بررسی مقایسه ا ی مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشجوی دکترا گفتاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 کارشناس ارشد زبان شناسی

5 کارشناس ارشد گفتاردرمانی

چکیده

هدف:
آسیب شنوایی تمام جنبه های زندگی فرد به ویژه مهارت های ارتباطی و زبانی را متأثر می کند. کم شنوایی در سنین قبل از زبان آموزی، اثرات متفاوتی بر میزان درک،گفتار و زبان افراد و عملکردهای آنان دارد. هدف این مقاله، مقایسه ی مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با همسالانشان می باشد.
روش بررسی:
در این بررسی 10 کودک کاشت حلزون شده از نظر درک و کاربرد فعل مجهول با 10 کودک همتای سن تقویمی که از نظر جنسیت و سن دو به دو با گروه کم شنوا همتا بودند، مقایسه شدند. ارزیابی درک فعل مجهول با استفاده از ازمون درک افعال مجهول که توسط آذر مهری 1388 هنجاریابی شده است انجام شد، این آزمون دارای 15 تصویر سه تایی بود، در این آزمون، جمله مجهول مربوط به تصاویر بصورت محاوره بیان شد وکودک باید آن را نشان می داد و اگر نمی توانست خود آزمونگر تصویر صحیح را نشان می داد و آزمون کاربرد، دارای 17 تصویر سریالی بود که با شیوه داستان گویی کامل تصاویر سریال هر فعل توسط درمانگر و تکمیل جمله توسط کودک و همچنین پرسیدن سوالاتی با هدف هدایت کودک به سمت کاربرد فعل مورد نظر انجام شد.
یافته ها:
میزان درک و کاربرد افعال مجهول،( با توجه به 0/008=p درک، 0/008 =p کاربرد) در دو گروه سالم و کم شنوا از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری:
یافته ها گویای تاخیر قابل توجه کودکان کم شنوا در میزان درک وکاربرد افعال مجهول می باشد که علت این امر می تواند تاخیر در زمان تشخیص کم شنوایی،تاخبر دردریافت آموزش های توانبخشی، از دست دادن دوره زبان آموزی و پپعدم کفایت کامل دستگاه کاشت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات