بررسی کینماتیک ‏ اندام تحتانی هنگام بالا رفتن و پایین آمدن از پله در افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال: ‏مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف:
سندروم درد پاتلوفمورال (PFPS ؛Patellofemoral Pain) یکی از رایج­ترین دلایل زانو درد معرفی شده است، که علت آن ناشناخته مانده و عوامل بیومکانیکی متعددی برای آن، گزارش شده است. از آنجایی که بیماران 5 الی 8 سال پس از درمان، درد و محدودیت عملکرد را گزارش می­دهند، بنابراین، بررسی کینماتیک اندام تحتانی برای تعیین مکانیسم­های جبرانی­ و اثربخشی بهتر مداخلات درمانی امری ضروری به نظر می­رسد. هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی کینماتیک اندام تحتانی هنگام بالارفتن و پایین آمدن از پله در افراد مبتلا به PFPS است.
روش­ بررسی:
در این مطالعه، جستجوی مقالات از بانک­های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar،Elsevier ، Springer آغاز شد و مقالات مربوط به سال، 2000 تا  2018 میلادی استخراج شدند. برای استخراج مقالات از کلید واژهای­: PFPS، Hip adduction ، Rear foot eversion ، Flexion knee  استفاده شد؛ که در نهایت 1200 مقاله یافت شد. پس از بررسی چکیده و عنوان مقالات،240 مقاله برای بررسی بعدی انتخاب شدند، سپس با توجه به موضوع اصلی مطالعه حاضر، و معیارهای ورود و خروج،  10 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند.
یافته­ ها:
10 مقاله استخراج شده، کینماتیک سه بخش پرگزیمال، لوکال، دیستال را طی پایین آمدن از پله در بیماران PFPS بررسی کردند.
نتیجه ­گیری:
با توجه به نتایج مطالعات، تغییرات کینماتیکی اندام تحتانی در هنگام بالارفتن و پایین آمدن از پله، در نهایت به افزایش نیروی عکس­العمل و فشار مفصل پاتلوفمورال منجر می­شود، که از دلایل اصلی توسعه و ایجاد PFPS است. بنابراین مداخلات توانبخشی که بصورت جامع تغییرات کینماتیکی ایجاد شده را مورد توجه قرار دهند از اثربخشی بیشتری در بهبود علائم بالینی برای مدت زمان طولانی برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Smith BE, Selfe J, Thacker D, Hendrick P et al. Incidence and prevalence of patellofemoral pain: A systematic review and meta-analysis. PloS one 2018; 13(1): 15-35.
 2. Witvrouw E, Callaghan MJ, Stefanik JJ, Noehren B et al. Patellofemoral pain: consensus statement from the 3rd International Patellofemoral Pain Research Retreat held in Vancouver, September 2013. Br J Sports Med 2014; 48(6): 411-444.
 3. Song CY, Huang HY, Chen SC, Lin JJ et al. Effects of femoral rotational taping on pain, lower extremity kinematics, and muscle activation in female patients with patellofemoral pain. Journal of science and medicine in sport 2015; 18(4): 388-393.
 4. Barton CJ, Menz HB, Levinger P, Webster KE et al. Greater peak rearfoot eversion predicts foot orthoses efficacy in individuals with patellofemoral pain syndrome. British journal of sports medicine 2011; 45(9): 697-701.
 5. Glaviano NR, Saliba S. Relationship between lower-extremity strength and subjective function in individuals with patellofemoral pain. Journal of sport rehabilitation 2018; 27(4): 327-333.
 6. Dey P, Callaghan M, Cook N, Sephton R et al. A questionnaire to identify patellofemoral pain in the community: an exploration of measurement properties. BMC musculoskeletal disorders 2016; 17(1):237-250.
 7. Boling M, Padua D, Marshall S, Guskiewicz K et al. Gender differences in the incidence and prevalence of patellofemoral pain syndrome. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2010; 20(5): 725-830.
 8. Roush JR, Bay RC. Prevalence of anterior knee pain in 18–35 year-old females. International journal of sports physical therapy 2012; 7(4): 396-405.
 9. Nimon G, Murray D, Sandow M, Goodfellow J. Natural history of anterior knee pain: a 14-to 20-year follow-up of nonoperative management. Journal of Pediatric Orthopaedics 1998; 18(1): 118-128.
 10. F Fairbank JC, Pynsent PB, van Poortvliet JA, Phillips H. Mechanical factors in the incidence of knee pain in adolescents and young adults. The Journal of bone and joint surgery. British volume 1984; 66(5): 685-715.
 11. Hinman RS, Lentzos J, Vicenzino B, Crossley KM. Is patellofemoral osteoarthritis common in middle‐aged people with chronic patellofemoral pain?. Arthritis care & research 2014; 66(8): 1252-1270.
 12. Cavazzuti L, Merlo A, Orlandi F, Campanini I. Delayed onset of electromyographic activity of vastus medialis obliquus relative to vastus lateralis in subjects with patellofemoral pain syndrome. Gait & posture 2010; 32(3): 290-305.
 13. de Oliveira Silva D, Magalhães FH, Pazzinatto MF, Briani RV et al. Contribution of altered hip, knee and foot kinematics to dynamic postural impairments in females with patellofemoral pain during stair ascent. The Knee 2016; 23(3): 376-381.
 14. Powers CM, Witvrouw E, Davis IS, Crossley KM. Evidence-based framework for a pathomechanical model of patellofemoral pain: 2017 patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester, UK: part 3. Br J Sports Med 2017; 51(24): 1713-1723.
 15. Barton CJ, Levinger P, Crossley KM, Webster KE. The relationship between rearfoot, tibial and hip kinematics in individuals with patellofemoral pain syndrome. Clinical biomechanics 2012; 27(7): 702-735.
 16.  Magalhães E, Fukuda TY, Sacramento SN, Forgas A et al. A comparison of hip strength between sedentary females with and without patellofemoral pain syndrome. journal of orthopaedic & sports physical therapy 2010; 40(10): 641-667.
 17. Bolgla LA, Malone TR, Umberger BR, Uhl TL. Hip strength and hip and knee kinematics during stair descent in females with and without patellofemoral pain syndrome. journal of orthopaedic & sports physical therapy 2008; 38(1): 12-22.
 18. Aminaka N, Pietrosimone BG, Armstrong CW, Meszaros A. Patellofemoral pain syndrome alters neuromuscular control and kinetics during stair ambulation. Journal of electromyography and kinesiology 2011; 21(4): 645-651.
 19. Crossley KM, Cowan SM, Bennell KL, McConnell J. Knee flexion during stair ambulation is altered in individuals with patellofemoral pain. Journal of Orthopaedic Research 2004; 22(2): 267-274.
 20. Croosley km.is patellofemoral osteoarthritis a common sequela of patellofemoral pain. British Journal of Sports Medicine2014; 48(2): 46-48.
 21. Powers CM. The influence of altered lower-extremity kinematics on patellofemoral joint dysfunction: a theoretical perspective. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2003; 33(11): 639-646.
 22. de Almeida Novello A, Garbelotti Jr S, dos Anjos Rabelo ND, Ferraz AN et al. Descending stairs: Good or bad task to discriminate women with patellofemoral pain?. Gait & posture 2018; 65: 26-32.
 23. de Oliveira Silva D, Barton CJ, Pazzinatto MF, Briani RV et al. Proximal mechanics during stair ascent are more discriminate of females with patellofemoral pain than distal mechanics. Clinical biomechanics 2016; 35: 56-61.
 24. Riener R, Rabuffetti M, Frigo C. Stair ascent and descent at different inclinations. Gait & posture 2002; 15(1): 32-44.
 25. Salsich GB, Brechter JH, Powers CM. Lower extremity kinetics during stair ambulation in patients with and without patellofemoral pain. Clinical Biomechanics 2001; 16(10): 906-912.
 26. Liikavainio T, Bragge T, Hakkarainen M, Karjalainen PA et al. Gait and muscle activation changes in men with knee osteoarthritis. The Knee 2010;17(1): 69-76.
 27. Lankhorst NE, Bierma-Zeinstra SM, van Middelkoop M. Factors associated with patellofemoral pain syndrome: a systematic review. Br J Sports Med  2013; 47(4): 193-206.
 28. Willson JD, Petrowitz I, Butler RJ, Kernozek TW. Male and female gluteal muscle activity and lower extremity kinematics during running. Clinical Biomechanics 2012; 27(10): 1052-1067.
 29. Van der Heijden RA, Lankhorst NE, Van Linschoten R, Bierma-Zeinstra SM, Van Middelkoop M. Exercise for treating patellofemoral pain syndrome: an abridged version of Cochrane systematic review. Eur J Phys Rehabil Med 2016; 52(1): 110-133.
 30. Hollman JH, Ginos BE, Kozuchowski J, Vaughn AS et al. Relationships between knee valgus, hip-muscle strength, and hip-muscle recruitment during a single-limb step-down. Journal of sport rehabilitation. 2009; 18(1): 104-117.
 31. Powers CM. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. journal of orthopaedic & sports physical therapy 2010; 40(2): 42-51.
 32. Ferrari D, Briani RV, de Oliveira Silva D, Pazzinatto MF, et al. Higher pain level and lower functional capacity are associated with the number of altered kinematics in women with patellofemoral pain. Gait & posture 2018; 60: 268-272.
 33. Nakagawa TH, Serrão FV, Maciel CD, Powers CM. Hip and knee kinematics are associated with pain and self-reported functional status in males and females with patellofemoral pain. International journal of sports medicine 2013; 34(11): 997-1002.
 34. Haim A, Yaniv M, Dekel S, Amir H. Patellofemoral pain syndrome: validity of clinical and radiological features. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2006; 451: 223-238.
 35. Ferreira AS, de Oliveira Silva D, Briani RV, Ferrari D et al. Which is the best predictor of excessive hip internal rotation in women with patellofemoral pain: Rearfoot eversion or hip muscle strength? Exploring subgroups. Gait & posture 2018; 62: 366-371.
 36. Fok LA, Schache AG, Crossley KM, Lin YC, Pandy MG. Patellofemoral joint loading during stair ambulation in people with patellofemoral osteoarthritis. Arthritis & Rheumatism 2013; 65(8): 2059-2069.
 37. Bell DR, Padua DA, Clark MA. Muscle strength and flexibility characteristics of people displaying excessive medial knee displacement. Archives of physical medicine and rehabilitation 2008; 89(7): 1323-1338.
 38. de Oliveira Silva D, Briani RV, Pazzinatto MF, Ferrari D, et al. Reduced knee flexion is a possible cause of increased loading rates in individuals with patellofemoral pain. Clinical Biomechanics 2015; 30(9): 971-1005.
 39. Ahmadi M, Yalfani A, Gandomi F, Rashid K. The Effect of Twelve Week Neurofeedback Training on Perceptual Pain Intensity, Fear of Pain, Pelvic Drop, and Dynamic Knee Valgus Index in Men with Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. Sadra Medical Journal 2020; 8(2): 151-164. [Persian]
 40. Waiteman MC, Briani RV, Pazzinatto MF, Ferreira AS et al. Relationship between knee abduction moment with patellofemoral joint reaction force, stress and self-reported pain during stair descent in women with patellofemoral pain. Clinical Biomechanics 2018; 59: 110-116.
 41. Robinson RL, Nee RJ. Analysis of hip strength in females seeking physical therapy treatment for unilateral patellofemoral pain syndrome. Journal of orthopaedic & sports physical therapy 2007; 37(5): 232-238.
 42. Yalfani A, Ahmadi M, Gandomi F. The Effects of 12-Weeks of Sensorimotor Exercise on Pain, Strength, Pelvic Drop, and Dynamic Knee Valgus in Males with Patellofemoral Pain Syndrome. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 2020; 10(3): 159-168.
 43. Utting MR, Davies G, Newman JH. Is anterior knee pain a predisposing factor to patellofemoral osteoarthritis? The knee 2005; 12(5): 362-375.
 44. Grabiner MD, Koh TJ, Draganich LF. Neuromechanics of the patellofemoral joint. Medicine and science in sports and exercise 1994; 26: 10-20.
 45. Grenholm A, Stensdotter AK, Häger-Ross C. Kinematic analyses during stair descent in young women with patellofemoral pain. Clinical Biomechanics 2009; 24(1): 88-94.
 46. McKenzie K, Galea V, Wessel J, Pierrynowski M. Lower extremity kinematics of females with patellofemoral pain syndrome while stair stepping. journal of orthopaedic & sports physical therapy 2010; 40(10): 625-632.
 47. Aliberti S, Costa MS, Passaro AC, Arnone AC, Sacco IC. Medial contact and smaller plantar loads characterize individuals with Patellofemoral Pain Syndrome during stair descent. Physical Therapy in Sport 2010; 11(1): 30-34.
 48. Tiberio D. The effect of excessive subtalar joint pronation on patellofemoral mechanics: a theoretical model. Journal of orthopaedic & Sports physical Therapy 1987; 9(4): 160-165.
 49. Lee TQ, Anzel SH, Bennett KA, Pang D, Kim WC. The influence of fixed rotational deformities of the femur on the patellofemoral contact pressures in human cadaver knees. Clinical orthopaedics and related research 1994; 8(3): 69-74.
 50. Mostamand j. Physical therapies for subjects with patellofemoral pain syndrome: A review study. Journal of research in rehabilitation sciences 2011; 7(4): 588-598. 
 51. Glaviano NR, Saliba S. Association of altered frontal plane kinematics and physical activity levels in females with patellofemoral pain. Gait & posture 2018; ­1­(65): 86-98.