پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گفتار درمانی، دپارتمان گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشجوی دکترای گفتار درمانی، دپارتمان گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

چکیده

هدف:
کسب زبان یکی از مهمترین یادگیری ها در زندگی کودک است. بسیاری از کودکان برای کسب زبان تلاش اندکی می کنند. اما در گروهی از کودکان مشکلاتی در یادگیری زبان وجود دارد، در حالی که نقص قابل مشاهده ی عصب شناختی، شناختی، حسی، عاطفی، یا محیطی ندارند. محققان این کودکان را آسیب زبانی ویژه Specific language impairment (SLI) می نامند. در زمینه ی کودکان SLI تا به حال مطالعات زیادی انجام شده است. اما دلیل روشنی برای مشکل این کودکان در یادگیری زبان مشخص نشده است. در برخی از پژوهش ها اختلال در پردازش شنیداری این کودکان علت بروز اختلال زبانی بیان شده است، هدف این مطالعه مروری، جمع آوری و بررسی نتایج مطالعاتی است که به پردازش شنیداری در کودکان SLI پرداخته اند.
روش بررسی:
این مقاله مروری است بر مقالات منتشر شده در زمینه پردازش شنیداری در آسیب ویژه زبانی. مقالات در پایگاه های اطلاعاتی  Google scholarو Science direct از سال1960 تا 2013 مورد جستجو قرار گرفته است و نتایج 58 مورد از مقاله ها در مطالعه حاضر مطرح شده است.
بحث و نتیجه گیری:
درکودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی اختلالاتی در پردازش شنیداری دیده می شود. همچنین این کودکان تفاوتهایی در عملکرد و آناتومی بخش هایی از دستگاه عصبی شنوایی مرکزی نسبت به همسالان خود دارند که نشان می دهد ممکن است اختلال در پردازش شنیداری دلیل بروز  SLIباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات