; 1995.
 15. Laes T, Westerlund H. Performing disability in music teacher education: Moving beyond inclusion through expanded professionalism; International Journal of Music Education 2017; 5: 1-13.
 16. Rickson D, Warren P. Music for All: Including young people with intellectual disability in a university environment. Journal of Intellectual Disabilities 2017; 1(4): 46-52.
 17. Skeja E. The Impact of Cognitive Intervention Program and Music Therapy in Learning Disabilities]. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 159: 605-609.
 18. Sacarin L. Early Effects of the Tomatis Listening Method in Children with Attention Deficit. doctorate dissertation; Antioch University; Seattle; 2013.
 19. Gilmor T. The Efficacy of the Tomatis Method for Children with Learning and Communication Disorders: A Meta-Analysis. International Journal of Listening 1999; 13(1): 12-23.
 20. Ceccato E, Caneva P, Lamonaca D. Music Therapy and Cognitive Rehabilitation in Schizophrenic Patients: A Controlled Study. Journal of music Therapy 2006; 15(2): 110-20.
 21. Davis D. A Review of various Abilities Improved after the Basic Tomatis Method Program for Autistic, Williams Syndrome and AD. HD clients. 2005.
 22. Kershner JR, Morton LL. Directed attention dichotic listening in reading disabled children: a test of four models of maladaptive lateralization. Neuropsychologia 1990; 28(2):181-198.
 23. Stutt HA. The Tomatis method: A review of current research. Montreal: McGill University 1983; 23.
 24. Rourke B, Russell D. The Tomatis method applied to older learning disabled. Paper presented at the opening of the communication conference, Toronto, Canada; 1982.
 25. Gerritsen J. The Effect of Tomatis Therapy on Children with Autism: Eleven Case Studies. International Journal of Listening 2010; 24(1): 50-68.
 26. Vervoort J, de Voigt MJA, Van den Bergh W. The Improvement of Severe Psychomotor and Neurological Dysfunctions Treated with the Tomatis Audio-Psycho-Phonology Method Measured with EEG Brain Map and Auditory Evoked Potentials; Journal of Neurotherapy Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience; 2008; 11(4): 37-49.
 27. Chan RCK, Chen EYH, Law CW. Specific executive dysfunction in patient with first episode medication-naïve schizophrenia. Schizophrenia Research 2006; 82(1):51-64.
 28. Bozikas VP, Kosmidis MH, Kiosseoglou G, Karavatos A. Neuropsychological profile of cognitively impaired patients with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry 2006; 47(2):136-143.
 29. Mowlaie M, Hatami J, Rostami R. The Comparison of Executive Functions in Obsessive-Compulsive Disorder and Major Depressive Disorder Patients with Healthy Individuals. Advances in Cognitive Science 2014; 16(3): 61-71. [Persian]
 30. Aminzadeh A, Hassanabadi H. Based skills in children with mathematics disability and co-morbid mathematics and reading disability. Journal of Developmental Psychology-Iranian Psychologists 2010; 8(31): 235-245. [Persian]
 31. Kirchner WK. Age differences in short-term retention of rapidly changing information. Journal of Experimental Psychology 1958; 55: 352-58.
 32. Kane MJ, Conway AR, Miura TK, Colflesh GJ. Working memory, attention control and the N-back task: a question of construct validity. Journal of Experimental Psychology and Learning Memory Cognition 2007; 33(3): 615-622.
 33. Khayyer Z, Nejati V, Fathabadi J. The Effect of Induced Stress on the Number of Mistakes in Visual Working Memory for Emotional & None Emotional Stimuli. Journal of Science and Research in Applied Psychology 2014; 15(58): 88-101. [Persian]
 34. Bush G, Spencer TJ, Holmes J, Shin LM, et al. Functional magnetic resonance imaging of methylphenidate and placebo in attention-deficit/hyperactivity disorder during the multi-source interference task. Arch Gen Psychiat 2008; 65(1):102-114.
 35. Grant DA, Berg E. A behavioral analysis of degree of reinforcement and ease of shifting to new responses in a Weigl-type card-sorting problem. Journal of Experimental Psychology 1948; 38(4): 404-411.
 36. Lezak M, Howieson D, Bigler E, Tranel D. Neuropsychological Assessment; 5th Ed, Oxford University Press; 2012.
 37. Martino D, Bucay D, Butman J, Allegri R. Neuropsychological frontal impairments and negative symptoms in schizophrenia. Psychiatry Res 2007; 152: 121-128.
 38. Rhodes MG. Age-related differences in performance on the Wisconsin card sorting test: a meta-analytic review. Psychology and aging 2004; 19(3): 482-494.
 39. Strauss E, Sherman E, Spreen O. A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. USA: Oxford University Press; 2006.
 40. Qamari-givi H, Nader M, Dehqani F. The Effect of Cognitive Rehabilitation on the Reconstruction of Executive Functions of Obsessive-Compulsive Patients. Journal of Clinical Psychology Studies 2006; 4(16):101-128. [Persian]
 41. Spreen O, Strauss E. A compendium of neuropsychological tests Administration, norms and commentary. (2nd ed.), New York Oxford University Press; 1998.
 42. Naderi N. A review of the processing of information and some neuropsychological functions in people with obsessive-compulsive disorder. Master's thesis, Iran University of Medical Sciences 1996; 70-73
 43. Shahgholian M, Azadfallah M, Fathi-Ashtiani A, Khodadadi M. Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics. Journal of Clinical Psychology Studies 2011; 1(4):110-134. [Persian]
 44. Morris RG, Ahmed S, Syed GM, Toone BK. Neural correlates of planning ability: frontal lobe activation during the Tower of London test. Neuropsychologia 1993; 31(12) :1367-78.
 45. Tehranidoust M, Azadi B, Sedigh A, Ashrafi M, Alaghbandred J. Executive Dysfunction in Treated Phenylketonuric Patients. Advances in Cognitive Science 2005; 7(1): 1-9. [Persian]
 46. Mashhadi A, Rasoulzadeh K, Azad-falah P, Soltanifar A. Ability to plan and organize in ADHD children. Journal of Educational Studies and Psychology of Ferdowsi University of Mashhad 2010; 11(1): 170-151. [Persian]
 47. Kar-Ahmadi M, Shahrivar Z. Comparison of executive function in Tourette syndrome in children with and without ADHD. Journal of Isfahan Medical Science (JIMS) 2006; 24(82):17-22. [Persian]
 48. Sarlak N, Rasoulian M. Sound Therapy in the Treatment of Autism Patients. Journal of Exceptional Education 2007; 92: 34-29. [Persian]
 49. Jafari Z, Wafaei G. The Effect of Hemi-Sync Audio Therapy on Improving Some Adaptive Behavioral Indicators and Adjectives Indicators in 16-21-Year-Old People. Daneshvar Medical Journal 2015; 12(58):15-20. [Persian]
 50. Zyga O, Russ SW, Meeker H. A preliminary investigation of a school-based musical theater intervention program for children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2017; 29: 54-55.
 51. Keyhani M, Shariatpanahi M. Assessment of music effect on concentration and attention among students of Azad University of medical sciences, Tehran unit. Medical Sciences; 2008; 18(2): 101-106. [Persian]
 52. Moghadam K, Staki M. [Music and math disorders]. Journal of Exceptional Education 2011; 107: 38-48. [Persian]
 53. Bahmany N, Zandi ghashghaee K, Khosravi S. A comparison between effectiveness of three types of music on memory activity and sustained attention in schizophrenic patients. Iran South Med J 2014; 17(4): 706-715. [Persian]
 54. Campbell D. The Magic of Music: Music Therapy "The Impact of Mozart Music" on music therapy in the treatment of mental illness. Translated by Manijeh Sheikh Javadi, Tehran: Mohammad Press; 2001. [Persian]