مقایسه تاثیر تمرینات باراسل با پیلاتس بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمر درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
کمر درد مزمن یکی از مشکلات جوامع امروزی است که درمان آن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه را کاهش می دهد. با توجه به نقش فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی در بهبود کمر درد، هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات باراسل با پیلاتس بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود.
روش بررسی:
در این مطالعه تعداد 30 بیمار زن مبتلا به کمر درد مزمن به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه باراسل (دامنه سنی7±42 سال، قد 8±160 سانتی متر و وزن 5/5 ± 62 کیلوگرم) و گروه پیلاتس (دامنه سنی5± 42/5 سال، قد 10 ± 159 سانتی متر و وزن 6 ± 61 کیلوگرم) و گروه کنترل (دامنه سنی 6 ± 42 سال، قد  11 ± 161 سانتیمتر و وزن 7 ± 59/5 کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های مداخله به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای تمرینات را انجام دادند اما گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. درد  توسط مقیاس بصری درد و ناتوانی عملکردی بیماران توسط پرسشنامه آس وستری قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. شد. جهت تجزیه و تحلیل گروه های مورد مطالعه از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس برای داده های تکراری استفاده شد (0/05≥p).
یافته ها:
یافته ها نشان داد که هر دو روش مداخله ای بکار گرفته شده باعث بهبود درد و ناتوانی عملکردی بیماران در مقایسه با گروه کنترل شده است (0/05≥p). همچنین یافته ها تفاوت معناداری را بین دو روش مداخله ای در متغیرهای دو گانه تحقیق نشان نداد (0/05<p).
نتیجه گیری:
با توجه به یافته های تحقیق حاضر تمرینات باراسل و تمرینات پیلاتس می توانند موجب بهبود درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمر درد مزمن گردد لذا احتمالا می تواند به عنوان یک مدالیته مفید برای توانبخشی زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Manchikanti L, Singh V, Falco FJ, Benyamin RM, Hirsch JA. Epidemiology of low back pain in adults. Neuromodulation 2014; 17 Suppl 2: 3-10.
 2. Jamali Brayjani S, Rahnama N, Abrishamkar S. The Effect of Pilates Exercises on Muscular Endurance of the Central Part of Body and the Range of Motion of Lumbar Spine in Patients with Spondylolysis.  JPSR 2019; 8(1): 7-16. [Persian]
 3. Haun DW, Kettner NW. Spondylolysis and spondylolisthesis: a narrative review of etiology, diagnosis, and conservative management. J Chirpor Med 2005; 4(4): 206-217.
 4. Sorosky S, Stilp S,  Akuthota V. Yoga and pilates in the management of low back pain. Curr Rev Musculoskelet Med  2008; 1(1): 39-47.
 5. Hazard RG. Chronic low back pain and disability: the efficacy of functional restoration. Bull Hosp Jt Dis 1996; 55(4): 213-216.
 6. Van tulder MW, Koce BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and chronic nonspecific low back pain. A systematic review of randomized controlled trials of the most common interventions. Spine (Phila Pa 1976)1997; 22(18): 2128-2156.
 7. Sally Searle, Cathy Meeus. Secrets of pilates. Great Britain. DK Pub Publisher. 2001.
 8. Sertpoyraz F, Eyigor S, Karapolat H, Capaci K, Kirazli Y. Comparison of isokinetic exercise versus standard exercise training in patients with chronic low back pain: a randomized controlled study. Clinical Rehabilitation 2009; 23(3): 238-247.
 9. Langella JM. The Current Profile of Aquatic Rehabilitation, Fitness, and training Practitioners. Master thesis. The Faculty of the Department of Recreation and Leisure Studies East Carolina University 2010.
 10. Cecchi F, Pasquini G, Paperini A, Boni R, et al. Predictors of response to exercise therapy for chronic low back pain: result of a prospective study with one-year follow-up. Eur J Phys Rehabil Med 2014; 50(2): 143-151. Epub 2014 Jan 16.
 11. Edgerton V, Wolf SL, Levendowski DJ, Roy RR. Theoretical basis for pattering EMG amplitudes to assess muscle dysfunction. Med Sci Sports Exer 1996; 28(6): 744-751.
 12. Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates – based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. J orthop sports Phys Ther 2006; 36(7): 472-484.
 13. Emery K, De Serres SJ, McMillan A, Cote Jn. The effects of Pilates training program on arm-trunk posture and movement. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2010; 25(2): 124-130.
 14. Anderson BD, Spector A. Introduction to Pilates – based rehabilitation. Ortho Phys ther clin North 2000; 9(3): 395-410.
 15. http://www.barreausol-iran.com/about.html.
 16. Seraj S, Asad M, Farahani A, Ashrafi Hafez A. The Effect of  Pilates Exercises on the Body Composition and Flexibility of Non- Athletic Women. Sjimu 2013; 21 (6): 287-299. [Persian]
 17. Oana Roso M, the effect of pilates on patient. Clinical Interventions in Aging 2014; 5: 234-245
 18. Yalfani A, Ahmadnezhad L, Gholami Borujeni B, Khoshnamvand Z. the effect of six weeks core stability exercise training on balance, pain and function in women with chronic low back pain. Journal of Health and Care.  2017; 18(4): 336-346.  [Persian]
 19. Mazlom V, Sahbozamani M. the effects of various exercise-based interventions on non-specific chronic low back pain: a systemic review on Persian studies. J Res Rehabil Sci 2015; 11(1): 62-69. [Persian]
 20. Sokhangoei Y, Sadoghi Norabadi M, Sadoghi Norabadi N, Hatami M. The Effect of a Pilates Program on Chronic Non-Specific Lower Back Pain and Stable Range of Motion in 40 to 60 Year Old Women. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2017; 25(108): 20-30. [Persian]**
 21. Arokoski JP, Valta T, Kankaanpaa M, Ariaksinen O. Activation of lumbar paraspinal and abdominal muscles during therapeutic exercises in chronic low back spin patients. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(5): 823-832.
 22. Alizamani S, Ghasemi Gh, Salehi H, MarandiM, The Effect of Pilates Exercise on Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of sports medicine 2011; 1(3): 37-55. [Persian]**
 23. Atri B, Shafiee M, pilates sports training collection. Hatmi Publication. 2014. [Persian]                              
 24. Rajabi R, Samadi H. corrective exercise laboratory. University of Tehran Press. 2014: 2943 3rd Edition [Persian]
 25. Shojaedin S, Yousef pour K. The effect of Pilate's exercises and Kinesio taping on pain in subjects with non-specific chronic low back pain. J Res Rehabil Sci 2013; 9(1): 28-38.
 26. Shahrjerdi Sh, Golpayegani M, Daghaghzadeh A, Karami A. The Effect of Pilates-based    Exercises on Pain, Functioning and Lumbar Lordosi Women with Non-specific Chronic Low Back Pain and Hyperlordosis. Journal of Zanjan University Of MedicalSciences 2014; 22(94): 120-131. [Persian]
 27. Shahrokhi M, Ebrahimi H, Balochi R, Eslami R. Effect of six-weeks Pilates exercises on low back pain:  abdominal and back muscle endurance in patients with chronic low back pain due to disc herniation. RJMS 2015; 22(135): 9-17. [Persian]
 28. Banigol F, Rajbi, R and Rahimi A. Evaluation of effectiveness the Pilates exercise on pain and lombopelvic stability in non-specific chronic LBP. Journal of movement science and sports 2010; 14 (7): 21-29.
 29. Gladwell V, Head S. Hagger M, Beneke R. Does a Program of Pilates Improve Chronic Non-Specific Low Back Pain? J Sport Rihabil 2006; 15(4): 338-350.
 30. Golpaygani M, MahdaviS, Moradi  L.The Effects of a Pilates Training Program on the Function and Pain of Patients with Disc Herniation with Lumbosciatalgia 2013; 1(5): 41-53.
 31. Pereira LM, Obara KD Dias JM, Menacho MO, et al. Comparing the Pilates method with no exercise or lumber stabilization for pain and functionality in patients with chronic low back pain: systematic review and meta-analysis. clin Rihabil 2012; 26(1): 10-20.