دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-59 

مقاله پژوهشی

بررسی حساسیت مرکز قرنیه در گروه های سنی مختلف با قرنیه سالم در تهران

صفحه 7-12

10.22038/jpsr.2013.1702

علی میرزاجانی؛ فاطمه خضری؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ فرید کریمیان


بررسی مقایسه ا ی مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعی

صفحه 13-19

10.22038/jpsr.2014.1706

حمیده قائمی؛ اسماء وفائیان؛ اطهره چهکندی؛ داوود سبحانی راد؛ مینا ریاسی؛ حمید طیرانی


بررسی معیار های تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریستها

صفحه 20-26

10.22038/jpsr.2013.1710

مهرناز بداللهی آستانه؛ ابراهیم جعفر زاده پور؛ نادر نصیری؛ علی میرزاجانی


پیشینه عفونتهای بورخولدریایی در ایران

صفحه 54-59

10.22038/jpsr.2013.1714

محسن عارف نژاد؛ پرستو تاج زاده؛ عاطفه برجسته