دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1399 
روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

صفحه 31-38

10.22038/jpsr.2020.44044.2034

فاطمه قاسمی فرد؛ هوشنگ میرزایی؛ مهدی جعفری عوری؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ نرگس هوشمندزاده


تاثیر وزوز گوش بر پردازش گفتار: شواهد و نظریات

صفحه 108-119

10.22038/jpsr.2020.45873.2066

حمیده ارباب سرجو؛ ابراهیم پیراسته؛ عقیل آبسالان؛ فرزاد حمزه پور