بررسی معیار های تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریستها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشیار، اپتومتریست، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

3 دانشیار، چشم پزشک، گروه چشم پزشکی بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشیار، اپتومتریست، گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف:
هدف از انجام این تحقیق  بررسی معیار های تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریستها وتعیین تفاوت بین این دو گروه می باشد.
روش بررسی:
یک پرسشنامه باز بصورت نمونه گیری تصادفی و ساده و با مراجعه مستقیم به افراد از اپتومتریستها و چشم پزشکان ایرانی گرفته شد. پرسشنامه شامل 16 سوال جهت ارزیابی اندکسهای فیت کنتاکت لنز و تشخیص زودهنگام،کراتوکونوس طراحی شده بود.560 پرسشنامه مستقیما به افراد داده شد واز این تعداد 352 پرسشنامه جمع آوری گردید.
یافته ها:
آلفا کورن باخ در گروه چشم پزشکان 0/594 و درگروه اپتومتریستها 0/603 اندازه گیری شد. 36/2% از اپتومتریستها و 18% از چشم پزشکان معتقد بودند که کیفیت رفله رتینوسکوپ در تشخیص کراتوکونوس اهمیت بسیار زیادی دارد. 53/7% اپتومتریستها و48/7% چشم پزشکان بیان کردند که معاینه اسلیت لامپ در تشخیص کلینیکی آنها تاثیر متوسطی دارد. 55/8% اپتومتریستها و 57/7% چشم پزشکان معتقدند که دستگاههای تصویر برداری قرنیه در تشخیص مراحل اولیه کراتوکونوس بسیار اهمیت دارد.
بحث و نتیجه گیری:
اغلب اپتومتریستها معتقد به اهمیت رفله رتینوسکوپی در زمینه تشخیص کراتوکونوس هستند، در صورتی که معاینه بیومیکروسکوپی در گروه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. هردو گروه نیز اهمیت بالایی برای دستگاههای تصویر برداری قرنیه در تشخیص کراتوکونوس قائل بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات