بررسی تاثیر اسپلینت کوتاه شست بر عملکرد دست کودکان با فلج مغزی 12-8 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
عملکرد دست در همه‌ی افراد به خصوص کودکان با فلج مغزی از ضرورت های زندگی روزانه است. افراد با اختلال عملکرد دست دچار مشکلاتی در مراقبت از خود، تحصیل، تفریح و مانند آن می ‌شوند. فضای کافی در فضای وب اول دست برای حرکت به سمت خارج و دیگر حرکات شست و همچنین عملکرد دست ضروری است. اختلال عملکرد اندام فوقانی بخصوص دست یک پیامد رایج و ناتوان کننده در فلج مغزی است و نقص در عملکرد دست می تواند کیفیت زندگی این کودکان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسپلینت کوتاه شست بر عملکرد دست، دامنه حرکتی مچ و شست کودکان با فلج مغزی می‌ باشد.
روش بررسی:
روش مطالعه در این پژوهش از نوع مداخله ‌ای و بصورت قبل ـ بعد می‌باشد. 15 کودک مبتلا به فلج مغزی از مدارس استثنایی جسمی ـ حرکتی شهر تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. کودکان از اسپلینت (با زاویه 40 درجه دور شدن شست از کف دست) به مدت 8 هفته، 8- 6 ساعت در روز و 6- 4 ساعت در شب استفاده کردند. در این مطالعه از تست Box & Block برای ارزیابی عملکرد دست و گونیامتر برای دامنه حرکتی مچ و شست دست غالب استفاده شد.
یافته ها:
نتایج، بهبود معنادار در عملکرد  دست  (0/001=p) و  افزایش  دامنه  حرکتی شست  (0/02=p) به  دنبال  استفاده  از اسپلینت را نشان می دهد، اما افزایش معناداری در دامنه حرکتی مچ (0/054=p) دیده نشده است.
نتیجه گیری:
یافته ‌های مطالعه فوق نشان می‌دهد که استفاده از اسپلینت کوتاه شست در کودکان با فلج مغزی می‌تواند جهت بهبود عملکرد دست و افزایش دامنه‌ی حرکتی شست دست غالب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Burtner PA, Poole JL, Torres T, Medora AM, et al. Effect of wrist hand splints on grip, pinch, manual dexterity, and muscle activation in children with spastic hemiplegia: a preliminary study. Journal of hand Therapy 2008; 21(1):36-43.
 2. Koman L, Smith B, Shilt J. Cerebral palsy. Lancet.2004; 363: 1619-1631.
 3. Boyd RN, Morris ME, Graham HK. Management of upper limb dysfunction in children with cerebral palsy: a systematic review. European Journal of Neurology 2001; 8: 150-166.
 4. Wesdock KA, Kott K, Sharps C. Pre-and postsurgical evaluation of hand function in hemiplegic cerebral palsy: exemplar cases. Journal of Hand Therapy 2008; 21(4): 386-397.
 5. Steenbergen B, Charles J, Gordon AM. Fingertip force   control   during    bimanual  object   lifting   in hemiplegic cerebral palsy. Experimental brain research 2008; 186(2): 191-201.
 6. Louwers A, Meester‐delver AN, Folmer K, Nollet F, Beelen A. Immediate effect of a wrist and thumb brace on bimanual activities in children with hemiplegic cerebral palsy.  Developmental  Medicine & Child Neurology 2011; 53(4): 321-326.
 7. Wilton J. Casting, splinting, and physical and occupational therapy of hand deformity and dysfunction in cerebral palsy. Hand Clinics 2003; 19(4): 573-584.
 8. Luis-Alejandro G, Bárbara G. Adductor Tenotomy Combined with Palmar Capsulodesis for Spastic Thumb-in-Palm Deformity in Cerebral Palsy: Description of a Surgical Technique and Clinical Results. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume) 2017; 22(03): 315-319.
 9. Jensen CB, Rayan GM, Davidson R. First web space contracture and hand function. The Journal of hand surgery 1993; 18(3):516-520.
 10. Henderson A, Pehoski CH, Hand function in child: foundations for remediation.2th editin. ST. Louise; Mosby; 2006.400-405.444. 
 11. McPherson JJ. Objective evaluation of a splint designed to reduce hypertonicity. American Journal of Occupational Therapy 1981; 35(3):189-194.
 12. Barroso PN, Vecchio SD, Xavier YR, Sesselmann M, et al. Improvement of hand function in children with cerebral palsy via an orthosis that provides wrist extension and thumb abduction. Clinical Biomechanics 2011; 26(9): 937-943.
 13. Rodrigues AM, Mancini MC, Vaz DV, Silva LD. Use of abduction thumb orthosis in functional performance of a child with cerebral palsy: a single-subject study. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 2007; 7(4): 423-436.
 14. Jerry R, Thams N. Research Method in Physical Education. Translation of Sediq Sarvestani, Semat Publish 2010; 1(2): 143-181.
 15. Coppard BM, Lohman H. Introduction to splinting. Elsevier Health Sciences; 2008; 160.
 16. Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, et al. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Developmental medicine and child neurology 2006; 48(7): 549-554. 
 17. Goodman G, Bazyk S. The effects of a short thumb opponens splint on hand function in cerebral palsy: a single-subject study. American Journal of Occupational Therapy 1991; 45(8): 726-731.
 18. Mathiowetz V, Volland G, Kashman N, Weber K. Adult norms for the Box and Block Test of manual dexterity. American Journal of Occupational Therapy 1985; 39(6): 386-391.
 19. Platz T, Pinkowski C, van Wijck F, Kim IH, et al. Reliability and validity of arm function assessment with standardized guidelines for the Fugl-Meyer Test, Action Research Arm Test and Box and Block Test: a multicentre study. Clinical rehabilitation 2005; 19(4): 404-411.
 20. Pedretti L W. Occupational therapy practice skills for physical dysfunction.5. St Louis London Philadelphia Sydney Toronto 2006; 411-413: 644 - 645.
 21. Mol EM, Monbaliu E, Ven M, Vergote M, Prinzie P. The use of night orthoses in cerebral palsy treatment: Sleep disturbance in children and parental burden or not?. Research in developmental disabilities 2012; 33(2): 341-349.
 22. Law M, Cadman D, Rosenbaum P, Walter S, et al. Neurodevelopmental therapy and upper‐extremity inhibitive casting for children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology 1991; 33(5): 379-387.
 23. Law M, Russell D, Pollock N, Rosenbaum P, et al. A comparison of intensive neurodevelopmental therapy plus casting and a regular occupational therapy program for children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology 1997; 39(10): 664-670.
 24. Ghoreishi R. The effects of short thumb opponence on hand function of 6 to 10 years old spastic diplegic childrens. Thesis of Iran University of Medical Science 1997; 50-54.
 25. Pizzi A, Carlucci G, Falsini C, Verdesca S, Grippo A. Application of a volar static splint in poststroke spasticity of the upper limb. Archives of physical medicine and rehabilitation 2005; 86(9): 1855-1859.
 26. Abdolvahab M, Bagheri H, Daliri A, Olyaei GR, et al. The effects of special two different types of splint, volar and dorsal, on reduction of spasticity of hand in spastic cerebral palsy 4 – 6 years old. J Mod Rehabil 2008; 1(2): 46-50.
 27. Tona JL, Schneck CM. The efficacy of upper extremity inhibitive casting: a single-subject pilot study. American Journal of Occupational Therapy 1993; 47(10): 901-910.