تاثیر ‏ یک جلسه فعالیت تناوبی شدید با و بدون محدودیت جریان خون بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ‏بازویی دختران فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد علوم ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف:
ورزشکاران نخبه بسیاری از رشته های ورزشی به دنبال کسب توان بی هوازی در سطوح بالا هستند. در سال های اخیر روی روش های مختلف بهبود توان بی هوازی از طریق تمرین، اقدامات زیادی انجام شده است. از جمله سیستم هایی که در این حوزه وجود دارد سیستم محدودیت جریان خون (کاتسو) است و از آنجایی که الکترومایوگرافی، یک ابزار مفید برای بررسی فعالیت الکتریکی عضلات در حالت فعالیت و همچنین بررسی ویژگی های سنتیکی حرکت می ­باشد لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه، اثر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید با و بدون محدودیت جریان خون بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب بازویی در دختران فعال انجام شد.
روش بررسی:
تعداد 10 نفر از دانشجویان خانم دانشگاه بیرجند با سن 0/81±22/15 سال، شاخص توده بدنی2/56± 20/08 کیلوگرم بر مترمربع انتخاب شدند. فعالیت الکتریکی عضلات دوسر وسه سربازو هنگام اجرای 4 ست 30 ثانیه ای با 5 دقیقه استراحت بین هر ست طی یک جلسه فعالیت تناوبی شدید با دستگاه وینگیت دست تحت شرایط بدون محدودیت و با محدودیت جریان خون اندازه گیری شد. علاوه بر فعالیت الکتریکی برخی از پارامترهای توان بی هوازی مانند میانگین و حداکثر توان بی هوازی نیز تحت دو شرایط مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها:
فعالیت الکتریکی عضله دوسربازو دست برتر(غالب) تحت شرایط با محدودیت جریان خون افزایش معناداری داشت (0/05>p)، اما در فعالیت الکتریکی عضله سه سربازو دست برتر تحت شرایط با محدودیت جریان خون افزایش معناداری مشاهده نشد (0/05<p). بین میانگین توان بی هوازی و حداکثر توان بی هوازی، محدودیت جریان خون تنها باعث افزایش معنادر حداکثر توان بی هوازی شد (0/05 >p).
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که فعالیت الکتریکی عضله دوسربازو و همچنین حداکثر توان بی هوازی به طور معناداری طی شرایط محدودیت جریان خون افزایش یافت (0/05>p)  به نظر می ­رسد محدودیت جریان خون یک عامل موثردر افزایش حداکثر توان بی هوازی و فعالیت الکتریکی عضله دوسربازو است.

کلیدواژه‌ها


 1. Roads G, Ventura J.L, Cadefau J.A, Cusso R, et al. A short training program for the rapid improvement of both aerobic and nanerobic metabolism. Eur J Appl Physiol 2000 ;82 (5-6): 480-486.
 2. Cladden LB. Lactate metabolism-a new paradigm for the third millennium. J Appl Physiol 2004; 53(6): 5-30.
 3. Ahadzade H., Bepoor N.  Effects of a short term intensive training course on the aerobic and anaerobic power of female runners. Quarterly Journal of Sport Sciences 2014; 4(15): 89-103. [Persian]   
 4. Behi A, AmaniA , Afsharnezhad  T, DavinFahey T. Effect of Intensity Interval Training with Blood Restriction on Anaerobic Performance[Thesis]. shomal: univ.of shomal ;2017. [Persian] 
 5. Anabestani M, Hosseini kakhk A, Hamedinia M. Comparison of combined training with and without vascular occlusion on selected physical fitness components in postmenopausal women. Sport Physiology 2014; 6(21): 123-136. [Persian] 
 6. Christopher Raymond B. High intensity strength training in conjunction with vascular occlusion [Thesis]. San Marcos, Texas: univ.of Texas State University-San Marcos; 2013; 1-66.
 7. Loenneke J, Pujol T. The use of occlusion training to produce muscle hypertrophy. Strength and Conditioning Journal 2009; 31(3): 77-84.
 8. Kai Z, Brian J, 1 Heather D. H, Ziad M, et al. The a7b1-integrin increases muscle hypertrophy following multiple bouts of eccentric exercise. J Appl Physiol 2011; 111(4): 1134-1141.
 9. Yasuda K., Fukumura T, Fukuda H, Iida H Imuta Y, et al. Effects of low‐intensity, elastic band resistance exercise combined with blood flow restriction on muscle. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports banner 2012; 24(1): 55-61.
 10. Fatela P, Reis Goncalo V. Mendonca V. · Avela J. Acute effects of exercise under different levels of blood-flow restriction on muscle activation and fatigue. Eur J Appl Physiol. 2016; 116(5): 985- 995.
 11. Żychowska M, Kochanowicz A Kochanowicz K, Mieszkowski J, et al. Effect of Lower and Upper Body High Intensity Training on Genes Associated with Cellular Stress Response. BioMed research international 2017; 2017(2): 1-8.
 12. Loenneke J, Allen K, Mouser J, Thiebaud R, et al. Blood flow restriction in the upper and lower limbs is predicted by limb circumference and systolic blood pressure. European journal of applied physiology 2015; 115(2): 397-405.
 13. Loenneke J, Kim D, Fahs C, Thiebaud R, et al. The effects of resistance exercise with and without different degrees of blood-flow restriction on perceptual responses. Journal of Sports Sciences 2015; 33(14): 1-8.
 14. Basere A, Ebrahim KH, Havanlu F, khurrami poor K. The effect of various pressures on blood flow restriction with isometric activity on electromyographic changes in the muscle. Sport Physiology and Management Investigations 2015; 8(3): 115-129. [Persian] 
 15. YasudaT, Fujita J, Shirakawa Y, Takashi A, et al. Muscle activation during low-intensity muscle contractions with restricted blood flow. Journal of Sports Sciences 2009; 27(5): 479-489.
 16. Loenneke J, Fahs C, Wilson J. Blood flow restriction: the metabolite/volume threshold theory. Med Hypotheses 2011; 77(5): 748-752.
 17. Drummond M, Fujita S, Abe T, DreyerH ,et al. Human muscle gene expression following resistance exercise and blood flow restriction. Med Sci Sports Exerc 2008; 40(4): 691-698.
 18. Khodai K, Badri N, Rastegar Moghadam Mansori SM. The effect of short-term high intensity interval training (HIIT) on some cardiovascular indices, anaerobic poweroutput, jump and sprint performances in active femalestudents. Journal of Sport in Biomotor Sciences 2012; 4(8): 25-34. [Persian]
 19. Vatan dust H , Rang bar S. Investigating the Effects of a Short-Term Intolerance Exercise (HIT) on Aerobic and Anaerobic Exercise of Active Men in Islamic Azad University, Bojnourd. The first national conference on sport science developments in the field of health, prevention and championship 2016; 1-20. [Persian]