عملکرد روانی معنایی در بزرگسالان دوزبانه عربی-فارسی و تک‌زبانه فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف:
مطالعه دوزبانگی اغلب از مطالعه توانایی ­های زبان در تک­زبانه ­ها جدا شده است. با این حال مطالعه مقایسه ­ای، نتایج بهتر و جامعی می ­تواند در اختیار ما قرار دهد. هدف از مطالعه حاضر، یافتن پایه­ ها و مقایسه توانایی عملکرد روانی معنایی در افراد سالم دوزبانه عرب-فارس و تک ­زبانه فارس ساکن اهواز می ­باشد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع مقایسه ­ای-مقطعی روی 58 بزرگسال دوزبانه عرب-فارس و 60 تک­زبانه فارس با محدوده سنی 20 تا 40 ساله به روش نمونه ­گیری در دسترس انجام شد. جهت مقایسه مهارت نامیدن در هر دو گروه دوزبانه و تک­زبانه از تکلیف روانی معنایی استفاده گردید. در این تکلیف از فرد خواسته می­ شد اسامی مربوط به مقوله میوه­ ها و حیوانات را در مدت یک دقیقه نام ببرد. داده ­ها با نرم­افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها:
همه متغیرها به جز متغیر تعداد میوه ­ها بین هر دو زبان عربی و فارسیِ افراد دوزبانه به لحاظ آماری تفاوت معناداری داشتند (0/05>p). تفاوت در زبان مادری نیز بین دو گروه مورد مطالعه در تمامی متغیرها از لحاظ آماری معنادار بود (0/05>p). تفاوت میانگین روانی معنایی به زبان فارسی بین افراد دوزبانه و تک­زبانه نیز به جز در دو متغیرِ تعداد میوه و اندازه خوشه در مابقی متغیرها معنادار بود.
نتیجه ­گیری:
افراد دوزبانه در زبان دومشان (فارسی) عملکرد بهتری داشتند. بین زبان مادری افراد دوزبانه و تک­زبانه در روانی معنایی تفاوت قابل توجه بود، اما در زبان فارسی بین دو گروه در دو متغیر تعداد میوه و اندازه خوشه تفاوت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Antoniou M. The Advantages of Bilingualism Debate. Annu Rev Linguist 2019; 5: 395-415.
 2. Seyedin S, Namdar M, Mehri A, Ebrahimipour M, al e. Normative data of semantic fluency in adult Persian speakers. J Mod Rehabil 2013; 7(2): 13-21.[Persian]
 3. Khatoonabadi A, Aghajanzadeh M, Maroufizadeh S, Vahabi Z, Safaeian A. Developing a Persian Verbal Fluency Test and Comparing the Results Between Healthy Persian Speakers and Persian Speakers Patients With Alzheimer Disease and Mild Cognitive Impairment. Iran rehabil J 2021; 19(4): 387-398. [Persian]
 4. Mohammadisabet V, Yadegari F, Foroughan M. Verbal Fluency Performance in Normal Elderly Persian Speakers. Iran j Ageing 2016; 11(2): 290-299. [Persian]
 5. Patra A, Bose A, Marinis T. Performance Difference in Verbal Fluency in Bilingual and Monolingual speakers. Biling: Lang Cogn 2020; 23(1): 204-218.
 6. Portocarrero JS, Burright RG, Donovick PJ. Vocabulary and verbal fluency of bilingual and monolingual college students. Arch Clin Neuropsychol 2007; 22(3): 415-422.
 7. Zeng Z, Kalashnikova M, Antoniou M. Integrating Bilingualism, Verbal Fluency, and Executive Functioning across the Lifespan. J Cogn Dev 2019; 20(5): 656-679.
 8. Amunts J, Camilleri J, Eickhoff S, Heim S, Weis S. Executive Functions Predict Verbal Fluency Scores in Healthy Participants. Sci Rep 2020; 10(1): 1-11.
 9. Rosqvist I, Sandgren O, Andersson K, Hansson K, al e. Children’s development of semantic verbal fluency during summer vacation versus during formal schooling. Logoped Phoniatr Vocol 2019; 6(3): 1-9.
 10. Nejati V, Rahimzadeh F. Comparison of phonemic and semantic verbal fluency In older adults. J Appl Psychol 2008; 2(2): 538-548. [Persian]
 11. Mehri A, Mousavi SZ, Moradi P, KarimiYarandi K, Maroufizadeh S, al e. Comparison of Verbal Fluency and Confrontational Naming in Traumatic Brain Injury Patients. J Rehab Med 2017; 6(3): 194-202. [Persian]
 12. Dadgar H, Shahbeigi S, Nikbakht D, Malmir F, Akrami Z. Comparison of semantic and phonemic Clustering and switching in Parkinson`s disease and normal subjects. Audiol 2014; 23(2): 42-48. [Persian]
 13. Troyer AK. Normative data for clustering and switching on verbal fluency tasks. J clin experi neuropsychol 2000; 22(3): 370-378.
 14. Ardila A, Ostrosky‐Solís F, Bernal B. Cognitive testing toward the future: The example of Semantic Verbal Fluency (ANIMALS). Int J Psychol 2006; 41(5): 324-332.
 15. Kosmidis MH, Vlahou CH, Panagiotaki P, Kiosseoglou G. The verbal fluency task in the Greek population: Normative data, and clustering and switching strategies. J Int Neuropsychol Soc 2004; 10(2): 164-172.
 16. Mousavi SZ, Mehri A, Yousefi N, Maroufizadeh S. The study of verbal fluency in monolingual and bilingual adults. Sci J Rehabil Med 2015; 4(2): 53-61. [Persian]
 17. Chiam R. Speech motor control in English-Mandarin bilinguals who stutter [Thesis]. Department of Communication Disorders: University of Canterbury; 2013.
 18. Malek A, Hekmati I, Amiri S, Pirzadeh J, Gholizadeh H. Designing and standardization of Persian version of verbal fluency test among Iranian bilingual (Turkish-Persian) adolescents. J Anal Res Clin Med. 2013;1(1):32-42. [Persian]
 19. Luo L, Luk G, Bialystok E. Effect of language proficiency and executive control on verbal fluency performance in bilinguals. Cogn 2010; 114(1): 29-41.
 20. González HM, Mungas D, Haan MN. A semantic verbal fluency test for English-and Spanish-speaking older Mexican-Americans. Arch Clin Neuropsychol 2005; 20(2): 199-208.
 21. Poreh AM, Schweiger A. The effects of second-language acquisition on verbal fluency among elderly Israelis. CNS spectr 2002; 7(5): 377-386.
 22. Lim VP, Liow SJR, Lincoln M, Chan YH, Onslow M. Determining language dominance in English–Mandarin bilinguals: Development of a self-report classification tool for clinical use. Appl Psycholinguist 2008; 29(3): 389-412.
 23. Troyer AK, Moscovitch M, G W. Clustering and switching as two components of verbal fluency: evidence from younger and older healthy adults. NeuroPsychol 1997; 11(1): 138-146.
 24. Tallberg I-M, Ivachova E, Jones Tinghag K, Östberg P. Swedish norms for word fluency tests: FAS, animals and verbs. Scand j psychol 2008; 49(5): 479-485.
 25. Sandoval TC, Gollan TH, Ferreira VS, Salmon DP. What causes the bilingual disadvantage in verbal fluency? The dual-task analogy. Biling: Lang Cogn 2010; 13(2): 231-252.
 26. Rosselli M, Ardila A, Marquez M, Matos L, etal. Linguistic organization in verbal fluency tests among english and spanish speakers and spanish-english bilinguals. Arch Clin Neuropsychol 1999; 14(8): 714-726.
 27. Ardila A, Rosselli M, Matute E, Guajardo S. The influence of the parents' educational level on the development of executive functions. Dev neuropsychol 2005; 28(1): 539-560.