دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-132 
4. رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

صفحه 39-53

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی