تأثیر گفتار درمانی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی در بیماران دچار اختلالات کارکردی صدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف:
اختلالات کارکردی صدا جزء شایع‌ترین اختلالات صدا است. علاوه بر درگیری صدا، بیماران نشانه ‌های روانشناختی از قبیل اضطراب و افسردگی را تجربه می ‌نمایند. موثرترین روش درمانی برای این گونه بیماران گفتاردرمانی است. هدف اصلی این تحقیق اثربخشی صدادرمانی بر وضعیت اضطراب و افسردگی بیماران دچار اختلالات کارکردی صدا بود.
روش بررسی:
60 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت در محدوده سنی 17 تا 65 سال با تشخیص اختلالات کارکردی صدا در کلینیک گفتاردرمانی بوسیله دو تست شاخص معلولیت صدا‌ (Voice Handicap Index; VHI) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. 36 بیمار با بالاترین نمره اضطراب و افسردگی انتخاب شدند و در غالب یک طرح شبه- ‌آزمایشی به طور تصادفی در دو گروه 18 نفر کنترل و 18 نفر آزمایش قرار گرفتند و پس از گفتاردرمانی هم از هردو گروه مجدداً هر دو تست VHI و مقیاس اضطراب و افسردگی گرفته شد.
یافته ‌ها:
گروه آزمایش پس از انجام مداخله، بهبودیِ معناداری در VHI و نشانه­ های اضطراب و افسردگی پیدا کردند‌(0/001>p). اما در گروه کنترل نمرات VHI به‌ طور معناداری کاهش یافت ‌(0/008=p) و نشانه ­های اضطراب ‌(0/222=p)‌ و افسردگی ‌(0/213=p) بدون تفاوت معنادار بود. به ‌علاوه پس از انجام مداخله، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای نمرات VHI بهتر و نشانه ­های اضطراب و افسردگی کمتر بود ‌(0/001>p) در حالی که این تفاوت ­ها در پیش ­آزمون معنادار نبود‌ (0/05<p).
نتیجه‌گیری:
گفتاردرمانی علاوه بر بهبود وضعیت صدا، نشانه ‌های اضطراب و افسردگی بیماران را تا حد قابل توجهی کاهش می ‌دهد. گفتاردرمانی با ارتقاء کیفیت صدای بیمار، باعث گسترده شدن تعاملات اجتماعی، عاطفی و شغلی فرد شده و کارکرد روانشناختی و عاطفی بیماران را پس از عبور از عوارض صدای معیوب، بهبود می ‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Colton R H, Casper J K, Leonard R. Understanding Voice Problems: A physiological perspective for diagnosis and treatment (4 th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011: 321-372.
 2. Boone DR, McFarlane SC, Von Berg shL.Voice and voice therapy. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon; 2005.
 3. McFarlane SC, Watterson TL. Vocal nodules: endoscopic study of their variations and treatment. Seminars in Speech and Language 1990;11:47‐59.
 4. Aronson AE, Bless DM. Voice disorders of structural origin. Clinical Voice Disorders. 4th ed. New York: Thieme Med Pub 2009: 24-38.
 5. Masson ML, Ferrite S, Pereira LM, Ferreira LP, Araújo TM. Seeking the recognition of voice disorder as work-related disease: historical-political movement. Ciencia & saude coletiva. 2019; 24(3): 805-816.
 6. American Speech-Language-Hearing Association. Definitions of Communication Disorders and Variations. Available at: http://www.asha. org/policy/ RP1993-00208/. Accessed February 18, 2018
 7. Harris S. When it isn't just physical: The effects of stress and emotion on the voice. [Internet].  British Voice Association; 2019 [Cited 2019 Sep 13]. Available from: https://www. British voice association .org.uk/voicecare_stress-emotion-voice.htm.
 8. Martinez CC, Cassol M. Measurement of voice quality, anxiety and depression symptoms after speech therapy. Journal of Voice. 2015 Jul 1;29(4):446-449.
 9. Vertanen-Greis H, Löyttyniemi E, Uitti J. Voice Disorders Are Associated with Stress Among Teachers: A Cross-Sectional Study in Finland. Journal of Voice 2020; 34(3): 488.e1-488.e8.
 10. Lortie CL, Thibeault M, Guitton MJ, Tremblay P. Effects of age on the amplitude, frequency and perceived quality of voice. Age 2015; 37(6): 117.
 11. Tezcaner ZÇ, Gökmen MF, Yıldırım S, Dursun G. Clinical Features of Psychogenic Voice Disorder and the Efficiency of Voice Therapy and Psychological Evaluation. Journal of Voice [Internet]. Elsevier BV; 2019; 33(2): 250-254.
 12. Andrea M, Andrea M, Figueira ML. Self-perception of quality of life in patients with functional voice disorders: the effects of psychological and vocal acoustic variables. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2018; 275(11): 2745-2754.
 13. Alva A, Machado M, Bhojwani K, et al. Study of Risk Factors for Development of Voice Disorders and its Impact on the Quality of Life of School Teachers in Mangalore, India. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 2017; 11(1): MC01-5.
 14. Brown O. Discover your voice: how to develop healthy voice habits. Cengage Learning; 1996.
 15. Dietrich M, Abbott KV, Gartner-Schmidt J, Rosen CA. The frequency of perceived stress, anxiety, and depression in patients with common pathologies affecting voice. Journal of Voice 2008; 22(4): 472-488. 
 16. Marmor S, Horvath KJ, Lim KO, Misono S. Voice problems and depression among adults in the United States. The Laryngoscope 2016; 126(8): 1859-1864.
 17. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods 2007;39(2):175-91.
 18. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta psychiatrica scandinavica 1983; 67(6): 361-370.
 19. Kaviani H, Seyfourian H, Sharifi V, Ebrahimkhani N. Reliability and validity of anxiety and depression hospital scales (HADS): Iranian patients with anxiety and depression disorders. Tehran University Medical Journal. 2009;67(5):379-385. [Persian]
 20. Mojiri F, Rezaei F, Zibaei F, Mohammadi M. Investigating the relationship between the VHI scores and the acoustic parameters in patients suffering from voice disorder. J Res Rehabil Sci 2013; 8(7): 1204-1212. [Persian]
 21. Behrman A, Haskell J. Exercises for Voice Therapy. San Diego, CA: Plural Publishing; 2008.