مقایسه شش هفته تمرین راه رفتن در محیط های مختلف آب وآب- خشکی بر بهبود خستگی، تعادل و سرعت راه ‏رفتن در زنان مبتلا به ام اس شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی محض، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی محض، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ‏

3 مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استاد گروه بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
مولتیپل اسکلروزیس، شایع ترین بیماری ناتوان کننده سیستم عصبی مرکزی در افراد جوان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین راه رفتن در دو محیط آب و آب – خشکی بر تعادل، سرعت راه رفتن و خستگی در بیماران مبتلا به این بیماری در شهر کرمان می باشد.
روش بررسی:
40 نفر بیمار زن مبتلا به ام اس را به عنوان نمونه به صورت تصادفی در دو گروه تمرین در آب (20 نفر) و گروه تمرین در آب – خشکی (20 نفر) در نظر گرفته شد. تمرینات در 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 70 دقیقه انجام شد. در پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش تعادل از آزمون برگ (Berg Balance Scale)، خستگی از پرسشنامه (Fatigue Severity Scale; FSS) و سرعت از آزمون 25 فوت راه رفتن استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از روش آنالیز واریانس با اندازه­ های تکراری و روش معادلات برآوردی تعمیم یافته در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه ­ی 22 نرم­افزار SPSS انجام شد.
یافته ها:
تمرینات راه رفتن موجب تغییرات معنی داری در بهبود خستگی و تعادل بیماران در گروه ­های تمرین در آب و تمرین در آب-خشکی شده است (0/05>p) اما در سرعت راه رفتن تغییرات معنی­داری مشاهده نشد (05/0<p). همچنین تفاوت معنی داری در خستگی، تعادل و سرعت بیماران بین دو محیط آب و آب – خشکی دیده نشد.
نتیجه گیری:
6 هفته تمرینات راه رفتن در محیط های آب و آب- خشکی بر بهبود تعادل و خستگی تاثیر دارد. ولی بر سرعت راه رفتن بیماران تاثیر ندارد. همچنین تفاوتی در میزان تاثیر گذاری این تمرینات در دو محیط وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Shanazari  Z, Marandi   S.M, ShayeganNejad  V. The Effect of Pilates Exercises and Aquatic Trainning on Walking Speed in Women withMultiple Sclerosis. J Res Dev Nurs Midwifery. 2013-2014; 11(2): 10-17. [Persian]
 2. Attar Saya E, Hoseni Kafk A, Hamedi Nia   M, Mehrju M. Effect of 8 weeks of combined training (resistance and deepening of muscle receptors) on fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis. Ofoghe Danesh. 2015; 22(1): 3-6. [Persian]
 3. Asadi Zaker   M, Majdi Nasab N, Attar pur M, Latifi M, et al. The effect of exercise on walking speed, fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis. Medical science 2010; 9(2): 4-8. [Persian]
 4. Ebrahimi H, Sedighi M. MS epidemiology and some environmental factors in southern Iran. Asia Neroloji. 2012; 18(8): 385-389. [Persian]
 5. Shafa M, Ebrahimi   H, Khanjani N. The incidence of multiple sclerosis attacks in Kerman, Journal of Kerman University of Medical Sciences. 1997; 21(5): 288. [Persian]
 6. Sosnof F, Jacob J, Michael J, Morgan k, et al. Mobility balance and falls in persons with multiple sclerosis. plos 2011; 11(6): 21-28.
 7. Ebrahimi Arti A, Sarvari F, Saeedi M, Khosshid Sokhangu  M. Relationship between lower extremity muscle strength and dynamic balance in women with Multiple Sclerosis (MS). J ResRehabil Sci 2013; 9(1): 7-20.
 8. Pur Etezad M, Babadi M, Negahban Siuki H, Majdi Nasab N. Comparison of the effect of 2 types of exercise therapy program on the functional balance of patients with multiple sclerosis. Jentashaapir 2012; 3(1):16-8. [Persian]
 9. Kargar Fard M, Mehrabi M, Hamidi Tehrani J, Ruzbehani R. Balance changes, walking speed and stroke in women with multiple sclerosis after 4 and 8 weeks of exercise in water. Medical science of Isfahan 2013; 31(256): 13-17. [Persian]
 10. Andreasen AK, Stenager E, Dalgas U. The Effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal (MSJ) 2011; 17(9): 1041-1054.
 11. Khademosharie M, Tadibi V, Behpor N, et al. Effect of 12-week Endurance-resistance Training on Motor and Muscular Function, Degree of Disability, Fatigue, and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients. Iranian Journal of Epidemiology Spring 2018; 14 (1): 95-104.
 12. Abbasi  M, Rahnama   N, Banitalebi  E. The Effect of a Personalized Comprehensive Rehabilitation Program Based on Different Disability Levels on Physical Fitness and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis.Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing (IJRN) 2016; 3(1) :9-20.
 13. Rahmani P, Zolaktaf V, Barati AH. The effect of exercises rehabilitation program in stable and unstable surfaces on balance and muscles strength of the lower limbs in patients with Multiple Sclerosis. J Shahrekord Univ Med (Sci). 2018; 18(2): 35-50.
 14. Motl R.W, Dlugonski  D, suh  Y,Weikert  M, et al. multiple sclerosis  walking scale-12 and oxygen cost of walking .gait&posture .(2010); 31: 506-510.
 15. Eslami R, Tartibian B, Najarpour M. Effect of six weeks resistance training on nerve conduction velocity, strength, balance and walking speed in Multiple Sclerosis patients. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21(3): 63-68. [Persian]
 16. Robert W. Motl, Douglas C. Smith, et al. Training Improves Walking Mobility in Persons with Disability from Multiple Sclerosis. JNPT 2012; 36: 32–37.
 17. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33(11): 1444-52.
 18. Rousseaux M, Perennou D. Comfort care in severely disabled multiple sclerosis patients. J Neurol Sci. 2004; 222(1-2):39-48.
 19. Blum L, korner bitensky N. usfulness of the berg Balance scale in stroke Rahabilitaion. Asistematic review.physical therapy 2008; 88(5): 559-566.
 20. Shahvarughi Farahani A, Azimian M, Falahpour M ,Karimilou M. Evalution of reliability and valibity of the Persian version of fatigue severity scale (Fss) among persons with Moltiple sclerosis 2013; 13(4): 54. [Persian]
 21. Krupp LB, Larocca N, Muir-Nash J, Steinberg AD. The Fatigue Severity Scale Application to Patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus Arch Neurol 1989:46(10):1121-30.
 22. Salehpor GH, Rezaei S, Hosseininezhad M. Psychometric properties of fatigue severity scale in patients with multiple sclerosis. Journal of kerman university of medical sciences 2013; 20(3):263-278.
 23. Mohamad rahimi N, Hashemi gavaheri  A, Ebrahimi Atri  A. the effect of ten weeks of training on the power and mobility of the elderly. Journal of sport medicine studies 2011; 3(10); 14-5. [Persian]
 24. Yazdani M , Hemayat Talab  R , Sheykh  M , Etemadi Fard   M . The effect of a water therapy courses on the balance of MS patients. Research in Rehabilitation Sciences 2013; 9(2): 143-152. [Persian]
 25. Roshandelpour Z, Abedanzadeh R.The Effect of 12 Weeks of Training Pilates on Balance and Fatigue in Women with Multiple Sclerosis.Quarterly journal of student research committee 2018; 20(64): 1-12.
 26. Aslankhani   M.A   Farsi   A.R   Sohatha    M .The  Effect of exercise in and out of the water on balance and gait in elderly men. Journal Motor Behavior 2013; 4(10): 91-104. [Persian]
 27. Kordi   M, Anosheh     L, Khodadad    S, Khosravi   N, et al. The Effect of combination training on strength, balance and quality of life of patiemts with multiple sclerosis. sport management and physical science research 2011; 5(2): 51-64.
 28. Ebrahimi Arti  A , Sarvari  F,   Saeedi M,   Khosshid Sokhangu  M. Relationship between lower extremity muscle strength and dynamic balance in women with Multiple Sclerosis (MS). J ResRehabil Sci  2013; 9(1): 20-7.
 29. Avelar NCP, Bastone AC, Alcântara MA, Gomes WF. Effectiveness of aquatic and non- aquatic lower limb muscles endurance training in the static and dynamic balance of elderly people. Rev Bras Fisioter 2010; 14(3): 229-36.
 30. Sadeghi H, Yadegharipor M, Ghasempor H,  Shojaedin S. the Effect of eight week combined aquatic and non- aquatic training program on the lower extremity strength and gait speed of elderly men.journal salmand 2013;7(4):59-66. [Persian]
 31. Ezat abadi   A, Alijani   E, MOini Shabestari   M. The effect of 8 weeks aerobic training into the water on walking speed and EDSS Expanded Disability Status Scale women with multiple sclerosis. Journal of Biological Sciences Sport 2015; 7(3): 489-502. [Persian]
 32. Kargar Fard M, Etemadi Fard M, Asfarjani F, Mehrabi  M, et al. Changes in the quality of life and fatigue of women with multiple sclerosis after 8 weeks of exercise in water. Psychological principles. 2010; 12(3): 562-573. [Persian]
 33. Naghibzadeh A, Hashemi javaheri  A.A. Comparison of two resistance protocols on land and water on the balance and fatigue of patients with MS. thesis of the ministry of science ,research and technology, Mashhad Ferdosi university department of physical education and sport science 2013.
 34. Tarakci E, Yeldan  L, Hoseyinsinoglu  B.E ,Zenginler  Y, Eraksoy  M. Grope exercise training for balance ,functional status,spasticity, fatigue and quality of life in multiple sclerosis: a randomized controlled trial.clinical Rehabilitation 2013.27(9) 813-822.
 35. Masumoto K, Shono, T, Hotta, N, Fujishima, K. Muscle activation, cardiorespiratory response, and rating of perceived exertion in older subjects while walking in water and on dry land. Journal of Electromyography and Kinesiology 2008; 18(4): 581-590.
 36. Alirezaie F, Sadeghi H. investingating neuromuscular activity during water movment. Journal of rehabilitation medicine 2013; 2(1): 24-30 [Persian]