بررسی نقطه‌نظرات اعضاء انجمن شنوایی‌شناسان ایران در رابطه با استفاده بالینی از الکتروکوکلئوگرافی در ‏تشخیص و درمان بیماری من‌یر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ‎ ‎زاهدان،‎ ‎ایران

2 مربی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،‎ ‎ایران

چکیده

هدف:
الکتروکوکلئوگرافی یکی از آزمون ‌های الکتروفیزیولوژیکی است که به منظور تشخیص بیماری من‌یر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی نظرات اعضا انجمن شنوایی‌شناسان ایران در رابطه با استفاده بالینی از الکتروکوکلئوگرافی در زمینه تشخیص و درمان بیماری من‌یر است.
روش بررسی:
در این مطالعه به منظور جمع‌آوری اطلاعات از یک نظرسنجی 16 آیتمی استفاده شد. نظرسنجی مورد نظر برای 600 نفر از اعضاء انجمن شنوایی‌شناسان ایران از طریق مصاحبه رودررو توزیع شد. در مجموع 267 نفر از افراد به طور کامل به نظرسنجی مورد نظر پاسخ دادند.
یافته ‌ها:
در موارد مشکوک به من‌یر یک طرفه، 71% از شرکت کنندگان در مطالعه حاضر به طور معمول از الکتروکوکلئوگرافی استفاده می‌ کردند.برای ثبت پاسخ، غالب افراد شرکت کننده از محرک کلیک و الکترودهای کانال استفاده می‌ کردند. به باور 32% از افراد شرکت‌ کننده قبل از هرگونه مداخله درمانی تهاجمی حتما باید نتایج الکتروکوکلئوگرافی ناهنجار باشد. غالب افراد (58%) بر این باور بودند که نتایج الکتروکوکلئوگرافی با توجه به وضعیت بیماری تغییر می ‌یابد، اما تنها 32% معتقد بودند که برگشت نتایج الکتروکوکلئوگرافی به حالت هنجار نشان ‌دهنده بهبود بیماری است. تنها 7% از افراد گزارش کردند که به دلیل تغییرپذیری زیاد نتایج الکتروکوکلئوگرافی و عدم ارتباط مناسب آن با علائم بیماری، آزمون را انجام نمی ‌دهند.
نتیجه ‌گیری:
با توجه به نتایج حاصله اکثریت شنوایی‌شناسان شرکت‌ کننده در مطالعه حاضر از آزمون الکتروکوکلئوگرافی برای تشخیص و مدیریت بیماری من‌یر استفاده می‌کنند و عمده این افراد معتقد هستند که می‌ توان از تاریخچه ‌گیری در کنار آزمون الکتروکوکلئوگرافی برای کمک به تشخیص بیماری استفاده نمود. همچنین بر اساس نظر غالب افراد شرکت کننده در مطالعه، نبود دوره‌های آموزشی کافی می‌تواند منجر به محدود شدن کاربرد بالینی آزمون شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Hearing Co, Equilibrium. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in Meniere's disease. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113(3): 181-185.
 2. Vassiliou A, Vlastarakos P, Maragoudakis P, Candiloros D, Nikolopoulos T. Meniere’s disease: Still a mystery disease with difficult differential diagnosis. Annals of Indian Academy of Neurology 2011; 14(1): 12-18.
 3. Morales Angulo C, Gomez Castellanos R, Garcia Mantilla J, Bezos Capelastegui, et al. Epidemiology of Meniere’s disease in Cantabria. Acta otorrinolaringologica Espanola 2003; 54(9): 601-605.
 4. Celestino D, Ralli G. Incidence of Meniere's disease in Italy. Otology & Neurotology 1991; 12(2): 135-138.
 5. Albera R, Bin I, Albera A, Gervasio C. Menieres' disease symptomatology in relation to the AAO-HNS 1995 guidelines 2014: 71-77.
 6. Eggers SD, Bisdorff A, Von Brevern M, Zee DS, et al. Classification of vestibular signs and examination techniques: Nystagmus and nystagmus-like movements. J Vestib Res 2019; 29(2-3): 57-87.
 7. Nguyen LT, Harris JP, Nguyen QT. Clinical utility of electrocochleography in the diagnosis and management of Meniere's disease: AOS and ANS membership survey data. Otology & neurotology: official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society and European Academy of Otology and Neurotology 2010; 31(3): 455-459.
 8. Ciorba A, Skarżyński PH, Corazzi V, Bianchini C, et al. Assessment tools for use in patients with Ménière Disease: an update. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 2017; 23(1): 6144-6149.
 9. Ferraro JA. Electrocochleography: a review of recording approaches, clinical applications, and new findings in adults and  children.  Journal  Am  Acad Audiol  2010; 21(3): 145-152
 10. Lamounier P, de Souza TSA, Gobbo DA, Bahmad Jr F. Evaluation of vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) and electrocochleography for the diagnosis of Ménière's disease. Braz j otorhinolaryngol 2017; 83(4): 394-403.
 11. Dobbs AK, Krueger WW,  Bishop S. Comparison of transtympanic and extratympanic electrocochleography. Int J Otolaryngol Head Neck surg 2013; 2(05): 160-164.
 12. Lake AB, Stuart A. The Effect of Noise Exposure on Auditory Threshold, Otoacoustic Emissions, and Electrocochleography. J Speech Language Hear Res  2016; 62(2): 410-422.
 13. Oh KH, Kim K-W, Chang J, Jun H-S, et al. Can we use electrocochleography as a clinical tool in the diagnosis of Meniere’s disease during the early symptomatic period? Acta oto-laryngologica 2014; 134(8): 771-775.
 14. Margolis RH, Rieks D, Fournier EM, Levine SE. Tympanic electrocochleography for diagnosis of Meniere's disease. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery 1995; 121(1): 44-55.
 15. Pienkowski M, Adunka OF, Lichtenhan JT. New advances in electrocochleography for clinical and basic investigation. Frontiers in neuroscience 2018; 12(3): 310-316.
 16.  Roland PS, Yellin MW, Meyerhoff WL, Frank T. Simultaneous comparison between transtympanic and extratympanic electrocochleography. Am J Otol 1995; 16(4): 444-450.
 17. Park DL, Ferraro JA. Intrasubject test-retest reliability in tympanic electrocochleography. J Am Acad Audiol 1999; 10(3): 160-165.
 18. Kim HH, Kumar A, Battista RA, Wiet RJ. Electrocochleography in patients with Menire’s disease. Am J Otolaryngol 2005; 26(2): 128-131.
 19. Lamounier P, Gobba DA, Souza TS, Olivera CA, et al. Electrocochleography for Menire’s disease: is it reliable? Braz J Otorhinolaryngol 2014; 80(6):527-532.
 20. Basura GJ, Adams ME, Monfared A, Schwartz SR, et al. Clinical practice guideline: Ménière’s disease. Otolaryngolo Head Neck Surg 2020; 162(2): 1-55.
 21. Chung WH, Cho DY, Choi JY, Hong SH. Clinical usefulness of extratympanic electrocochleography in the diagnosis of Meniere’s disease. Otology & Neurotology 2004; 25(2): 144-149.
 22. Conlon BJ, Gibson WP. Electrocochleography in the diagnosis of Meniere's disease. Acta Otolaryngol 2000; 120(4): 480-483.
 23. Durrant JD, Ferraro JA. Analog model of human click-elicited SP and effects of high-pass filtering. Ear Hear 1991; 12(2): 144-148.
 24. Ferraro JA, Durrant JD. Electrocochleography in the evaluation of paitients with Meniere's disease/endolymphatic hydrops. J Am Acad Audiol 2006; 17(1): 45-68.