بررسی تکرارپذیری و توافق مقادیر انحنای قدامی قرنیه اندازه‌گیری شده با استفاده از دستگاه ارب اسکن و Eyesys در چشم های مبتلا به کراتوکونوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

6 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
انحنای قدامی قرنیه نقش مهمی در تشخیص و درمان کراتوکونوس دارد. هدف مطالعه­ ی حاضر تعیین تکرارپذیری انحنای قدامی 5 حلقه قرنیه (5-1 میلی ­متری از مرکز قرنیه) در بیماران کراتوکونوس با هریک از دستگاه­ های ارب اسکن و
Eyesys و تعیین میزان توافق مقادیر انحنایی بین دو دستگاه می ­باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه ، انحناهای قدامی 5 حلقه­ی قرنیه با ارب اسکن و Eyesys در 48 چشم راست از 48 بیمار مبتلا به کراتوکونوس اندازه گیری شد. درجه ی شدت کراتوکونوس بیماران بر اساس مقدار کراتومتری ماکزیمم شامل خفیف (دیوپتر50≥)، متوسط (دیوپتر 55-50) و شدید (دیوپتر 55≤) تقسیم بندی شد. برای نشان دادن توافق بین دستگاه ها و تکرار پذیری هر دستگاه  از (Intraclass Correlation Coefficient; ICC) و آنالیز واریانس داده های تکراری و نمودار Bland-Altman استفاده شد.
یافته ها:
در این مطالعه، تکرارپذیری بالایی برای مقادیر هر دستگاه در همه ی حلقه های قرنیه نشان داده شد (برای ارب اسکن حداقل 95/0 و برای Eyesys حداقل 0/99 ،p<0/0001). براساس آنالیز واریانس داده های تکراری، اختلاف معناداری بین مقادیر تکرار شده­ ی هر دستگاه در همه­ی حلقه ها­ی قرنیه وجود نداشت. همبستگی بالایی بین مقادیر ارب اسکن با مقادیر Eyesys در همه ی حلقه های قرنیه نشان داد (0/84r≥، 0/0001p<). براساس آزمون تی زوجی بین مقادیر انحنایی Eyesys و ارب اسکن اختلاف معناداری وجود داشت (0/001p<).
نتیجه گیری:
مطالعه ­ی حاضر نشان داد که مقادیر انحنایی قدامی بدست آمده با هر یک از دستگاه­ های ارب اسکن و Eyesys در همه­ ی حلقه­ های قرنیه تکرار پذیر بودند. مقادیر انحنای قدامی بدست آمده با Eyesys در 5 حلقه ی قرنیه استیپ تر از مقادیر بدست آمده با ارب اسکن بودند و دو دستگاه در اندازه­گیری انحنای قدامی قرنیه در چشم های مبتلا به کراتوکونوس قابلیت جایگزینی با یکدیگر را نداشتند.

کلیدواژه‌ها


 1. Mashige K. A review of corneal diameter, curvature and thickness values and influencing factors. African Vision and Eye Health 2013; 72(4): 185-194.
 2. Modis L, Jr., Szalai E, Kolozsvari B, Nemeth G, et al. Keratometry evaluations with the Pentacam high resolution in comparison with the automated keratometry and conventional corneal topography Cornea 2012; 31(1): 36-41.
 3. Savini G, Carbonelli M, Sbreglia A, Barboni P, et al. Comparison of anterior segment measurements by 3 Scheimpflug tomographers and 1 Placido corneal topographer. Journal of cataract and refractive surgery 2011; 37(9): 1679-1685.
 4. Mejia-Barbosa Y, Malacara-Hernandez D. A review of methods for measuring corneal topography. Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry 2001; 78(4): 240-253.
 5. Oliveira CM, Ribeiro C, Franco S. Corneal imaging with slit-scanning and Scheimpflug imaging techniques. Clinical & experimental optometry 2011; 94(1): 33-42.
 6. Salouti R, Nowroozzadeh MH, Zamani M, Ghoreyshi M, et al. Comparison of horizontal corneal diameter measurements using Galilei, EyeSys and Orbscan II systems. Clinical & experimental optometry 2009; 92(5): 429-433.
 7. Douthwaite WA, Mallen EA. Cornea measurement comparison with Orbscan II and EyeSys videokeratoscope. Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry 2007; 84(7): 598-604.
 8. Kirgiz A, Atalay K, Cabuk KS, Kaldirim H, et al. Factors affecting visual acuity after accelerated crosslinking in patients with progressive keratoconus. Arquivos brasileiros de oftalmologia 2016; 79(3): 151-154.
 9. Shi Y. Strategies for improving the early diagnosis of keratoconus. Clinical optometry 2016; 8: 13-21.
 10. Hashemi H, Yekta A, Khabazkhoob M. Effect of keratoconus grades on repeatability of keratometry readings: Comparison of 5 devices. Journal of cataract and refractive surgery 2015; 41(5): 1065-1072.
 11. Garcia-Lledo M, Feinbaum C, Alio JL. Contact lens fitting in keratoconus. Compr Ophthalmol Update 2006; 7(2): 47-52.