مقایسه کارکرد خانواده در مردان متاهل معتاد و غیر معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 دکتری مددکاری اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

چکیده

هدف:
امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوءمصرف مواد به صورت یک معضل اجتماعی ـ روانی درآمده است که کشورهای مختلف و جوامع انسانی را به شدت تهدید می کنداعتیاد به مصرف مواد می تواند کل زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده و اغلب منجر به دامنه وسیعی از رفتارهای بیمارگونه شده و کارکرد طبیعی فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختل می کند. این پژوهش در نظر دارد  به شناخت تفاوت کارکردهای خانواده در مردان معتاد و غیر معتاد  بپردازد.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع مقایسه ای است که جامعه آماری در این پژوهش مردان متاهل شهر تهران می باشند و نمونه مورد مطالعه 192 نفر از افراد معتاد و 192 نفر از افراد غیر معتاد بودند. روش نمونه گیری افراد معتاد  نمونه در دسترس بود. افراد غیر معتاد نیز از بین جمعیت عادی که از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی با افراد معتاد همتا شده بودند، به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق ابزار سنجش کارکرد خانواده براساس مدل McMaster بوده و برای  تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T-Test و خی دو استفاده شد.
یافته ها:
نتایج تحقیق نشان داد بین مردان معتاد وغیر معتاد از لحاظ کارکرد خانواده  در توانایی حل مسئله، توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی ابعاد مردان معتاد نمرات کمتری کسب نمودند.
بحث و نتیجه گیری:
بین مردان معتاد و مردان غیرمعتاد به لحاظ توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین این عوامل در درمان و بازتوانی معتادین نیز باید درنظر گرفته شود و برگزاری کلاسهای رفتاردرمانی و شناخت درمانی که فرد با کسب این مهارتها و تمرین آنها بتواند به شرایط عادی و قبل از ترک خود بازگشته و شاهد یک زندگی موفق و سالم باشد ضروری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات