روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات کم بینایی تهران، تهران، ایران

6 کارشناسی ارشد گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به تأثیر چشم‌گیر مهارت ‌های حرکتی بر حیطه ‌های رشدی در کودکان با آسیب بینایی، ضروت سنجش مهارت ‌های حرکتی درشت در آن‌ ها و کمبود ابزارهای روا و پایا در این زمینه؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی ‌های روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌‌ مهارت ‌های حرکتی درشت (Test of Gross Motor Development-Second Edition;TGMD-2) در کودکان 10-7 ساله با آسیب بینایی شهر تهران انجام شد.
روش بررسی:
در این پژوهشتوصیفی و  روش شناسی  که از نوع روان‌سنجی می ‌باشد؛ برای بررسی روایی، از روایی وابسته به ملاک و همبستگی اسپیرمن (Spearman) استفاده شد. روایی همزمان با استفاده از نسخه دوم آزمون عملکرد حرکتی کودکان (Movement Assessment Battery for Children-Second Edition; MABC-2) انجام شد. در مطالعات قبلی، روایی محتوا و صوری انجام شده بود و انجام روایی سازه با توجه به محدود بودن تعداد جمعیت پژوهشی امکان پذیر نشد. به منظور بررسی پایایی، به صورت یک سو کور آزمون‌گر، مهارت ‌های حرکتی درشت 50 دختر و پسر 10-7 ساله با آسیب بینایی شهر تهران را به فاصله یک ماه با آزمون TGMD-2 ارزیابی کرد. از آلفای کرونباخ (Alpha Cronbach) برای پایایی درونی و از روش آزمون باز آزمون از نوع همبستگی درون گروهی (Intra Class Correlation Coefficient; ICC) برای بررسی پایایی خارجی استفاده شد. داده ‌ها با استفاده از SPSS نسخه 22 و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95 % و سطح معنی داری 0/05 تحلیل شدند.
یافته ‌ها:
روایی همزمان خرده مقیاس ‌های دو آزمون TGMD-2 و MABC-2 معنادار (0/05p <) و در سطح بالا حاصل شد. ضریب همبستگی اسپیرمن برای خرده آزمون‌ های جابه‌جایی و تعادل، همچنین خرده آزمون‌ های کنترل شی و گرفتن و هدف گیری در آزمون‌ های  TGMD-2و MABC-2 به ترتیب اعداد 0/80 و 0/75 را نشان داد. پایایی آزمون TGMD-2 با استفاده از آزمون ثبات داخلی و خارجی به تأیید رسید. هم ‌خوانی درونی برای خرده ‌آزمون‌ های جابه‌جایی و کنترل شی در سطح عالی و به ترتیب با آلفای کرونباخ  0/97 و 0/96 حاصل شد. ضریب همبستگی درون گروهی (پایایی خارجی) در سطح عالی و 0/97= ICC حاصل شد. همچنین پایایی مجدد، بین ارزیاب ‌ها (Inter Rater) و یک مشاهده‌گر (Intra Rater) برای آزمون TGMD-2 به ترتیب 0/95 و 0/97 بود.
نتیجه ‌گیری:
آزمون‌ TGMD-2 می‌تواند ابزار مناسبی برای سنجش عملکرد حرکتی درشت کودکان 10-7 ساله با آسیب بینایی شهر تهران باشد. این ابزار قابل استفاده در کلینیک‌ ها  و مراکز درمانی است؛ همچنین می ‌تواند جهت اهداف تحقیقی نیز به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Resnikoff S, Pascolini D, Etya'Ale D, Kocur I, et al. Global data on visual impairment in the year 2002. Bulletin of the world health organization 2004; 82 (1): 844-851.
 2. Case-Smith J, Clifford J. Occupational therapy for children and adolescents. Canada: Elsevier 2015: 841-900.
 3. Uysal S, Duger T. A comparison of motor skills in Turkish children with different visual acuity. Fizyoterapy Rehabilitasyon 2011; 22 (1): 23-29.
 4. Levtzion O, Tennenbaum A, Schnitzer R, Ornoy A. Early motor development of blind children. Journal of Paediatrics and Child Health 2000; 36(3): 226-229.
 5. Rainey L, Elsman E, Van A, Van M, et al. Comprehending the impact of low vision on the lives of children and adolescents: a qualitative approach. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2016; 25(10): 2633-2643.
 6. Houwen S, Hartman E, Visscher C. Physical activity and motor skills in children with and without visual impairments. Medicine and science in sports and exercise 2009; 41(1): 103-109
 7. Bouchard D, Tetreault S. The motor development of sighted children and children with moderate low vision aged 8–13. JVIB 2000; 94(9): 564-573.
 8. Houwen S, Visscher C, Hartman E, Lemmink K. Gross motor skills and sports participation of children with visual impairments. Research Quarterly for Exercise and Sport 2007; 78(2): 16-23.
 9. Houwen S, Visscher C, Lemmink K, Hartman E. Motor skill performance of school‐age children with visual impairments. Developmental Medicine & Child Neurology 2008; 50(2): 139-145.
 10. Celeste M. A survey of motor development for infants and young children with visual impairments. JVIB 2002; 96(3): 169-174.
 11. Alemán C. Gait of Individual With Visual Impairment: Literature Review. MHSalud 2020; 17(1): 64-74.
 12. Case-Smith J, Clifford J. Occupational Therapy for children and adolescents. Canada: Elsevier; 2015: 856.
 13. Werner R. perceptual-motor development equipment ideans and activities. England: Elsevier; 1976. 22-27.
 14. Haegele J, Lieberman L. Movement and visual impairment. The Routledge Handbook of Visual Impairment. USA: Social and Cultural Research; 2019: 700-760.
 15. Furtado P, Featherston K, Lieberman L, Gutierrez G. Physical activity interventions for children and youth with visual impairments. Adapted Physical Activity Quarterly 2015; 32(2): 156-176.
 16. Bakke H, Cavalcante W, Oliveira I, Sarinho S, et all. Assessment of Motor Skills in Children With Visual Impairment: A Systematic and Integrative Review. Clinical Medicine Insights: Pediatrics 2019; 13 (2): 287-295.
 17. Vervloed M, Van C, Van J. Critical Review of Setback in Development in Young Children with Congenital Blindness or Visual Impairment. International Journal of Disability, Development and Education 2020; 67(3): 336-355.
 18. Newell KM. Motor skill acquisition. Annual review of psychology 1991; 42(1): 213-237.
 19. Zarezadeh M, Farokhi A, Kazem N. Determining reliability and validity of test of gross motor development in 3-11 aged children of Tehran city. Olympic 2011; 18(4): 85-98.
 20. Association AER, Association AP, Education NCoMi, Educational JCoSf, Testing P. Standards for educational and psychological testing: Amer Educational Research Assn; 1999.
 21. Organization WH. Consultation on development of standards for characterization of vision loss and visual functioning. WHO 2003; 1 (1): 2003-2012.
 22. Portney L, Watkins M. Foundations of clinical research: applications to practice. Upper Saddle River: NJ; 2009: 892-900.
 23. Ulrich D. TGMD 2–Test of gross motor development. Pro-ed Austin  1985; 1 (2): 12-23.
 24. Schoemaker M, Niemeijer A, Flapper B, Engelsman S. Validity and reliability of the movement assessment battery for children. Developmental Medicine & Child Neurology 2012; 54(4): 368-375.
 25. Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha. International journal of medical education 2011; 2 (1): 53-59.
 26. Brian A, Taunton S, Lieberman L, Beach P, et al. Psychometric Properties of the Test of Gross Motor Development-3 for Children With Visual Impairments. Adapted Physical Activity Quarterly 2018; 35(2): 145-158.
 27. Houwen S, Hartman E, Jonke F, Visscher C. Reliability and validity of the TGMD-2 in primary-school-age children with visual impairments. Adapted Physical Activity Quarterly 2010; 27(2): 143-159.