بررسی رابطه خزانه واژگان و مهارت درک خواندن در سه گروه کودکان کم شنوا، کاشت حلزون و سالم پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
دانش آموزان کم شنوا در مهارت درک خواندن به عنوان یک مولفه زبانی مشکلاتی دارند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین خزانه واژگانی و مهارت درک خواندن در دانش آموزان کم شنوا و شنوای طبیعی پایه چهارم ابتدایی  است.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است. 30 دانش آموز پایه چهارم در 3 گروه طبیعی، کم شنوای دارای سمعک، و کم شنوای دارای کاشت حلزون؛ در این مطالعه شرکت کردند. ارزیابی خزانه واژگان و درک خواندن به ترتیب توسط آزمون رشد زبان و آزمون نما صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی، و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه ی 22 نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها:
میانگین خزانه ی واژگان و مهارت درک خواندن در کودکان سالم نسبت به کودکان کم شنوای دارای سمعک و کاشت حلزون بیشتر بود، ولی تفاوت معنی دار بین دو گروه کم شنوا مشاهده نشد. بررسی ارتباط خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در سه گروه کودکان مورد مطالعه نشان داده است که بین خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در کودکان گروه دارای سمعک رابطه خطی مستقیم و معنی داری وجود دارد
نتیجه گیری:
افت شنوایی بر خزانه واژگان و مهارت درک خواندن تاثیر منفی دارد و به نظر می رسد با افزایش حجم خزانه واژگان می توان مهارت درک خواندن را در کودکان کم شنوا بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


 1. Firouzbakht M, Eftekhar Ardebili H, Majlesi F, Rahimi A, Ansari Dezfooli M, Esmailzadeh M. Prevalence of neonatal hearing impairment in province capitals. sjsph 2008; 5(4): 1-9.
 2. Farrokhi F, Darouei A, Hosseinzadeh S. Investigating the content aspect of word definition skills in hearing-impaired children 4.5-7.5 years old. JPSR 2020; 8 (4): 54-62. [Persian]
 3. Penna LM, Lemos SMA, Alves CRL. The lexical development of children with hearing impairment and associated factors CoDAS. 2014; 26: 193-200.
 4. Kakojoibari AA, Sarmadi MR, Sharifi A. Comparison of reading literacy in hearing impaired and normal hearing students. Audiol 2010; 19(1): 23-30.
 5. Cupples L, Ching TY, Crowe K, Day J, Seeto M. Predictors of early reading skill in 5‐year‐old children with hearing loss who use spoken language. RRQ 2014; 49(1): 85-104.
 6. Nikkhoo F, Hasanzadeh, S., Afrouz, G. Reading comprehension in normal hearing and hearing loss student . AVR  2012; 21(2): 72-77.
 7. Sharifi A, Kakojoibari, AA., Sarmadi, MR. The effects of promoting educational level on the development of reading comprehension levels in hearing-impaired students. AVR  2011; 20(2): 96-101
 8. Razaei M, Rashedi V, Tehrani L. Investigation and comparison of fifth grade elementary student’s reading skills with severe hearing loss and hearing in Tehran. JOR 2013; 14(1) :17-22.
 9. Rezaei M, Rashedi V, Tehrani LG, Daroei A. Comparison of reading comprehension and working memory in hearing-impaired and normal-hearing children. Bimon Audit Tehran Univ Med Sci 2013; 22(1): 67-74.
 10. A NF. study of reading comprehension in deaf students. Special education 2011; 105: 54-59.
 11. Mashuri A, Yasin MHM, editors. The Language Game Method in Increasing Vocabulary and Reading Skills of Students with Hearing Disabilities. International Conference on Special Education In South East Asia Region 10th Series 2020; Redwhite Press.
 12. Miller P. What the visual word recognition skills of prelingually deafened readers tell about their reading comprehension problems. JDPD 2006; 18(2): 91-121.
 13. Coppens KM, Tellings A, van der Veld W, Schreuder R, Verhoeven L. Vocabulary development in children with hearing loss: The role of child, family, and educational variables. Dev. Disabil. Res. Rev 2012; 33(1): 119-128.
 14. Rezaei H, Ahadi H, Agham Mohammadi A. Comparison of indicators of language development and lexical awareness of bilingual (Azeri-Persian) deaf children with natural counterparts. JPSR 2020; 9 (1):  41-51. [Persian]
 15. Sharifi, Kakojoybari, Sarmadi. Comparison of different levels of reading comprehension of deaf and hard of hearing students. Audiol 2010; 19 (2): 25-32.
 16. Kakojoybari A, Sharifi A. A Comparison of Reading Comprehension Level between Integrated Students with Hearing Impairment and Hearing Students. JEC 2012; 12(1): 47-57.
 17. Kyle FE, Harris M. Concurrent correlates and predictors of reading and spelling achievement in deaf and hearing school children JDSDE. 2006; 11(3): 273-288.
 18. Harris M, Terlektsi E, Kyle FE. Concurrent and longitudinal predictors of reading for deaf and hearing children in primary school. JDSDE 2017; 22(2): 233-242.
 19. Wass M, Anmyr L, Lyxell B, Östlund E, Karltorp E, Löfkvist U. Predictors of reading comprehension in children with cochlear implants. Frontiers in Psychology 2019; 10: 21-55.
 20. Wauters LN, Van Bon WH, Tellings AE. Reading comprehension of Dutch deaf children. Reading and writing 2006; 19(1): 49-76.
 21. Walker EA, Sapp C, Dallapiazza M, Spratford M, McCreery RW, Oleson JJ. Language and reading outcomes in fourth-grade children with mild hearing loss compared to age-matched hearing peers. Lang Speech Hear Ser 2020; 51(1): 17-28.
 22. Hasanzadeh S, Minaei A. Adaptation and standardization of the test of TOLD-P: 3 for Farsi-speaking children of Tehran. JEC 2002; 1(2): 119-134. 
 23. Moradi A, Hosaini M, Kormi Nouri R, Hassani J, Parhoon H. Reliability and validity of reading and dyslexia test (NEMA). Adv Cogn Sci 2016; 18(1): 22-34.
 24. Weisi F, Shahbodaghi MR, Dadgar H, Moradi AR, Faghihzadeh S. Comparison of reading skills between cochlear implantation and normal hearing children in second and third grade elementary in Tehran. MRJ 2012; 6(3): 13-19
 25. Karien M, Tellings, A., Vander veld, W., Schreuder, R., Verhoeven, L. Vocabulary development in children with hearing loss: The role of child, family and educational variables.    Dev. Disabil. Res. Rev 2012; 33: 119-128.