دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-125 
6. بررسی ‏ مقایسه ای شاخص های تنفسی درافراد مبتلا به اختلال اضطراب‎ ‎فراگیر و افراد سالم

صفحه 72-79

علی رضا ملکی؛ مجید روانبخش؛ مریم سعادت؛ مهدی سیاح بر گرد؛ محمود لطیفی