مروری بر شواهد مربوط به آغاز فراگیری زبان در دوران جنینی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
تکنیک ­ها و نظریه ­های جدید پژوهشی روی جنین/نوزاد این گونه مطرح کردند که فراگیری زبان در دنیای مایع رحمی آغاز می­شود و در سراسر زندگی ادامه می ­یابد. این پژوهش، مروری است بر پژوهش­ هایی که به بررسی پاسخ جنین به محرکات شنیداری، شواهد فراگیری زبان در دوران جنینی و روش­ های بررسی این موارد در جنین پرداخته اند.
روش بررسی:
در این مطالعه مروری، عنوان و چکیده تمامی مقالات منتشر شده در پایگاه­ های اطلاعاتیWeb of science، Google scholar، Scopus و PubMed از سال 1980 تا 2018 برای یافتن مقالات مرتبط با وجود، شکل گیری و رشد و تحول مهارت های پیش ­زبانی در جنین و نوزاد مورد جستجو قرار گرفتند. در نتیجه این جستجوی جامع، 106مقاله به دست آمد که پس از مطالعه دقیق چکیده آن ها، 52 مقاله که با اهداف مطالعه حاضر انطباق کامل داشتند، برای نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ­ها:
تغییر در الگوی مکیدن و ضربان قلب نوزاد یا جنین و انواع دیگری از مقیاس ­های رفتاری، روش­ هایی هستند که نشان می ­دهند جنین انسان می ­تواند صدای انسان و زبانی را که در معرض آن قرار گرفته به خاطر سپرده و بازشناسی کند. در واقع، با توسعه مهارت­ های شنیداری طی نیمه دوم بارداری، اولین تجارب جنین از زبان گفتاری شکل می ­گیرند.
نتیجه گیری:
نوا و ریتم پیام گفتاری، نقش مرکزی در فراگیری اولیه زبان بازی می­کنند و چنین  اطلاعاتی  برای  جنین­  در دسترس است و توسط سیستم شنیداری جنین پردازش می ­شود، در نتیجه مغز جنین در زمان نزدیک به تولد واقعاً می ­تواند بیشتر جنبه­ های اصلی زبان را درک کند و فرا بگیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abboub N, Nazzi T, Gervain J. Prosodic grouping at birth. Brain and Language 2016; 162: 46-59.
 2. Ullsten A, Eriksson M, Klassbo M, Volgsten U. Singing, sharing, soothing: biopsychosocial rationales for parental infant-directed singing in neonatal pain management: A theoretical approach. Music and science 2018; 1: 1-13
 3. Childs MR. Prenatal Language Learning. Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health 1998; 13(2): 99-122.
 4. Kisilevsky BS, Hains SM, Brown CA, Lee CT, et al. Fetal sensitivity to properties of maternal speech and language. Infant Behavior and Development 2009; 32(1): 59-71.
 5. Yadegari F. Prelinguistic Growth in Embryonic and Neonatal Period. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology 2000; 8: 95-114. [Persian]
 6. Collins ML. Handbook of  Developmental Cognitive Neuroscience. MIT press 2008; 245-311.
 7. Moon C, Zernzach RC, Kuhl PK. Mothers say “baby” and their newborns do not choose to listen: a behavioral preference study to compare with ERP results. Frontiers in Human Neuroscience 2015; 9: 1-6.
 8. Haresabadi F, Shirazi TS. Phonological working memory and auditory processing speed in children with specific language impairment. Audiology 2015; 23(6): 32-44.
 9. Lloyd-Fox S, Richards JE, Blasi A, Murphy DG, et al. Coregistering functional near-infrared spectroscopy with underlying cortical areas in infants. Neurophotonics 2014; 1(2): 025006- 0250016.
 10. Birnholz JC, Benacerraf BR. The development of human fetal hearing. Science 1983; 222(4623): 516-518.
 11. Hykin J, Moore R, Duncan K, Clare S, et al. Fetal brain activity demonstrated by functional magnetic resonance imaging. the Lancet 1999; 354(9179): 645-646.
 12. Moore R, Vadeyar S, Fulford J, Tyler D, et al. Antenatal determination of fetal brain activity in response to an acoustic stimulus using functional magnetic resonance imaging. Human Brain Mapping 2001; 12(2): 94-99.
 13. Jardri R, Pins D, Houfflin-Debarge V, Chaffiotte C, et al. Fetal cortical activation to sound at 33 weeks of gestation: a functional MRI study. Neuroimage 2008;  42(1): 10-18.
 14. Miri F, Editor. We raise a vigilant child. Tehran: ba farzandan 2012. [Persian]
 15. Haresabadi F, Shirazi TS, Ebadi A, Kazemi MD, et al. Identification of High-Frequency Morphosyntactic Structures in Persian-Speaking Children Aged 4-6 Years: A Qualitative Research. Iranian journal of medical sciences 2018; 43(4): 386-392.
 16. Maleki Shahmahmood T, Nemati P, Mehri A, Sakhayi F, Editors. Cognitive and language development in children. Mashhad University of Medical Sciences 2011; 87-150. [Persian]
 17. Querleu D, Lefebvre C, Titran M, Renard X, et al. Reaction of the newborn infant less than 2 hours after birth to the maternal voice. Journal de Gynécologie, Obstetrique et Biologie de la Reproduction 1984; 13(2): 125-134.
 18. DeCasper AJ, Fifer WP. Of human bonding: Newborns prefer their mothers' voices. Science 1980; 208(4448): 1174-1176.
 19. Ockleford EM, Vince MA, Layton C, Reader MR. Responses of neonates to parents' and others' voices. Early Human Development 1988; 18(1): 27-36.
 20. Skwarecki B. Babies learn to recognize words in the womb. Science Magazine 2013.
 21. Chelli D, Chanoufi B. Fetal audition. Myth or reality. Journal de Gynécologie, Obstetrique et Biologie de la Reproduction 2008; 37(6): 554-558.
 22. Moon C, Lagercrantz H, Kuhl PK. Language experienced in utero affects vowel perception after birth: A two‐country study. Acta Paediatrica 2013; 102(2): 156-160.
 23. Kisilevsky BS, Hains SM, Lee K, Xie X, et al. Effects of experience on fetal voice recognition. ‎ Psychological science 2003; 14(3): 220-224.
 24. Kisilevsky BS, Hains SM. Onset and maturation of fetal heart rate response to the mother’s voice over late gestation. Developmental science. 2011; 14(2): 214-223.
 25. Suciati S. The impact of prenatal education through stimulating quran’s recitation on child’s growth. Qudus International Journal of Islamic Studies 2015; 3(2): 129-147.
 26. Lecanuet JP, Graniere-Deferre C, Jacquet AY, DeCasper AJ. Fetal discrimination of low-pitched musical notes. Developmental Psychobiology 2000; 36(1): 29-39.
 27. Zimmer EZ, Fifer WP, Kim YI, Rey HR, et al. Response of the premature fetus to stimulation by speech sounds. Early Human Development 1993; 33(3): 207-215.       
 28. Kisilevsky BS. Fetal Auditory Processing: Implications for Language Development? Fetal Development 2016; 133-152.
 29. Partanen E, Kujala T, Näätänen R, Liitola A, et al. Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013; 110(37): 15145-15150.
 30. May L, Byers-Heinlein K, Gervain J, Werker JF. Language and the newborn brain: does prenatal language experience shape the neonate neural response to speech? Frontiers in Psychology 2011; 2: 222.
 31. Peña M, Maki A,  Kovac̆ić D, Dehaene-Lambertz G, et al. Sounds and silence: An optical topography study of language recognition at birth. PNAS  2003; 100 (20): 11702-11705.
 32. Minai U, Gustafson K, Fiorentino R, Jongman A, et al. Fetal rhythm-based language discrimination: a biomagnetometry study. NeuroReport 2017; 28(10): 561-564.
 33. Moon C, Lagercrantz H, Kuhl PK. Language experienced in utero affects vowel perception after birth: a two-country study. Acta Paediatrca. 2013; 102(2): 156-160.
 34. Ferrari GA, Nicolini Y, Demuru E, Tosato C, et al. Ultrasonographic Investigation of Human Fetus Responses to Maternal Communicative and Non-communicative Stimuli. Frontiers in Psychology 2016; 7: 354.
 35. Winkler I, Kushnerenko E, Horvath J, Ceponiene R, et al. Newborn infants can organize the auditory world. Proceedings of the National Academy of Sciences 2003; 100(20): 11812-11815.
 36. Ruusuvirta T, Huotilainen M, Fellman V, Naatanen R. Newborn human brain identifies repeated auditory feature conjunctions of low sequential probability. European Journal of Neuroscience 2004; 20(10): 2819-2821.
 37. Carral V, Huotilainen M, Ruusuvirta T, Fellman V, et al. A kind of auditory 'primitive intelligence' already present at birth. European Journal of Neuroscience 2005; 21(11): 3201-3204.
 38. Teinonen T, Fellman V, Naatanen R, Alku P, et al. Statistical language learning in neonates revealed by event-related brain potentials. BMC Neuroscience 2009; 10: 21.
 39. Huotilainen M. A new dimension on foetal language learning. Acta Paediatrca 2013; 102(2): 102-103.
 40. Cheng Y, Lee SY, Chen HY, Wang PY, et al. Voice and emotion processing in the human neonatal brain. Journal of Cognitive Neuroscience 2012; 24(6): 1411-1419.
 41. Moon C, Cooper RP,  Fifer WP. Two-day-olds prefer their native language. Infant Behavior and Development 1993; 16(4): 495-500.
 42. Mampe B, Friederici AD, Christophe A, Wermke K. Newborns' cry melody is shaped by their native language. Current Biology 2009; 19(23): 1994-1997.