دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-132