مقایسه تاثیر تمرینات باراسل و پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: 
کمردرد یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی و علت اصلی غیبت از کار است که به عنوان یک مشکل عمومی در جوامع امروزی مطرح و شیوع و هزینه درمان آن در حال افزایش و باعث کاهش کیفیت زندگی افراد شده است. روش های متعددی برای بهبود کمردرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن وجود دارد ولی دستیابی به روشی مناسب، مفید و کم هزینه نیاز امروز جوامع است. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات باراسل و پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود.
روش بررسی:
آزمودنی های این تحقیق 30 بیمار زن مبتلا به کمر درد مزمن بودند که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه مداخله باراسل (دامنه سنی7±42 سال، قد8 ±160 سانتی متر و وزن 5/5 ± 62 کیلوگرم) و گروه پیلاتس (دامنه سنی5± 42/5 سال، قد 10 ± 159 سانتی متر و وزن 6 ± 61 کیلوگرم) و گروه کنترل (دامنه سنی 6 ± 42 سال، قد  11 ± 161 سانتیمتر و وزن 7 ± 59/5 کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های مداخله به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای تمرینات را انجام دادند اما گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. کیفیت زندگی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه SF36 قبل و بعد هشت هقته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل گروه های مورد مطالعه از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس برای داده های تکراری (ANOVA) استفاده شد (0/05≥p).
یافته ها:
یافته های ﭘﮊوهش حاضر  نشان داد که هر دو روش مداخله ای  بکار گرفته شده، به طور معناداری باعث ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن شد (0/05≥p). اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<p). در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده شد (0/05≥p). همچنین یافته ها تفاوت معناداری را بین دو روش تمرینی تحقیق نشان ندادند (0/05<p).
نتیجه گیری:
با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد تمرین های باراسل و پیلاتس می توانند موجب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن گردد لذا احتمالا می تواند به عنوان یک مدالیته مفید برای توانبخشی و بالا بردن کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Guo HR, Tanaka S, Halperin WE, et al. Back pain prevalence in US industry and estimates of lost workdays. Am J Public Health 1999; 39(1): 1029-35.
 2. Williams DA, Feuerstein M, Durbin D, Pezzullo J. Health care and indemnity costs across the natural history of disability in occupational low back pain. Spine 1998; 23(21): 2329-36.
 3. Hurwitz EL, Morgenstern H. The effect of comorbidity on care seeking for back problems in the United States. Ann Epidemiol 1999; 9(4): 262-70.
 4. Ehrlich GE. Low back pain. Bull World Health Organ 2003; 81(9); 671-6.
 5. Mohseni- Bandpei MA, Fakhri M, Ahmad –Shiravani M, et al. Low back pain in 1,100 Iranian Pregnant Women: prevalence and risk factors. Spine Journal 2009; 9(10): 795_801.
 6. Jamali Brayjani S, Rahnama N, Abrishamkar S. The Effect of Pilates Exercises on Muscular Endurance of the Central Part of Body and the Range of Motion of Lumbar Spine in Patients with Spondylolysis. JPSR 2019; 8(1): 7-16. [Persian]
 7. Van tulder MW, Koce BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and chronic nonspecific low back pain. A systematic review of randomized controlled trials of the most common interventions. Spine (Phila Pa 1976) 1997; 22(18): 2128-2156.
 8. Hazard RG. Chronic low back pain and disability: the efficacy of functional restoration. Bull Hosp Jt Dis 1996; 55(4): 213-216.
 9. Ck K, Eleftherios K. Effects of two 4 week proprioceptive neuromuscular facilitation programs on muscle endurance. Flexibility and functional performance in women with chronic low back pain. phys Ther 2006; 86(7): 1001-1012.
 10. Fallowfield L. What is Quality of Life? 1990.
 11. Ghorbani B, Yaghmaie F. Quality of Life in Patients with Endometriosis. J Reprod Infertil. 2009; 10(2): 129-135. [Persian]
 12. Khauv KB, John C. Health – related Quality of Life Improvement is adult Patients with Chronic Low Back Pain under Low- Force Chiropractic Care: A Practice– Based Study. Chiropractic Journal of Australia. 2011; 41(4): 118-122.
 13. Tavafain S, Jamshidi A, Shahmohammadi S. Low Back Pain Educational Programs and Quality of Life in Women Living with Chronic Low Back Pain: A Semi Experimental Study. Journal IHEPSA. 2014; 2(1): 49-56. [Persian]
 14. Langella JM. The Current Profile of Aquatic Rehabilitation, Fitness, and training Practitioners. Master thesis. The Faculty of the Department of Recreation and Leisure Studies East Carolina University 2010; 1-144.
 15. Menacho MO, Obara K, Conceição JS, Chitolina ML, et al. Electromyographic effect of mat Pilates exercise on the back muscle activity of healthy adult females. J Manipulative Physiol Ther 2010; 33(9): 672-678.
 16. Emery K, De Serres SJ, McMillan A, Cote Jn. The effects of Pilates training program on arm-trunk posture and movement. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2010; 25(2): 124-30.
 17. Yalfani A, Ahmadnezhad L, Gholami Borujeni B, Khoshnamvand Z. the effect of six weeks core stability exercise training on balance, pain and function in women with chronic low back pain. Journal of Health and Care 2017; 18(4): 336-346.  [Persian]
 18. Mazlom V, Sahbozamani M. the effects of various exercise-based interventions on non-specific chronic low back pain: a systemic review on Persian studies. J Res Rehabil Sci 2015; 11(1): 62-69. [Persian]
 19. Sokhangoei Y, Sadoghi Norabadi M, Sadoghi Norabadi N, Hatami M. The effect of Pilates exercises on non-specific chronic pain and stable motion in women aged 40 to 60 years 2017; 25(108): 20-30. [Persian]
 20. http://www.barreausol iran.com/about.html.
 21. Saraj S, Farahani AS. The effect of barre au solon the body composition and flexibility of nonathletic women. Manage Sports Mov Sci 2012; 2(3):129-38. [Persian]
 22. Kadel NJ, Donaldson-Fletcher EA, Gerberg LF, Micheli LJ. Anthropometric measurements of young ballet dancers: Examining body composition, puberty, flexibility, and joint range of motion in comparison with non-dancer controls. J Dance Med Sci 2005; 9(3-4): 84-90.
 23. Arokoski JP, Valta T, Kankaanpaa M, Ariaksinen O. Activation of lumbar paraspinal and abdominal muscles during therapeutic exercises in chronic low back spin patients. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(5): 823-832.
 24. Alizamani S, GHasemi GH, Salehi H, MarandiM, The Effect of Pilates Exercise on Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of sports medicine 2009; 1(3): 37-55. [Persian]
 25. Atri B, Shafiee M, Pilates sports training collection. Hatmi Publication 2014. [Persian]
 26. Montazeri A, Gosttasebi A, Vahdaninia M, Gandck B. The short form health survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research 2005; 14(3): 875-882.
 27. Wajswelner H, Metcalf B, Bennell K. Clinical Pilates versus general exercise for chronic low back pain: Randomized Trial. Med Sci Sports Exerc. 2012; 44(7): 1197-205.
 28. Borges J, Baptista AF, Santana N, Souza I, et al. Pilates exercises improve low back pain and quality of life in patients with HTLV-1 virus: A randomized crossover clinical trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2014; 18(1): 68-74.
 29. Karimzadeh F, Letafatkar A. effect of core stabilization exercises on trunk flexor and extensor musculature endurance and quality of life in mothers with low back pain who have children with cerebral palsy. J Rehab Med. 2017; 5(4): 23-35. [Persian]
 30. Shojaedin S, Yousef pour K. The effect of Pilate's exercises and Kinesio taping on pain in subjects with non-specific chronic low back pain. J Res Rehabil Sci 2013; 9(1): 28-38.
 31. Karami A Shahrjerdi S, Golpayegani M, Daghaghzadeh A. The Effect of Pilates-based Exercises on Pain, Functioning and Lumbar Lordosis in Women with Non-specific Chronic Low Back Pain and Hyperlordosis. J Adv Med Biomed Res. 2014; 22 (94):120-131.
 32. Shahrokhi M, Ebrahimi H, Balochi R, Eslami R. Effect of six-weeks Pilates exercises on low back pain:  abdominal and back muscle endurance in patients with chronic low back pain due to disc herniation. RJMS 2015; 22(135): 9-17. [Persian]
 33. Golpaygani M؛ MahdaviS؛ MoradiLThe Effects of a Pilates Training Program on the Function and Pain of Patients with Disc Herniation with Lumbosciatalgia 2014; 1(5): 41-53.
 34. Khoga-Naamat K, Sadeghi H, Sahebozamani M. The effect of resistance and endurance training on health-relted quality of life in elderlies. J Isfahan med sch 2014; 32(303): 1623-1631. [Persian]
 35. Pereira LM, Obara K, D Dias JM, Menacho MO, et al. Comparing the Pilates method with no exercise or lumber stabilization for pain and functionality in patients with chronic low back pain: systematic review and meta-analysis. clin Rihabil 2012; 26(1): 10-20.