بررسی حساسیت مرکز قرنیه در گروه های سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بینایی سنجی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استاد گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

هدف:
حساسیت قرنیه یکی از شاخص های سلامت قرنیه است که بعضی عوامل از جمله سن و منطقه جغرافیایی ممکن است روی آن تأثیر بگذارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین حساسیت مرکز قرنیه در گروههای سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران بود.
روش بررسی:
حساسیت مرکز قرنیه ی 596 داوطلب دارای قرنیه سالم با سن 15 تا 81 سال بوسیله ی آستزیومتر Cochet-Bonnet اندازه گیری شد. افراد به شش گروه 1 تا 6 بر اساس محدوده های سنی 25-15، 35-26، 45-36، 55-46، 65-56 و >65 سال  به ترتیب تقسیم شدند. تمام اندازه گیری ها توسط یک اپتومتریست در دمای 18 درجه سانتیگراد و رطوبت حدود 35% بین 5-2 عصر انجام شد.
یافته ها:
سن اثر معناداری روی حساسیت مرکز قرنیه داشت(f=92/22, p=0/000) . بجز بین گروه سنی 1و 2 (p=0/955) بین تمام گروههای سنی اختلاف معناداری از نظر حساسیت مرکز قرنیه وجود داشت (p≤0/01).
بحث و نتیجه گیری:
براساس یافته های این مطالعه حساسیت مرکز قرنیه بعد از سن 36 سالگی و زودتر از آنچه در مطالعات پیشین گزارش شده است  در جمعیت مورد مطالعه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات